Projectomschrijving

Doel

Het uiteindelijke doel is de realisatie van een kwaliteitsinformatiesysteem bestaande uit een set makkelijk te registreren kwaliteitsindicatoren en daaraan verbonden registratie-items. Dit systeem moet geschikt zijn om de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland, nu en in de toekomst, vast te stellen.

Proces

Om tot een dergelijk systeem te komen, voerden we 3 deelprojecten uit.

Deelproject 1

We selecteerden een aantal items om in zorgdossiers op te nemen. Zo krijgen we inzicht in de kwaliteit van de palliatieve zorg in de diverse zorgsettings. De Nederlandse bevolking is hierover bevraagd: zij noemden 26 van de 59 voorgelegde items veelvuldig. In hun top 3's zijn de meest genoemde items: geen pijn, eigen regie, aandacht voor persoonlijke wensen, geen angst en deskundige hulpverleners. Met behulp van de Delphimethode selecteerden we een beperkt aantal registratie-items voor opname in zorgdossiers.

Deelproject 2

We vroegen aan projectleiders van de in 2016-2017 gehonoreerde Palliantieprojecten welke items en meetinstrumenten zij gebruiken om de kwaliteit van palliatieve zorg te meten en wat hun ervaringen daarmee zijn. Voor het meten van uitkomsten en ervaringen van patiënten of naasten werden 66 verschillende meetinstrumenten gebruikt, voor real-time registratie van zorg 7 verschillende meetinstrumenten en voor dossieranalyse 29 verschillende dataextractie-instrumenten. 36 keer werd een nieuw instrument ontwikkeld en slechts 6 bestaande instrumenten worden meer dan 1 keer gebruikt. Een of meer van de 26 items die voor de bevolking het meest belangrijk zijn, vormen 98 keer hoofddoel of hoofduitkomstmaat (range van 0 – 20 x) en zijn 158 keer een van de onderwerpen die aan bod komen (range 0-14).

Deelproject 3

In een haalbaarheidsstudie onderzochten we of je relevante data uit bestaande landelijke registratiesystemen kunt koppelen, om op die manier een sectoroverstijgend beeld van de kwaliteit van palliatieve zorg te krijgen. 7 databronnen bevatten relevante gegevens die in principe op patiëntniveau aan elkaar gekoppeld kunnen worden: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, DBC-informatiesysteem, NIVEL Zorgregistraties, CBS-doodsoorzaken, Nederlandse Kankerregistratie, Vektisdata en VURAI-database. De beschikbare gegevens sluiten met name aan bij de domeinen structuur en proces, fysieke zorg en psychische zorg uit het Kwaliteitskader.

Resultaten

Op basis van ons project bevelen wij aan de volgende items in de komende Palliantieprojecten op te laten nemen: pijn score; dyspnoe score; verwardheidsscore; aanwezigheid van een proactief zorgplan met het idee dat de items levenseinde-informatie, plaats van overlijden en bespreken van behandelmogelijkheden daarin aan bod komen.

    Vervolgproject

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website