Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieaanvraag beschrijft de realisatie van het tweede en derde jaar van het programma Onderwijs Opleiden en Palliatieve Zorg (O²PZ). Deze subsidieaanvraag staat niet op zichzelf. Het is de vervolgstap op eerdere projecten die zijn uitgewerkt in de rapporten Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg, Onderwijsraamwerk 1.0 en Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg. En bovendien is het een vervolg op de Subsidieaanvraag Realisatie O²PZ en de Eindrapportage realisatie O²PZ.

 

Binnen het programma zijn vier kernprojecten ingericht:

Kernproject A: borging van onderwijs palliatieve zorg in mbo, hbo en wo (+);

Kernproject B: ontwikkeling van een framework bij- en nascholing en functiegerichte opleiding palliatieve zorg;

Kernproject C: inrichting en implementatie van Onderwijsknooppunten O²PZ;

Kernproject D: vergroting van de zichtbaarheid van O²PZ.

 

Er is breed draagvlak bij belangrijke stakeholders. Het LOOV onderstreept het belang van het programma en alle hbo-v instellingen leveren een contactpersoon om met O²PZ palliatieve zorg te implementeren in hun curriculum. Ook de MBO Raad onderstreept het belang en mbo-opleidingen leveren een contactpersoon. Een lid uit de raamplancommissie artsopleiding adviseert de werkgroep wo en zorgt voor verbinding met O²PZ. Voor wo+ is de basis voor samenwerking met FMS gelegd om te zorgen dat palliatieve zorg een plek krijgt in medische vervolgopleidingen. FMS zullen we voor jaar twee en drie ook betrekken bij kernproject B, omdat ze tevens voor dit project een belangrijke stakeholder zijn.

 

Het programma wordt stap voor stap vormgegeven en reeds bestaande initiatieven worden met elkaar verbonden. We bouwen de brug terwijl we erover lopen.

 

Per kernproject zijn de doelstellingen omschreven die in het tweede en derde jaar gerealiseerd moeten worden.

 

Kernproject A

Doelstellingen

A.1.Borging van onderwijs palliatieve zorg in mbo, hbo en wo (+).

A.2.De competenties palliatieve zorg uit het te ontwikkelen Onderwijsraamwerk 2.0 en borgen in de eindtermen van het onderwijs in palliatieve zorg voor mbo, hbo en wo (+), zo mogelijk gebruikmakend van COMPARE!. In eerste instantie voor verzorgende, verpleegkundige en medici, met mogelijke inzetbaarheid voor geestelijke gezondheidszorg en paramedische zorg.

A.3.Het implementeren van de eindtermen generalistische en specialistische palliatieve zorg in de curricula van het mbo, hbo en wo (+) onderwijs met zorguitstroomprofielen.

A.4.Het op alle niveaus uitwerken van flexibel inzetbaar lesmateriaal uitgaande van het te ontwikkelen Onderwijsraamwerk 2.0 en passend binnen het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

 

Kernproject B

Doelstellingen

B.1.Het inzichtelijk maken van de inhoud van bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen door middel van een instrument dat gebaseerd is op het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0.

B.2.De catalogus van het landelijke en regionale aanbod van bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen digitaal zichtbaar maken op de onderwijskaart, zoals opgenomen in de regionale onderwijsknooppunten Palliatieve Zorg, waardoor het beschikbaar is voor alle zittende zorgverleners.

 

Kernproject C

Doelstellingen

C.1.Het ontwerpen en inrichten van de regionale onderwijsknooppunten O²PZ, met als doel een actief digitaal en fysiek netwerk van betrokkenen, waarbij uitwisseling plaatsvindt vanuit zowel het onderwijs als de palliatieve zorgpraktijk.

C.2.Het aanbieden van actuele overzichten en informatie over onderwijsinstellingen, stakeholders en onderwijsaanbod door middel van de onderwijsknooppunten.

C.3.Het onderwijsknooppunt ondersteunt het delen van kennis, nieuws en opleidingsmaterialen en stimuleert samenwerking en communicatie tussen onderwijsinstellingen, stakeholders en zorginstellingen, waarbij landelijke afstemming het doel is.

 

 

Kernproject D

Doelstellingen

D.1.Het formuleren van een interne communicatiestrategie die handvatten geeft voor een efficiënte doelgerichte sturing binnen het regiemodel.

D2.Het formuleren van een externe communicatiestrategie die richtinggevend is voor het verhogen van de zichtbaarheid van palliatieve zorg in onderwijs- en opleidingsprogramma’s gedurende de looptijd van het Programma O²PZ.

D3.Het ten uitvoer brengen van de interne en externe communicatiestrategie om de zichtbaarheid van O²PZ te vergroten onder professionele zorgverleners, beroepsverenigingen, docenten, onderwijsinstellingen, NFU, MBO Raad en LOOV.

 

In deze aanvraag worden te realiseren doelstellingen per kernproject verder uitgewerkt middels te behalen mijlpalen. Daarnaast wordt het plan van aanpak met bijbehorende planning van de op te leveren producten beschreven en worden de risico’s met bijbehorende risico beperkende maatregelen beschreven. Tevens geeft de aanvraag inzicht in de wijze waarop samenwerking met de stakeholders en projecten binnen het programma Palliantie met een onderwijscomponent wordt vormgegeven. Tenslotte wordt ingegaan op de implementatie en borging van het programma O2PZ.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website