Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Proteion Thuis biedt als organisatie een totaalpakket op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken. Met 4.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers staat Proteion Thuis dagelijks klaar voor 10.000 cliënten in Noord- en Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant. Bij Proteion staat de cliënt centraal. De medewerkers ondersteunen om het leven zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

 

Project ‘Palliatieve Zorg op de kaart’

Het implementatieproject dat in deze subsidie aanvraag verwoordt wordt, vormt een onderdeel van het overkoepelend project Palliatieve Zorg op de kaart’. In 2012 is Proteion gestart met dit project ‘

 

Het project palliatieve zorg heeft tot nu toe onder andere geleid tot:

-Inzicht in de huidige situatie van palliatieve zorg binnen Proteion

-Een visie op palliatieve zorg

-Een doel en doelstellingen op het gebied van palliatieve zorg

-Een competentieprofiel gericht op palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden

 

In de komende jaren gaat Proteion Thuis de Palliatieve Zorg binnen de organisatie verder verbeteren. Hierbij zal de organisatie zich richten op de volgende thema’s, voortkomend uit de visie, doel en doelstellingen:

 

1.Kennis en Vaardigheden: De kennis en vaardigheden van medewerkers zijn zodanig, dat voldaan wordt aan het competentieprofiel palliatieve zorg; ze competent zijn om hoogwaardige palliatieve zorg te bieden.

2.Aandachtfunctionarissen: Proteion Thuis waarborgt het leveren van complete palliatieve zorg door in elke regio aandacht functionarissen palliatieve zorg te benoemen.

3.Mantelzorg ondersteuning: Mantelzorgondersteuning wordt geïntegreerd in het palliatieve zorgproces. Signalering van (over)belasting is hierin een belangrijk onderdeel.

4.Sociale kaart: De medewerkers van Proteion Thuis zijn op de hoogte van, en maken goed gebruik van, de sociale kaart palliatieve zorg.

5.Nazorg: De cliënt in de palliatieve fase ontvangt complete zorg van Proteion Thuis, waaronder nadrukkelijk ook nazorg valt.

 

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMw

 

De goede voorbeelden uit het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg die momenteel het beste aansluiten bij het beoogd eindresultaat van Proteion Thuis, zijn:

1. Ondersteuning mantelzorg

2. Signalering door verzorgenden

 

Het plan van aanpak richt zich op het implementeren van de signaleringsbox en mantelzorgondersteuning. Voor de borging van de goede voorbeelden wordt geïnvesteerd in het opleiden van aandachtsfunctionarissen, zorgconsulenten palliatieve zorg en het borgen in het primaire proces, werkwijzen en procedures.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

 

Het project heeft de beoogde resultaten opgeleverd, echter zitten we in de implementatie en borgingsfase van het project. Er zijn 75 aandachtfunctionarissen opgeleid, de wijkteams gaan aan de slag met verdere implementatie van de signaleringsbox en de mantelzorgondersteuning procedure. Alle resultaten zijn goed weggezet in structuren en processen. Tevens is er een begeleidingsgroep binnen Proteion die bestaat uit mensen van de werkvloer, beleid, management en cliëntenraad die mee monitoren hoe de plannen van aanpak verlopen in de wijkteams en of de borging goed gebeurd.

 

Er zijn positieve verhalen vanuit de regio over het mantelzorgformulier. De lijnen tussen verschillende zorgverleners betrokken bij één palliatieve cliënt zijn duidelijker en korter geworden.

Proteion heeft door dit project kortere lijnen weten te maken met andere partners in de regio zoals Land van Horne en de keten Dementie. Door het project en het delen van de ervaringen is de synergie vergroot door uitwisseling van kennis en kunde onderling. Deze synergie draagt bij aan het vergroten van kennis en betere samenwerking onderling wat uiteindelijk de zorg aan de cliënt en diens naaste ten goede komt.

 

 

De aandachtfunctionarissen hebben geleerd wat het verschil is tussen palliatief en terminaal.Ze hebben meer kennis rondom palliatieve zorg en kunnen ditoverbrengen op de cliënten en naasten.

