Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland Flevoland bestaat sinds 2015 en omvat de 10 netwerken palliatieve zorg in onze regio, twee Expertiscentra gevestigd in het VUmc en het AMC, en het IKNL. Missie van het consortium is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen en beschikbaarheid van optimale palliatieve zorg voor wie dat nodig heeft. Na de oprichting is door de kwartiermakers, tot 1/1/2017 gesubsidieerd binnen Palliantie, hard gewerkt aan de onderlinge samenwerking. In de verslagperiode zijn de belangrijkste doelen bereikt: er is een goed lopende organisatie, waarin patiënten en naasten een bepalende stem hebben. Er zijn 13 projecten binnen Palliantie gestart en er is samenwerking ontstaan met onder andere het onderwijsveld.

Tegelijk is duidelijk dat de succesvolle samenwerking alleen duurzaam kan worden als er ondersteuning beschikbaar blijft.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het consortium had zich in grote lijnen tot doel gesteld om de behoeften aan onderzoek, onderwijs en ondersteuning, met name bij patienten en naasten, in kaart te krijgen en daarover projecten in te dienen bij het ZONMW-programma Palliantie. Daartoe moest de subsidieperiode ook gebruikt worden om een organisatiestructuur operationeel te krijgen die enerzijds de samenwerking binnen de regio moest versterken, en die anderzijds een zodanige vertegenwoordiging van patiënten en naasten zou hebben dat hun zorgbehoeften centraal zouden staan. Zie voor gedetailleerde doelstellingen de bijlage.

Het kwartiermakerschap heeft ons in staat gesteld om deze doelstellingen te bereiken, al is er nog steeds sprake van een verdere ontwikkeling. Er is een goed werkende organisatiestructuur, waarin met name patiëntenpanels ene belangrijke rol spelen. Er is een flink aantal projecten binnen het Palliantieprogramma gehonoreerd (waarinder één gezamenlijk A-project). Punt van aandacht voor de toekomst blijft het onderhoud van de organisatie

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland bevat 10 netwerken, het IKNL, en twee EPZ (VUmc en AMC). De missie van het Consortium is een comfortabele laatste levensfase voor iedereen. Daartoe is voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten in de regio Noord-Holland en Flevoland optimale

palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk; deze zorg wordt door de patiënten en naasten ervaren als optimaal, en sluit aan bij wat gewenst en nodig is.

De WHO-definitie (2002) is voor het consortium leidend als het gaat om palliatieve zorg. Om onze missie te bereiken zijn drie zaken

essentieel, die aansluiten bij de vier thema’s van het NPPZ-programma:

1. Het consortium zal ‘patient-included’ werken. In (het ontwikkelen van) de zorg horen de patiënt en diens naasten centraal te staan. Zij horen een volwaardige gesprekspartner te zijn in een multidisciplinair team van mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners.

Bij het prioriteren van activiteiten binnen het consortium zal sterk meewegen in hoeverre de activiteit hierop is gebaseerd. Bovendien zullen patiënten en/of naasten structureel betrokken worden bij de te ontwikkelen activiteiten van het consortium.

2. Het consortium zorgt ervoor dat zorg, onderwijs en onderzoek goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Expertise en rollen van de verschillende partners binnen

het consortium en relevante samenwerkingspartners worden gebundeld. Op deze manier kunnen relevante thema’s in de zorgpraktijk gesignaleerd en geadresseerd worden. Wanneer er al voldoende kennis over bepaalde problemen beschikbaar is, zal deze verwerkt worden in deskundigheidsbevordering; wanneer meer kennis nodig

is, zal er onderzoek opgezet worden. Resultaten hiervan zullen vervolgens in onderwijs (basis- en vervolgopleidingen) verwerkt worden en succesvolle interventies zullen in de praktijk geïmplementeerd worden.

3. Essentieel voor het bereiken van de missie is een cultuurverandering die bewerkstelligt dat alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening. Conform de zorgmodule palliatieve zorg streven we naar het markeren van de start van een palliatief traject vanaf het moment dat overlijden binnen een jaar verwacht is. Onderzocht wordt in hoeverre de ‘surprise question’ hiervoor een goed en voldoende middel is. Per activiteit

wordt bepaald op welk niveau deze het best kan plaatsvinden; bij één of enkele deelnemers van het consortium.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland is in het afgelopen jaar een stevige organisatie geworden. Belangrijkste is misschien dat de centrale rol van patiënten en naasten steeds meer vorm krijgt via de patiëntenpanels. Patiënten zijn voorts vertegenwoordigd in alle 4 de projecten die door ZONMW zijn gehonoreerd:

1. een naadloos palliatieve-zorgtraject (A-project)

2. advance care planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

3. tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn

4. beoogde en bereikte doelen van behandelingen in de laatste levensfase vanuit patiënten en artsen perspectief

 

Het Consortium heeft op basis van een behoeftenpeiling binnen de netwerken zijn programmatische aanpak verder uitgewerkt. De Consortiumraad, samengesteld uit alle participanten (netwerken, expertisecentra, integraal kankercentrum, onderwijsinstellingen), is het afgelopen jaar zes keer bijeen geweest. Lopende zaken worden afgehandeld door een Dagelijks Bestuur, waarin de participanten zijn vertegenwoordigd.

