Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste twee fasen van Mantelzorgondersteuning op maat zijn bijna afgerond. In Fase 1 is onderzoek gedaan naar mantelzorgnetwerken op basis van bestaande LASA-data en zijn 40 interviews afgenomen onder mantelzorgers om te komen tot profielen van mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoeften. Deze kennis hebben we gebruikt in de ontwikkeling van een blended learning. Hierin werken we nauw samen met het project InCaSu@Home om te komen tot een gezamenlijk product voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden. In de eLearning is aandacht voor de tool CSNAT om de ondersteuningsbehoeften te achterhalen, het SOFA-model voor de interactie met de mantelzorger, de mantelzorgprofielen en klinisch redeneren. Zowel de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals als die van de mantelzorger wordt zo recht gedaan. De blended learning bestaat uit een eLearning, 1,5 dag face to face training met tussentijdse opdrachten en drie keer een casuïstiekbespreking in de teams. Samen met VPTZ worden specifieke producten ontwikkeld voor vrijwilligerscoördinatoren om de verbinding tussen de wijkverpleegkundigen/verzorgenden en de vrijwilligers van de VPTZ te versterken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste fase van dit project is onderzoek gedaan en dat heeft geresulteerd in 2 wetenschappelijke internationale artikelen (submitted) en 1 Nederlandstalig artikel, geaccepteerd door Pallium. De tweede fase (de ontwikkeling van de blended learning) is in september 2018 nog in volle gang.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Thuis blijven tot aan het eind' is een wens van de meeste patiënten. Om deze wens te vervullen is het belangrijk dat een patiënt mantelzorg krijgt. Mantelzorgers zijn echter in de laatste levensfase van een patiënt vaak zwaar belast. Zij moeten daarom zelf ook ondersteuning kunnen krijgen van mensen uit hun eigen sociale netwerk, van professionele thuiszorg en/of van georganiseerde vrijwilligers.

Cruciaal is dat de ondersteuning van mantelzorgers tijdig ingezet wordt, om overbelasting, crisissituaties en ongewenste opnames te voorkomen. Dit is ook van belang voor de kwaliteit van leven, en uiteindelijk de kwaliteit van sterven van de zieke naaste.

Tijdige ondersteuning van mantelzorgers is echter niet vanzelfsprekend. Mantelzorgers zijn vaak weinig zichtbaar voor hun omgeving. Zij moeten vaak ook over een drempel stappen om ondersteuning te vragen, bijvoorbeeld omdat ze de neiging hebben zichzelf weg te cijferen.

Een andere barrière ligt aan de aanbodkant: organisaties van thuiszorgprofessionals en vrijwilligers hebben nog niet precies in beeld wat het scala aan ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase is. Belangrijk is dat hun aanbod aan ondersteuning voor mantelzorgers ‘op maat’ is: de ene mantelzorger is de andere niet.

 

Het hoofddoel van dit project is bijdragen aan tijdige mantelzorgondersteuning op maat voor mantelzorgers van patiënten in de laatste levensfase (in dit project geoperationaliseerd als mensen met een levensverwachting van maximaal een jaar).

Daaraan gerelateerde subdoelen zijn:

1. Meer inzicht in de diversiteit in achtergrondkenmerken van mantelzorgers en van de mantelzorg die in de laatste levensfase van patiënten wordt gegeven. Dit subdoel zullen we bereiken door in projectfase I bestaande gegevens te analyseren van de Longitudinal Aging Study Amsterdam;

2. Meer inzicht in profielen van mantelzorgers die zorg aan het einde van iemands leven geven, waarbij die profielen onderscheiden worden naar de diverse ondersteuningsbehoeften van de mantelzorgers. Dit subdoel zullen we bereiken in projectfase II door middel van Q-methodologisch onderzoek;

3. Thuiszorgprofessionals (verpleegkundigen en verzorgenden) en vrijwilligers zijn beter toegerust om tijdig mantelzorgondersteuning op maat te bieden. Dit subdoel wordt bereikt door in projectfase III een 'blended learning' programma voor thuiszorgprofessionals en vrijwilligers in te voeren en toe te passen in de praktijk.

4. Meer bekendheid en bewustzijn onder mantelzorgers zelf en bij het bredere publiek t.a.v. het belang van mantelzorg in de laatste levensfase en de mogelijkheden die er zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Dit subdoel wordt gerealiseerd door in projectfase IV een publiekscampagne uit te voeren.

 

In dit project werken organisaties van mantelzorgers (Mezzo), vrijwilligers en professionele thuiszorg (VPTZ en Actiz), ouderen/zorgvragers (PCOB/KBO), zorgprofessionals (V&VN) en onderzoekers (VUmc/VU en NIVEL) nauw samen.

Gezamenlijk maken zij belangrijke stappen naar tijdige mantelzorgondersteuning op maat, evenals naar meer erkenning van mantelzorgers en herkenning van hun ondersteuningsbehoeften in de zorg in de laatste levensfase.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website