Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De locatie Apeldoorn van ’s Heeren Loo Zorggroep biedt intramurale zorg aan 800 mensen met een verstandelijke beperking en extramurale, vaak medische zorg, aan 600 cliënten van regionale ketenpartners. Een derde van deze cliënten hebben door een complexe zorgvraag een verkorte levensverwachting. Ook mensen met een VB vergrijzen; ze lijden vaak een langere periode aan chronische en/of progressieve ziekten. Dat verklaart de toename van palliatieve zorg, ook op onze locatie, waar langdurige zorg geboden wordt.

Door het opleiden van 2 palliatieve zorgconsulenten (ZPZ) is er een kwaliteitslag gemaakt. Zij helpen om de palliatieve zorgbehoefte van deze cliënten te herkennen, op 4 gebieden: lichamelijk, sociaal, emotioneel en spiritueel. ZPZ zijn lid van het palliatiefteam waar een specialist ouderengeneeskunde en kaderarts PZ, geestelijke verzorger en een gedragwetenschapper ook deel vanuit maken. De ZPZ organiseren scholingen binnen de organisatie om de kennis op het gebied van PZ uit te breiden. Het gebruik van de signaleringsset in de woningen is geborgd en de palliatieve zorg heeft een breder draagvlak gekregen bij onze afdeling bedrijfsvoering, dat tot nieuwe landelijke initiatieven heeft geleid.We zijn nu zelf een goed voorbeeld!

Daar zijn we trots op.

De ZPZ brengen laagdrempelig verbinding tussen cliënt, verwant, begeleiders en behandelaars.

Taken zijn o.a. kennisverbreding in de dagelijkse benadering bij de start van een traject, hulp bij ethische vraagstukken en praktische verpleegkundige zorg in de terminale fase. De meerwaarde van ZPZ is helder. Een organisatie heeft, met de inzet van ZPZ, de kans om de palliatieve zorg naar een hoger plan te tillen.

Wilt u contact met ons, mail naar:

Palliatief.team-Apeldoorn@sheerenloo.nl We zien er naar uit!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de komst van zorgconsulenten palliatieve zorg is de zorg rondom het naderende levenseinde van de cliënten overzichtelijker geworden. Het is zichtbaar is dat er eerder gestart wordt met een palliatief traject door vroegtijdige erkenning. Het multidisciplinaire beleid is verhelderd, de aandacht voor palliatieve zorg bij cliënten, verwanten en begeleiders heeft een impuls gekregen. Er is meer aandacht voor (ethische-) dilemma’s, zorgen, vragen van familieleden.

Gesprek over evt. naderende dood met mensen met een verstandelijke beperking komt eenvoudiger op gang omdat het meer onderdeel uit is gaan maken van het leven. De palliatieve zorg heeft een vaste plek in het zorgplan gekregen, wat voor borging zorgt. Cliënten hebben meer tijd om wensen aan te geven en onbesproken zaken woorden te geven voordat ze zullen sterven.

 

Bij alle betrokkenen ligt de focus op comfort, ontspanning en welzijn van leven. Door de laagdrempelige ondersteuning van de ZPZ is er minder handelingsverlegenheid bij de groepsleiding. Er is naast goede medische zorg meer aandacht voor sociaal, emotioneel en spirituele vraagstukken in deze fase voor alle betrokkenen.

 

De aandachtsvelders palliatieve zorg in de woningen zijn beter in hun rol gezet. Door bijeenkomsten voor hen te organiseren blijven zij zich doorontwikkelen.

We werken minder reactief in de palliatieve fase dan voorheen, daarmee vergroten we de kwaliteit van leven en zorg.

Het management neemt inmiddels deel aan verschillende netwerken om regionale samenwerking te bevorderen. De ZPZ hebben een rol in het opzetten van een kenniskring palliatieve zorg binnen de VG. Deelname aan ‘De goede Voorbeelden” (landelijk) zorgt voor kennisdeling, door ons ontwikkelde producten zijn inzetbaar bij anderen. Onze initiatieven hebben ook de landelijke bedrijfsvoering van 's Heeren Loo Zorggroep geïnspireerd, concreet zijn in verschillende regio’s signaleringssets in gebruik genomen. Regio Oost kopieert onze ervaringen. Ook ketenpartners weten ons inmiddels te vinden, concreet resulteert dit in een detachering naar de JP v.d. Bent stichting, voor palliatieve ondersteuning in een sociowoning.

Er zijn doelgroepoverstijgende connecties gevonden met het regionale ouderenplatform, waar wij nu zelf een goed voorbeeld zijn voor organisaties binnen Apeldoorn en omstreken binnen de ouderen zorg. We zijn er trots op een meerwaarde te zijn in de palliatieve zorg!

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Palliatief samen in regie; cliënt, verwant en begeleiding.

 

Voortgang verbetering palliatieve zorg

De meerwaarde van Zorgconsulenten PZ zit in de signalerende functie, samen met het zorgteam wordt vroegtijdig zichtbaar wat een cliënt nodig heeft in de laatste fase van zijn leven. De Zorgconsulent PZ (ZPZ) coördineert de zorg die aansluit bij de behoefte van de cliënt, verwant en begeleiding.

