Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huisartsen van de stadsmaatschap willen samen met verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie Careyn in Utrecht en andere thuiszorgorganisaties én vrijwilligers van de Stichting Thuis Sterven Utrecht (STSU) de zorg voor mensen in de palliatieve terminale fase verbeteren. Ze willen de zorg in samenhang geven waarbij de cliënt het volste vertrouwen heeft dat hij of zij wordt verzorgd door een goed samenwerkend behandelteam en daarmee de meest geschikte en beste zorg krijgt.

 

Ze hebben dit gedaan door middel van het implementeren van het goede voorbeeld PaTz, dat in Amsterdam is ontwikkeld. Een PaTz groep is een multidisciplinair overleg dat bestaat uit 5-10 huisartsen, 1 of meerdere wijkverpleegkundigen, 1 vrijwilliger van de STSU en een deskundige op het gebied van de palliatieve zorg. Dit kan zijn een kaderarts palliatieve zorg van de stadsmaatschap, een oncologieverpleekundige van Careyn of een consulent palliatieve zorg van het netwerk palliatieve zorg Utrecht.

 

De professionals identificeren hun palliatieve patiënten en houden daarvan een palliatief zorgregister bij. Vervolgens wordt voor deze patiënten met elkaar een zorgplan gemaakt en uitgevoerd, waarbij de wensen van de patiënt en zijn omgeving centraal staan.

 

Doel

Doel is om in Utrecht een ideale situatie te bereiken. Dit houdt in dat:

1. patiënten sterven op de plek van hun voorkeur

2. patiënten en naasten zelf de regie voeren

3. de zorg goed op elkaar is afgestemd

4. patiënten de zorg krijgen die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarden

5. er aandacht is voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

a) Er zijn in Utrecht vier PaTz-groepen gestart die volgens de PaTz methodiek werken inclusief scholingsactiviteiten aan het begin van elk overleg van een PaTz groep. Dus er is veel kennisoverdracht tussen de verschillende zorgprofessionals en de vrijwilligers.

b) Door de implementatie van PaTz gaan we er van uit dat de projectdoelstellingen zijn gehaald (b.v. meer mensen sterven op de plek van hun voorkeur of de zorg is goed afgestemd). Echter door de vertraging die is opgelopen heeft de 1-meting nog niet plaatsgevonden en hebben we nog geen terugkoppeling gehad over deze resultaten.

c) Er is een gezamenlijke visie op palliatieve zorg ontwikkeld voor de stad Utrecht.

d) Er zijn twee gezamenlijke scholingsbijeenkomst geweest. 1. Over de PaTz methode en 2. Over palliatieve zorg bij dementerenden. Voortkomend uit samenwerking met het Project Goed voor Elkaar dat ook in Utrecht plaatsvond.

e) Er zijn gesprekken geweest met het ziekenhuis over afstemming van palliatieve zorg wat geleid heeft tot participatie van huisartsen aan het project Transmurale Palliatieve Zorg van het Diakonessenhuis Utrecht.

f) Er is een digitale werkmap beschikbaar voor alle (geïnteresseerde) deelnemers aan PaTz-groepen en relevante achtergrondinformatie.

g) Er zijn aanbevelingen gedaan aan de HUS (voorheen Stadsmaatschap) over de verdere uitbreiding en implementatie van PaTz in Utrecht.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Stadsmaatschap Utrecht is een coöperatie van Utrechtse Huisartsen. Ze werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Ze werken wijkgericht en nauw samen met een grote verscheidenheid aan samenwerkingspartners zoals andere zorgverleners en -instellingen, verzekeraars, de Gemeente Utrecht, vrijwilligersorganisaties, brancheverenigingen, etc.

 

De huisartsen van de stadsmaatschap willen samen met thuiszorgorganisatie Careyn in Utrecht, het palliatief netwerk Utrecht e.o. én de Stichting Thuis Sterven Utrecht (STSU) de zorg voor mensen in de palliatieve terminale fase verbeteren. Ze willen de zorg in samenhang geven waarbij de cliënt het volste vertrouwen heeft dat hij of zij wordt verzorgd door een goed samenwerkend behandelteam en daarmee de meest geschikte en beste zorg krijgt.

In de wijken van Utrecht zijn er soms wel maar soms ook niet en meestal ad hoc contacten tussen huisarts, thuiszorg en palliatieve zorgteams. Deze contacten zijn er maar zijn niet structureel. Niet iedereen maakt gebruikt van elkaars expertise. En dat is een gemis. Men is er van overtuigd dat men veel kan leren van elkaars expertise en dat de client daarbij gebaat is.

 

De huisartsen en de thuiszorgorganisatie(s) in Utrecht willen ook dat de 2e lijn er vertrouwen in heeft dat een client die thuis wil sterven daar ook goed verzorgt zal worden. En in toenemende mate willen mensen thuis sterven. Nog teveel worden mensen daarin tegengehouden.

 

Door middel van het implementeren van het goede voorbeeld PaTz, dat in Amsterdam is ontwikkeld gaat men in Utrecht werken aan verbetering van de palliatieve zorg bij de cliënt thuis. Onder andere door het veel eerder in beeld krijgen/hebben van mensen die palliatieve zorg nodig hebben, een passend multidisciplinair zorgplan op te stellen en dat met elkaar uit te voeren.

 

Vier PaTz groepen van huisartsen, thuiszorgmedewerkers, deskundigen van het palliatief netwerk Utrecht én medewerkers van de STSU gaan in Utrecht met het project beginnen.

 

Na afloop van het implementatieproject zal PaTz blijvend ondersteund worden door het bureau van de stadsmaatschap zal en kan op die manier stadsbreed verspreid worden en worden ondersteund met scholing en kennisdeling waardoor de uitvoering en de kwaliteit van het project geborgd zijn voor de toekomst en daarna nog breder in Utrecht verspreid worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website