Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Signalering in de paliatieve fase:

Denk en werkmethode voor verzorgenden.

In 2012 zijn 16 organisaties uit de V&V sector en de Thuiszorg uit de regio van het IKNL- lokatie Eindhoven gestart met het project palliatieve zorg door verzorgenden. doel van het project is een structurele kwaliteitsverbetering van zorg voor de palliatieve patient/client.Om tot deze kwaliteitsverbetering te komen hebben 240 verzorgenden een scholing 'palliatieve zorg' gevolgd door middel van een Blended-learing methode.

Dit is een mix van E-learning en contactonderwijs.

Daarnaast hebben de organisaties een facilitator aangesteld die de opgedane kennis en het werken met de signaleringsbox gaan implementeren in de dagelijkse praktijk.De facilitator is in dit project ondersteuning aangeboden bij het implementatietraject.Dit alles met als doel de kwaliteit van leven van de clienten te verbeteren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Signaleren in de palliatieve fase:

denk-en werkmethode voor verzorgenden.

De resultaten van het project'Palliatieve zorg door verzorgenden'in de regio IKNL-lokatie Eindhoven zijn dat in alle 16 organisaties de scholing is uitgevoerd en dat 240 verzorgenden nu geschoold zijn.Er zijn 16 trainers getraind (meest uit eigen organisatie) die de scholing begeleid hebben.

Uit iedere organisatieis een facilitator geschoold in het maken van een implementatieplan en het begeleiden van de verzorgenden 'On the job'.

Uit de toets die voor en na de scholing is afgenomen blijkt dat de kennis over palliatieve zorg bij de verzorgenden is toegenomen.De facilitators hebben voor eigen organisatie een implementatieplan geschreven.Organisaties gaan ook na de pilot verder met de scholing.Clienten ervaren hierdoor betere zorg doordat ze gezien,gehoord en ondersteund worden in het veranderd persoonlijk perspectief op een zo goed mogelijk leven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Goede Voorbeeld van de Signaleringsbox voor verzorgenden past goed binnen een breder project “Palliatieve Zorg door Verzorgenden” dat de 6 netwerken Palliatieve Zorg in de IKZ-regio samen met het IKZ zijn gestart. Hierin wordt deskundigheidsbevordering rond palliatieve thema’s verbonden met daadwerkelijke invoer op de werkvloer volgens de methodiek van ‘practice development’. Bij de start van dit project bezochten in juni 600 verzorgenden van 100 instellingen het symposium “denken-voelen-doen” in de eigen netwerkregio. Een aantal instellingen heeft zich nu verbonden aan het invoeren van de denk- en werkmethode in het Goede Voorbeeld, aansluitend op het bredere project. Andere instellingen hebben aangegeven wel geïnteresseerd te zijn, en sluiten graag later aan.

 

Bij de implementatie van het goede voorbeeld kunnen de instellingen kiezen uit 2 werkwijzen. Het verdient de voorkeur dat er medewerkers uit de eigen instelling worden toegerust om de methode in huis in te voeren (dat wil zeggen: verzorgenden scholen, begeleiden van invoer op de werkplek, begeleiden leidinggevenden). Hiervoor wordt een train-de-trainer scholing aangeboden, en kan maatwerk worden geboden bij de invoering. Instellingen die hiervoor geen eigen mensen beschikbaar hebben kunnen binnen het project gebruik maken van intensievere externe ondersteuning, zowel voor de scholing op de afdelingen als voor het ondersteunen bij implementatie. Voorwaarde is wel dat er iemand op de werkvloer wordt aangewezen die de ondersteunende rol op zich kan nemen naar de werkvloer (‘facilitator’).

 

De invoering van het goede voorbeeld wordt ingebed in de bredere aanpak. Hiervoor wordt ondermeer de basisscholing Palliatieve Zorg afkomstig uit het Netwerk Brabant Noord Oost omgezet in een module gebaseerd op “Blended Learning”(E-learning gecombineerd met een fysieke bijeenkomst). Ook in deze scholing is het aspect van signalering opgenomen; werken met de signaleringsbox kan op die manier ook de functie hebben als invulling van één van de onderdelen van deze basisscholing.

 

In totaal hebben nu 12 instellingen zich helemaal aangemeld als mede-aanvrager, en een aantal heeft aangegeven te willen participeren, maar deze laatste instellingen konden niet op tijd alle informatie leveren. Daarom is in de aanvraag sprake van 15 instellingen die uiteindelijk meedoen.

 

Streven is om in navolging van deze groep ook in 2013 de andere instellingen te betrekken; hiervoor kan mogelijk in een volgende ronde een aanvraag worden ingediend.

 

De totale projectaanvraag is opgenomen in de bijlage (samen met de begroting.)

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website