De honorering van onze subsidieaanvraag, juni 2014, projectnummer 60-62600-98-146, heeft mogelijkheden gecreëerd tot het implementeren van de signaleringsbox (SB). Het huidige palliatief team Apeldoorn, zie bijlage, begeleiden de implementatie van de SB. De importantie wordt gevoeld en gedeeld, in de vraag naar palliatieve kennis bieden we nu een handvat.

Derde kwartaal 2015 wordt een eindverslag opgeleverd. Het succes van dit project vindt navolging in een landelijke subsidieaanvraag voor de signaleringsbox in diverse regio’s van ’s Heeren Loo Zorggroep. Daarmee is de landelijke kennisdeling, een van de peilers van het palliatief programma, een mooi resultaat.

 

 

Ons doel is om twee verpleegkundige een rol te geven als ZPZ, waar 8 uur per persoon, per week aan palliatieve zorg besteed wordt.

Deze rol zal breed ingezet worden, enerzijds klinisch ter ondersteuning van de artsen en verpleegkundigen, anderzijds coördinerend tussen cliënt, verwant en begeleiding.

De ZPZ is coach, ondersteuner, adviseur en bemiddelaar.

Op locatie Apeldoorn ondersteunen zij het Palliatief team en nemen deel aan het Netwerk Palliatieve zorg Oost Veluwe. Zij leveren een bijdrage aan het landelijk palliatief beleid van ’s Heeren Loo. De bestaande opleidingen tot ZPZ sluiten onvoldoende aan bij de VG sector. I.s.m. het CIVO, Centraal Instituut voor Verpleegkundig vervolg Onderwijs, bieden wij onze VG expertise om een aanvulling te ontwikkelen op de huidige leergang.

 

Beoogde resultaten over 12 maanden;

•is de rol van de ZPZ bekend binnen locatie Apeldoorn. Zij hebben een proactieve rol om kennis te delen met verpleegkundigen en begeleiders op palliatief gebied.

•kunnen de artsen de ZPZ inzetten binnen de palliatieve zorg. Herkenning en markering zijn taken en in de terminale fase kunnen zij extra klinische aandacht aan de cliënt en zijn omgeving bieden.

•heeft de ZPZ een regierol in de driehoek cliënt, verwant en begeleider.

De zorgvrager voelt zich meer betrokken en ondersteund.

•hoeft een cliënt minder snel of ongewenst te worden overgeplaatst naar een verpleeghuis of hospice.

•geeft de ZPZ input aan het landelijk beleid van ’s Heeren Loo, deelt ervaringen en kennis.

•is er een scholingsplan PZ voor de locatie Apeldoorn.

•Expertise binnen de opleiding ZPZ,deze sluit beter aan bij de VG sector.

•maken de ZPZ deel uit van het Netwerk Palliatieve zorg Oost-Veluwe.

 

Relevantie

 

Mensen met een verstandelijke beperking overlijden relatief weinig aan een niet-acute aandoening.

Bij de ouderwordende populatie, 400 cliënten binnen de locatie Apeldoorn, zal naar verwachting de palliatieve zorg toenemen, wat vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Kennis over de markering bij de ouderwordende cliënt en reële verwachtingen zijn niet vanzelfsprekend. Een ZPZ biedt hier helderheid,ondersteuning en denkt proactief mee. Voor de cliënt, de verwanten en begeleiding is een vast aanspreekpunt fijn, zeker in een terminale fase waarin veel complexiteit optreedt.

De SB biedt op praktische wijze basiskennis op palliatief en medisch gebied voor begeleiders, de borging in de toekomst, is een taak voor de ZPZ.

De ZPZ coördineert tussen de vakgroepen geestelijke verzorging, gedragswetenschappers, paramedici en medici, die multidisciplinair samenwerking om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

 

Samenwerking met zorgaanbieders VG

Het delen van kennis binnen de VG met ketenpartners is van grote meerwaarde voor de hele doelgroep, de standaard palliatieve zorg sluit vaak onvoldoende aan. Deelnemers uit de VG sector, geven aan dat de bestaande opleidingen niet toereikend zijn I.s.m. het CIVO, Centraal Instituut Verpleegkundige vervolg Opleidingen, ontwikkelen wij aanpassingen, zodat de opleiding beter aansluit.

Advisium Apeldoorn is hiervoor aangewezen door de kennis binnen het expertisecentrum waar de vakgroepen medici, gedragwetenschappers, paramedici en geestelijke verzorging, praktische input kunnen geven. De doelgroep is divers; Ernstig Meervoudig Beperkten, Licht Verstandelijk Beperkt, mensen met Niet aangeboren Hersenletsel, allen hebben een passende ondersteuning behoefte. De ontwikkelde lesstof wordt bereikbaar voor de gehele VG sector.

Onze AVG poli biedt zorg aan 354 extramurale patiënten. Een ZPZ die in contact staat met de behandelend AVG kan in een regionale behoefte voorzien.

’s Heeren Loo volgt op de voet de mogelijkheden in het project Palliantie.

Met onze landelijke Advisium expertisecentra, het Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement en onze contacten met Universiteiten en Hogescholen kunnen we VG sector breed een bijdrage leveren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website