Projectomschrijving

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat mensen met GGz-problematiek vaak verstoken blijven van tijdige, continue palliatieve zorg. Hierdoor neemt het risico op onnodig lijden toe en lopen zij risico op verminderde kwaliteit van leven.

Onderzoek

In dit helaas voortijdig beëindigde project hebben we onder andere 11 individuele en 2 groepsinterviews gehouden met zorgverleners afkomstig uit zowel de GGz als de palliatieve zorg. In deze interviews werden knelpunten en bevorderende factoren van palliatieve zorg bij de GGz-doelgroep in kaart gebracht. Thema’s die naar voren kwamen waren: de patiënt met psychiatrische problematiek, benaderingswijze/houding, sociale netwerk, palliatieve zorgaspecten, rol van zorgverleners, samenwerking in de zorg en plaats van overlijden.

Resultaten

Palliatieve zorg voor mensen met GGz-problematiek wordt vaak als heel complex ervaren. Uit de interviews blijkt dat er inhoudelijk en organisatorisch behoefte is aan verbinding en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de GGz met zorgverleners in de (reguliere en specialistische) palliatieve zorg. We concluderen dat op het niveau van individuele casussen en voortbouwend op eerder gelegde contacten professionals uit beide ‘werelden’ elkaar incidenteel, maar dan wel naar tevredenheid, weten te vinden.

Aanbevelingen

De aanbevelingen uit het project:

  • Actief GGz-instellingen uitnodigen om aan te sluiten bij netwerken palliatieve zorg
  • De resultaten van dit en andere onderzoeken over palliatieve zorg rondom deze doelgroep actief onder de aandacht brengen bij GGz-medewerkers.

Een inhoudelijke rapportage over de interviews is op te vragen bij marieke.groot@radboudumc.nl

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website