Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

Het aantal palliatieve patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond neemt toe. Zij kunnen andere wensen en behoeften hebben t.o.v. de palliatieve zorg. Het doel van ons project is geweest om vernieuwingen in de palliatieve zorg (Palliantie projecten) te laten aansluiten bij wensen en behoeften van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond opdat vernieuwingen die voortkomen uit deze projecten bijdrage aan gelijke toegang en kwaliteit van zorg.

 

Onderzoek & Resultaten

Op basis van literatuuronderzoek en expertraadpleging is de Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten ontwikkeld. In een pilot studie hebben zeven Palliantie projecten aan de hand van dit instrument de diversiteit sensitiviteit / responsiviteit van hun project beoordeeld. In twee projecten zijn strategieën om de diversiteit sensitiviteit / responsiviteit te vergroten geïmplementeerd.

 

Impact

De ontwikkelde kennis en instrumenten zijn verzameld in een online toolbox opdat projectleiders en onderzoekers vernieuwingen in de palliatieve zorg ten goede kunnen laten komen aan alle patiënten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

1. Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten. Het doel van de handreiking is onderzoekers te helpen rekening houden met de diversiteit van de patiëntenpopulatie.

2. Toolbox Diversiteit in palliatieve zorgprojecten. Deze toolbox is te vinden op de website van het consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland. De toolbox bestaat naast bovenstaande handreiking o.a. uit de volgende onderdelen:

-Factsheet palliatieve zorg en medische beslissingen rondom het levenseinde bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

-Richtlijn etniciteit als variabele in wetenschappelijk onderzoek.

-Richtlijn begrijpelijk en cultuursensitief informed consent.

-Wervingshulp voor werving van patiënten met een migratieachtergrond.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat

 

Doelstelling

Doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van strategieën om verbeteringen in de palliatieve zorg beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten van diverse (etnische) herkomst.

 

Waarom dit project?

Ondanks diverse initiatieven is diversiteitssensitieve palliatieve zorg altijd een geïsoleerd aanbod gebleven en nauwelijks geïntegreerd in het reguliere aanbod. In dit project zullen wij voor vijf door Palliantie toegekende projecten onderzoeken hoe ze rekening houden met behoeften en wensen van migranten. Hiervoor ontwikkelen wij een ´diversiteitmeetlat´ en beoordelen wij 5 Palliantieprojecten mbv dit instrument. Daarna ontwikkelen we strategieën om de projecten cultuursensitiever te maken.

 

Resultaten

Deze strategieën worden geïmplementeerd bij 2 projecten. De opgedane kennis wordt in een toolbox verzameld en landelijk verspreid zodat projectleiders en onderzoekers vernieuwingen in de palliatieve zorg ten goede kunnen laten komen aan alle patiënten. Het project loopt van mei 2017 – mei 2020.

 

Projectleider

Jeanine Suurmond

Email: J.suurmond@amc.uva.nl

Tel: 020 5662095

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit interviews met onderzoekers betrokken bij Palliantie. projecten gericht op verbeteringen in de palliatieve zorg, blijkt dat het rekening houden met wensen en behoeften van mensen met een migratieachtergrond vaak nog niet lukt. Redenen hiervoor zijn o.a. dat het zwaartepunt van een project ligt bij de ontwikkeling van een interventie en nog niet bij de eindgebruikers, waardoor geen noodzaak wordt ervaren. Of doordat de extra inzet die nodig zal zijn om respondenten te bereiken en te betrekken onderzoekers afschrikt.

We hebben een handreiking ontwikkeld met daarin een korte vragenlijst die door projectleiders van Palliantie. projecten gebruikt kan worden om te kijken in hoeverre het project aandacht heeft voor diversiteit. Aandacht voor diversiteit betekent rekening houden met factoren die er aan bijdragen dat bepaalde patiënten ondervertegenwoordigd zijn in palliatieve zorgprojecten én de palliatieve zorg in het algemeen. Met deze vragenlijst kunnen projectleiders in kaart brengen wat hun project doet en op welke punten verbetering mogelijk is. De handreiking bevat een bijlage met tips en aandachtspunten van belang voor de opzet, uitvoering en afronding van een onderzoeksproject.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project ontwikkelt methoden om palliatieve zorgvernieuwing diversiteitssensitief te maken. Patiënten van niet-westerse origine zijn divers qua cultuur, religie, en opleidingsniveau. Zij zullen in toenemende mate een beroep doen op palliatieve zorg. Oudere niet-westerse allochtonen hebben wensen en behoeften t.a.v. palliatieve zorg die voor de meeste zorgverleners in Nederland ongebruikelijk en onwennig zijn. Zo kunnen naasten de wens hebben om slechte prognoses of het naderende einde van de patiënt alleen in bedekte termen met de patiënt te bespreken, willen patiënten niet altijd geïnformeerd worden over een naderende dood (bv omdat zij vinden dat alleen Allah over leven en dood gaat en de zorgverlener daar niets over kan zeggen) en kan morfine afgewezen worden omdat patiënten na het overlijden helder voor Allah willen verschijnen. Deze wensen en behoeften contrasteren met opvattingen van zorgverleners in Nederland dat de patiënt autonoom een besluit moet nemen over de behandeling, dat het goed is om open en tijdig over het naderend levenseinde met de patiënt te spreken, en dat zinloos medisch handelen zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

 

Ondanks verschillende initiatieven is diversiteitssensitieve palliatieve zorg in Nederland altijd een geïsoleerd aanbod gebleven en is het nooit geïntegreerd in het reguliere aanbod. Zo besteden de in 2015 in het consortium Noord-Holland/Flevoland door Palliantie toegekende projecten nauwelijks expliciete aandacht aan NW allochtonen, ondanks dat zij 12% van de Nederlandse bevolking uitmaken en een kwart van hen in NH/Flevoland woont. Handelingsverlegenheid bij projectleiders en zorgverleners verhindert het op een natuurlijke manier betrekken van patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten in plannen voor palliatieve zorgverbetering. Het is nodig om op een meer structurele manier palliatieve zorg te laten aansluiten bij wensen en behoeften van niet-westerse allochtonen anders zullen vernieuwingen die voortkomen uit deze projecten aan niet-westerse allochtonen voorbijgaan.

 

In dit project zullen wij voor vijf door Palliantie toegekende projecten onderzoeken in welke mate ze rekening houden met behoeften en wensen van niet-westerse allochtonen. Hoofddoel van het project is het ontwikkelen en implementeren van methoden om verbeteringen in de palliatieve zorg in Nederland diversiteitssensitief te maken.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen: (1) Het ontwikkelen van een diversiteitmeetlat, een instrument om de mate waarin rekening wordt gehouden met diversiteit van behoeften en wensen tav palliatieve zorg te meten; (2) Het beoordelen van 5 Palliantieprojecten mbv dit instrument; (3)Het ontwikkelen van implementatiestrategieen om de projecten diversiteitssensitief te maken; (4) Het implementeren en testen bij 2 lopende projecten (ACP en Transmurale Palliatieve Zorgbrug); (5) Bundeling van strategieen en richtlijnen in een toolbox die we landelijk verspreiden zorgt ervoor dat vernieuwingen in de palliatieve zorg ook ten goede komen aan patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website