Ons Consortium levert de voorzitter van het Landelijk Overleg van Consortia (LOCo).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland bevat 10 netwerken, het IKNL, en twee EPZ (VUmc en AMC). Beide EPZ dienen in nauwe onderlinge samenwerking een eigen subsidieverzoek in op basis van het Regioplan (zie bijlage). De redenen daarvoor zijn: de omvang van het consortium, de verschillende fasen waarin de beide EPZ zich bevinden en een verschillend accent op het gebied van onderwijs en onderzoek in beide centra. Dit voorstel is in nauw overleg met de consortiumpartners uitgewerkt.

 

Het EPZ AMC vraagt ondersteuning, in de vorm van een kwartiermaker, secretariële ondersteuning en ondersteuning van de bijdrage uit de netwerken, voor de uitvoering van de volgende onderdelen van het werkplan (Regioplan p7-10). Bij de eerste 3 activiteiten is het EPZ AMC de trekker, de laatste 3 worden gezamenlijk met de kwartiermaker van het EPZ VUmc uitgevoerd.

 

EPZ AMC:

 

1. Overzicht van bijzondere bevolkingsgroepen die palliatieve zorg nodig (kunnen) hebben maar die nu niet of onvoldoende krijgen. De missie van het consortium impliceert aandacht voor bijzondere groepen, zoals kinderen, mensen van allochtone afkomst, mensen met verstandelijke beperkingen, mensen zonder verblijfsstatus en asielzoekers, daklozen. Daarnaast moet hierbij gedacht worden aan mensen die lijden aan andere aandoeningen dan kanker, zoals COPD, ziekte van Parkinson, hartfalen en dementie. Contact met zorgorganisaties voor deze groepen.

 

2. Inzicht in goede voorbeelden van zorginnovaties die voor de palliatieve zorg in de regio relevant kunnen zijn.

In meerdere netwerken wordt actief gewerkt aan zorginnovaties die voor patiënten van be-lang kunnen zijn (bijvoorbeeld het e-health initiatief van ZONH). Voor de opbouw van het consortium is het essentieel om zicht te krijgen op relevante zorginnovaties die ontwikkeld zijn en worden binnen en buiten onze regio, zeker ook op als die de nu al als belangrijk gevonden thema’s advance care planning informele zorg en transmurale zorg betreffen.

 

3.Overleg met de belangrijkste aanbieders van MBO en HBO in de regio dat heeft geresulteerd in een werkplan voor palliatieve zorg in het onderwijs

Vanuit het AMC worden al meer dan 10 jaar (de laatste jaren i.s.m. de opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde in het VUmc) Kaderopleidingen Palliatieve Zorg voor artsen verzorgd. Er is de post-HBO palliatieve zorg in het UMCU voor verpleegkundigen, maar dat is waarschijnlijk niet volgoende. In overleg met de regionale MBO en HBO zal onderwijs voor deze professionals verder worden vormgegeven. Daarvoor moeten deze onderwijsinstellingen bij het consortium worden betrokken.

 

Gezamenlijk:

 

1. Organisatie operationeel maken

 

Het Missiedocument bevat een schets van de beoogde organisatie en de verschillende verantwoordelijkheden. Dit zal moeten worden uitgewerkt tot een samenwerkingsovereenkomst. In het missiedocument zijn werkgroepen voorzien op de drie ‘kolommen’ van de matrix: zorg, onderwijs, onderzoek. Deze werkgroepen vormen de basis van het consortium en moeten met zorg worden ingevuld en ondersteund.

In het opbouwen van organisatie zal nadrukkelijk aandacht zijn voor PR en communicatie, zowel intern als extern, dus binnen de werkgroepen en raden, maar zeker ook met alle personen en groeperingen die vertegenwoordigd zijn in het consortium en andere consortia en nationale partijen. Hiervoor moet een plan ontwikkeld worden (o.a. nieuwsbrieven? Website? Etc)

 

2.Indienen aanvragen bij het NPPZ.

Naar verwachting zullen de eerste aanvragen voor het NPPZ-programma in april 2015 kunnen worden gedaan. De ‘kwartiermakers’ vanuit beide EPZ zullen het schrijven van deze aanvragen coördineren en/of uitvoeren. De inhoud van de aanvragen zal afhangen van de mogelijkheden van de eerste NPPZ-call.

 

3.Overleg en afstemming met andere consortia in Nederland en met bovenregionale partijen

Dit omvat deelname aan gezamenlijke bijeenkomsten en participatie in de gezamenlijke werkgroepen van de consortia. Afstemming tussen de consortia vindt al plaats en een concreet resultaat hiervan is een gezamenlijk voorstel voor evaluatie van het NPPZ.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website