Verzorgenden zijn zich bewuster geworden van welke rol ze hebben binnen de zorg van een cliënt. Er zijn verhalen van huisartsen die positief reageren op het mantelzorgformulier. De huisartsen maken er zelf ook gebruik van. De korte lijnen rondom de zorg van een cliënt ervaren de huisartsen als prettig.

Uit de evaluatie van de scholing komt naar voren dat zorgverleners meer durven te handelen op eigen signalen die zij opvangen bij cliënten. Ze zijn zich bewuster van wat signalen zijn, pikken ze beter op, en durven daarop te handelen.

 

Cliënten en naasten denken vaak dat, zodra ze palliatieve zorg krijgen,zij ook spoedig zullen sterven. De aandachtfunctionarissen weten nu, doordat ze zich bewust zijn van het verschil tussen palliatief en terminaal, dat dit niet zo is. Zij kunnen dit nu met cliënten en naasten bespreken en zij hebben het idee dat dit rust brengt.

Ook de cliënten en naasten vinden het mantelzorgformulier prettig, omdat helderder wordt wie wat doet.

 

De resultaten dragen bij dat er met een duidelijke visie op palliatieve zorg is, die uitgangspunt is voor alle medewerkers die met palliatieve zorg te maken hebben, samen met de competentieprofielen voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Door de signalering box en het mantelzorgformulier zijn de aandachtfunctionarissen zich meer bewust van hun rol en hebben ze kennis en vaardigheden opgedaan in het palliatieve proces van een cliënt en diens naaste. Ze kunnen beter signaleren en anticiperen op situaties en de cliënt en diens naaste ondersteunen. Hierdoor is de kwaliteit van palliatieve zorg aan het verbeteren, en kunnen cliënten langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Proteion verwacht dat de zorg doelmatiger geleverd wordt en kwalitatief beter dan voor de nulmeting.

 

 

Proteion heeft voor een brede aanpak van het project gekozen waarin de goede voorbeelden een onderdeel zijn. Het verschil tussen de resultaten en de conclusies is dat het project een doorlopend proces is. Er zijn 75 aandachtfunctionarissen geschoold en zorgconsulenten palliatieve zorg. De implementatie van de goede voorbeelden vindt in de 46 wijkteams plaats. De borging van de goede voorbeelden in het proces en werkwijzen, procedures weggezet. De scholingen in een cyclisch leeraanbod op het leerhuis.

 

Aanbevelingen voor de signalering box:

 

De scholing van de signalering box zou aan alle zorgverleners van Proteion gegeven moeten worden, daarom is deze als leeraanbod opgenomen in het leerhuis. Duidelijk moet zijn.

 

Organiseer MDO’s waarbij de signalering box een hulpmiddel is.

 

Deel succesverhalen.

 

Splits de signalering box op in losse items, waarbij gedurende een periode diverse teams items kunnen toevoegen die andere teams al ontwikkelt hebben. Zo kan gefaseerd binnen alle teams de items van de signalering box geïmplementeerd worden.

 

Zorg dat taken en rollen bij de teamleden bekend zijn.

 

Aanbevelingen voor het formulier mantelzorg;

 

Draag zorg voor een overzichtelijk formulier dat iedereen kan gebruiken, zorgverleners, cliënten, familie.

 

Sta open voor verbeteringen van het formulier, door toepassingen in meerdere teams kunnen er ook tips en verbeterpunten komen.

 

Neem zorgverleners die het formulier ontwikkelt hebben mee, als ambassadeurs naar andere teams die het nog moeten implementeren.

 

Zorg voor korte duidelijke lijntjes, zodat iedereen weet wie wat regelt voor de cliënt en diens naaste. Zo weet men wie benadert kan worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Proteion Thuis bestaat oa uit zorgcentra, groepswoningen, Hospice Zenit en Proteion Thuiszorg. Palliatieve Zorg is speerpunt binnen Proteion. Proteion verwacht met dit implementatieproject min. 200 cliënten te bereiken.

