Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting en een behoefte aan palliatieve zorg. Dit project richt zich op ontwikkeling, invoering en evaluatie van een interventieprogramma op het terrein van palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

 

Het gehele project – vanaf het opstellen van deze subsidieaanvraag tot en met disseminatie, implementatie en borging – wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met stakeholders. In dit project zijn dat ervaringsdeskundigen/patiëntvertegenwoordigers, naasten, GGZ-professionals, opleiders en experts op het terrein van de GGZ en de palliatieve zorg. We gebruiken hiervoor de methodiek van Experience-Based Co-Design (EBCD), die gekenmerkt wordt door betrokkenheid van alle relevante stakeholders in alle projectfasen en het gebruik van innovatieve onderzoeksmethoden. Innovatief in dit project zijn bijvoorbeeld online focusgroepen, evenals video-opnames van individuele interviews met stakeholders, die later ook weer als onderdeel van trainingsmateriaal worden gebruikt.

 

Het ontwikkelde interventieprogramma zal handvatten en concrete interventies bevatten om bij mensen uit de doelgroep tijdig een behoefte aan palliatieve zorg te signaleren en vervolgens pro-actief - d.w.z. anticiperend op individuele zorgbehoeften en het voortschrijdende ziekteproces - palliatieve zorg in te zetten. De definitieve inhoud van het interventieprogramma zal vorm gegeven worden op basis van de eerdere projectfasen (systematische literatuurstudie, online focusgroepen, interviews). Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande producten en best-practices, bijvoorbeeld de inzet van 'Zorgconsulenten Palliatieve Zorg' en richtlijnen voor somatische screening in de GGZ. Het interventieprogramma wordt op maat ingezet op het niveau van individuele cliënten, rekening houdend met variatie in kenmerken van cliënten en hun netwerk, en aansluitend bij individuele problemen en zorgbehoeften.

 

De invoering vindt plaats in diverse GGZ-settings: GGZ-Ingeest, Parnassia Groep, Antes GGZ en Tactus Verslavingszorg. Voor de evaluatie worden vragenlijsten en kwalitatieve interviews met GGZ-professionals gebruikt, dit in combinatie met analyse van individuele zorgdossiers/begeleidingsplannen van cliënten. Doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in het invoeringsproces, evenals in de gevolgen van het interventieprogramma voor de competenties van deelnemende professionals en voor de kwaliteit van palliatieve zorg voor de doelgroep.

 

Verspreiding van het interventieprogramma en de daaraan verbonden training gebeurt zowel richting GGZ-praktijk als het onderwijs, via digitalisering en verspreiding van producten (interventieprogramma, training, implementatiehandleiding), informatiemateriaal dat wordt gedeeld binnen bestaande netwerken, publicaties, presentaties en e-Learning. Tevens wordt de opname van de producten uit het voorliggende project in opleidingscurricula gefaciliteerd. Borging van het interventieprogramma vindt plaats door continuering van het programma in de deelnemende GGZ-voorzieningen ook na afloop van het project. Borging van de in het project tot stand gebrachte samenwerkingsrelaties tussen professionals en experts uit enerzijds de hoek van de GGZ en anderzijds de palliatieve zorg, gebeurt door actieve participatie in Regionale Consortia Palliatieve Zorg.

 

Dit alles vormt een belangrijke stap naar meer optimale pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Meer kwaliteit van leven en uiteindelijk ook waardig sterven komen daardoor dichterbij voor mensen uit deze doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website