Vervolg

Resultaten

Onderzoek

Uit de literatuurverkenning en de interviews blijkt dat er veel overlap is tussen de dementiezorg en de palliatieve zorg. Ook wordt duidelijk dat de verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg nog sterk verbeterd kan worden. In de huidige praktijk (verpleeg- en verzorgingshuizen, hospice, thuiszorg en ziekenhuizen) ontbreekt het aan voldoende kennis en vaardigheden over de palliatieve zorgbenadering voor mensen met dementie.
Belemmerende factoren die een rol spelen bij goede palliatieve zorg bij mensen met dementie, zijn onder andere het onvermogen van de persoon met dementie om klachten te communiceren, het moeilijk vinden over dit onderwerp te praten en onbekendheid van het bestaan van een palliatief consultatieteam.

Zorg

De ervaringen in de regio Zuid-Hollandse eilanden laten zien dat de aanwezigheid van een zo onafhankelijke mogelijke coördinator (één persoon) voor beide netwerken of twee goed samenwerkende coördinatoren voor de beide netwerken een belangrijke voorwaarde is voor een goede verbinding tussen palliatieve zorg en dementiezorg. 

Onderwijs

Voor een goede samenwerking zijn uitwisseling van kennis door scholing, symposia en andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld de casuïstiekbesprekingen) belangrijk. Ook de bewustwording bij verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers en anderen dat dementie een syndroom is waar mensen aan overlijden moet toenemen. Nu is het moment waarop palliatieve zorg bij mensen met dementie moet worden ingezet nog niet altijd duidelijk.

Aanbevelingen

Zorg

Palliatieve zorg dient een speerpunt te zijn waarvoor tijd en ruimte vrijgemaakt dient te worden. Het netwerk palliatieve zorg en de zorgketen dementiezorg dienen samen te kijken naar het samenvoegen van beide zorgbenaderingen en moeten gebruik maken van elkaars kracht, ervaringen en expertise.
Verpleeg- en verzorgingshuizen dienen iemand aan te wijzen (en te scholen) die verantwoordelijk is voor het leggen en onderhouden van de verbinding met de lokale hospices en gespecialiseerde palliatieve zorgteams.
De arts, mantelzorgers en waar mogelijk de persoon met dementie dienen tijdig met elkaar in gesprek te gaan en een passende en individuele zorg zorgplanning te maken (Advanced Care Planning).

Onderwijs

Er moet geïnvesteerd worden in deskundigheidsbevordering over palliatieve zorg bij dementie bij verschillende disciplines en vrijwilligers van verpleeg-, en verzorgingshuizen, de thuiszorg, hospices en ziekenhuizen. Onderwijs is van cruciaal belang om het draagvlak van een palliatieve benadering voor mensen met dementie te vergroten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website