 

Het implementatieproject vormt een onderdeel van het overkoepelend project 'Palliatieve Zorg op de kaart’. zdirectie en management zijn gecommitteerd aan dit project en zorgen voor de aansturing en randvoorwaarden. Verder zijn Hospice Zenit, de Zorgondersteuner en het NPTZ, VPTZ en IKNL betrokken.

 

De goede voorbeelden die het beste aansluiten bij het project Palliatieve Zorg op de kaart zijn: Ondersteuning mantelzorg en Signalering door verzorgenden. Doordat de implementatie van deze producten een onderdeel vormen van het overkoepelende project Palliatieve zorg op de kaart is er een goed georganiseerde, goed doordachte aanpak. Er is bestuurlijke betrokkenheid, een bestaande projectstructuur, enthousiaste medewerkers en advies van externen. Hierdoor kan dit verbeterproject direct en voorspoedig van start gaan en tot concrete blijvende resultaten leiden.

 

Plan van Aanpak

Signaleringsbox

 

Proteion Thuis gaat in samenwerking met IKNL een leeraanbod op maat ontwikkelen voor verzorgenden op basis van de signaleringsbox. Extra onderdelen hiervan zullen signalering van overbelasting bij mantelzorger en Nazorg zijn

Met dit leeraanbod gaat Proteion in eerste instantie 50 verzorgenden scholen. De scholing wordt onderdeel van het scholingsaanbod van Proteion en zal dus beschikbaar worden gesteld aan alle medewerkers.

 

De signaleringsbox wordt uitgezet in de wijkteams: Ieder wijkteam heeft beschikking over een signaleringsbox en wordt gefaciliteerd in het gebruik ervan.

 

Signalering door verzorgenden wordt onderdeel van het ‘normale’ werken en opgenomen in het cliëntendossier.

 

Ondersteuning Mantelzorg

 

Proteion Thuis gaat in samenwerking met IKNL een leeraanbod op maat ontwikkelen

1. module signalering van (over)belasting van de mantelzorg voor verzorgenden. (zie onder ‘Signaleringsbox’)

2. training gebruik formulier mantelzorg en gesprekstechniek voor verpleegkundigen.

Met dit leeraanbod gaat Proteion in eerste instantie 50 verzorgenden, 20 coördinerend vpk en 15 aandachtsfunctionarissen scholen. scholen. De scholing wordt onderdeel van het scholingsaanbod van Proteion en zal dus beschikbaar worden gesteld aan alle medewerkers.

 

De waaier Mantelzorgondersteuning wordt verspreid in de wijkteams

 

Mantelzorgondersteuning wordt onderdeel van het ‘normale’ werken en opgenomen in het cliëntendossier.

 

 

Resultaat

1. Verzorgenden:

- Bieden kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg aan de cliënt en zijn naasten

- Hebben kennis over de palliatieve fase en de symptomen die kunnen voorkomen;

- Worden ondersteund bij het systematisch werken, contact met zorgvragers, naasten en collega’s;

- zijn geschoold in het signaleren van dreigende overbelasting van de mantelzorger

- hebben, naast aandacht voor de cliënt, ook structureel aandacht voor de mantelzorgers.

2. Verpleegkundigen:

- zijn getraind in gespreksvoering en gebruik van het formulier mantelzorg

- brengen bij dreigende overbelasting de situatie in kaart.

3. Aandacht voor de mantelzorger en voor signalering door verzorgenden is opgenomen in de werkprocessen en vast onderdeel van het zorgaanbod van Proteion voor cliënten in de palliatieve fase.

4. Leeraanbod Palliatieve Zorg voor de medewerkers, waarvan de signaleringsbox en ondersteuning van de mantelzorger een onderdeel zijn.

5. Aanstellen en opleiden van aandachtsfunctionarissen Palliatieve Zorg.

 

Borging van de veranderingen en geïmplementeerde producten in de organisatie

Onder andere door het aanstellen van aandachtsfunctionarissen palliatieve zorg, het opnemen van het leeraanbod in het leerhuis van Proteion en het opnemen van de producten in de bestaande werkprocessen, zorgt Proteion voor borging.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website