Projectomschrijving

In een wereld waarin we steeds ouder worden en ernstige ziektes meer chronisch, is het zo lang mogelijk behouden van hoge kwaliteit van leven belangrijk. De mens achter de patiënt moet centraal staan. Dit vraagt om goed onderwijs. In het huidige onderwijs komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod en is versnipperd. Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) heeft hierin verandering gebracht.

Doel

Het doel van dit project was goed onderwijs in palliatieve zorg, beschikbaar voor iedere (toekomstige) zorgverlener.

Werkwijze

Er is samenwerking gezocht met veel partijen uit onderwijs en zorgpraktijk. Dat zorgde voor een waardevol netwerk dat ook in de toekomst kennis en ervaringen met elkaar blijft delen.

Resultaten

O2PZ heeft het hele onderwijs- en palliatieve zorgveld landelijk bijeengebracht. Daarnaast is een aantal belangrijke producten en diensten opgeleverd:

Impact

Door het landelijk bijeenbrengen van de belangrijkste partijen, is groot draagvlak ontstaan en is palliatieve zorg in het onderwijs stevig op de kaart gezet. Dat zorgt voor beter opgeleide zorgverleners en daardoor betere zorg voor de patiënt.

Vervolg

In 2019 ontving het Amsterdam UMC subsidie voor het programma O2PZ. Dit is afgerond in oktober 2021. Inmiddels is gestart met een vervolg in 3 deelprojecten, waarbij de focus ligt op het doorontwikkelen van het onderwijsraamwerk, een landelijk regionaal dekkende infrastructuur in het onderwijs palliatieve zorg en de competenties palliatieve zorg.

> Lees meer over deze 3 vervolgprojecten

Context

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit ons programma 'Palliantie. Meer dan zorg' en Palliantie II projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk ons thema Onderwijs

Meer informatie

Voorgaand project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website