Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het verlenen van zorg aan een naaste in de palliatief terminale fase kan zwaar zijn en op den duur zorgen voor overbelasting van de mantelzorger. Afgelopen jaar zijn verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgorganisaties in Midden Limburg getraind in het werken met het zgn. “gespreksmodel mantelzorgondersteuning”. Aan de hand van een vragenlijst kijken de zorgverlener en de mantelzorger samen hoe de zorgtaken beter gecombineerd kunnen worden met vrije tijd, met werk en/of andere taken. Op die manier is de kans kleiner dat er een disbalans ontstaat, dat er sprake is van overbelasting en dat een patiënt om die redenen verplaatst moet worden en niet thuis kan overlijden. De ervaringen van de verpleegkundigen, die aan het werk zijn met het Model zijn zeer positief. Niet altijd wordt de vragenlijst ingezet maar men geeft aan nu meer bewust te zijn van de mantelzorger en vanaf het begin goed oog te hebben voor diens wensen en behoeften en deze te betrekken bij het beleid. De zorgverleners geven aan dat ze het belangrijk vinden vroegtijdig aandacht te schenken aan de mantelzorger, ook al om een relatie op te kunnen bouwen en om op die wijze ondersteuning op maat te geven. Risico’s van mogelijke overbelasting worden daardoor eerder herkend en ze zijn beter toegerust om de ondersteuning op maat te bieden. Aandacht voor de mantelzorger verbetert ook de relatie en daarmee de samenwerking tussen mantelzorger en professional.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen jaar zijn een 90-tal verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgorganisaties in Midden Limburg getraind in het werken met het zgn. “gespreksmodel mantelzorgondersteuning”. Het Model Mantelzorgondersteuning zorgt ervoor dat er oog is voor de mantelzorger, dat er ondersteuning kan worden geboden in de vorm van advies en het vinden van oplossingen zodat overbelasting van de mantelzorger wordt voorkomen. Aan de hand van een vragenlijst wordt de belasting van de mantelzorger (subjectief en objectief) in beeld gebracht en wordt duidelijk op welke gebieden de mantelzorger ondersteuning kan gebruiken. Binnen de organisaties is het gespreksmodel opgenomen in het documentbeheerssysteem, is het opgenomen in het patiëntendossier en er afspraken gemaakt over de werkprocessen. De ervaringen zijn zeer positief:

• bewustwording dat de mantelzorger gerichte aandacht en dat er een actieve rol van de zorgverlener hierbij wordt verwacht.

• meer kennis over de sociale kaart en mogelijkheden van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de palliatieve zorg. Handelingsverlegenheid in begeleiding, die ze mogelijkerwijs ervaren, is verminderd: ze hebben iets of iemand te bieden.

• mantelzorgers wordt beter geïnformeerd en zo nodig doorverwezen naar adequate vormen van ondersteuning

• handzame tools en tips voor gerichte aandacht mantelzorgers

• de communicatie en samenwerking tussen de zorgverleners en de mantelzorger is verbeterd.

• de sociale kaarten zijn geactualiseerd ook voor het onderdeel informele zorg

• mantelzorgondersteuning maakt onderdeel uit van vast te stellen beleid, niet alleen op het gebeid van palliatieve zorg

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting project “Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg”

 

Zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis verblijven, vraagt veel van de naasten, zeker als dat over een langere periode gaat. Het gevaar is dat deze taken tot overbelasting bij de mantelzorg leiden, waardoor er crisissituaties ontstaan en de patient wellicht nog overgeplaatst moet worden.

Zorgverleners hebben weinig inzicht wat de precieze taken zijn van de mantelzorger, hoeveel tijd ze daarmee bezig zijn, of ze deze taken alleen moeten doen en hoe dat wordt ervaren door de mantelzorger. Daarnaast hebben ze weinig inzicht in de risicofactoren die tot overbelasting kunnen leiden.

Het gespreksmodel “Mantelzorg in de palliatieve zorg” (conform het Goede Voorbeeld) is een instrument dat zorgverleners ondersteunt bij het aangaan van het gesprek met de mantelzorger. Het is een vragenlijst, die op een snelle en eenvoudige manier een beeld schept in de feitelijke en ervaren belasting bij de mantelzorger. De nadruk ligt op vroegtijdig herkennen van eventuele problemen en mogelijke overbelasting bij de mantelzorger en het proactief ondersteunen door middel advies en informatie en zo mogelijk doorverwijzing. De mantelzorger wordt ondersteund in het zoeken van juiste balans tussen zorg, vrije tijd en werk, waardoor de zorg langer en op een goede manier kan worden volgehouden.

 

Het plan van aanpak voorziet erin dat verpleegkundigen en verzorgenden worden getraind om te leren werken met het Model Mantelzorg cq. het Formulier Mantelzorg. We maken gebruik van de trainingsmogelijkheden van mevrouw Ans Verdonschot, contactpersoon van het Goede Voorbeeld met ruime ervaring in het verzorgen van de trainingen. In de training wordt naast het Model Mantelzorg ook aandacht besteed aan de implementatie van de richtlijn Mantelzorg in de palliatieve zorg. Inzet is dat het instrument cq. het model mantelzorg of “formulier mantelzorg in het zorg(leef)plan” is opgenomen in de werkprocessen.

Tevens krijgen een aantal medewerkers (minimaal niveau 4) van de organisaties een train-the-trainer cursus, zodat er binnen alle instellingen medewerkers zijn die de kennis en kunde hebben om de training en instructie van het model zelf te kunnen gaan verzorgen. In het plan van aanpak nemen we op dat we een handzame tool ontwikkelen voor zorgverleners, waarmee ze geattendeerd worden op signalen van mogelijke overbelasting en risicofactoren.

 

In het plan van aanpak is tevens meegenomen dat er commitment wordt gevraagd bij bestuurders, managers en zorgverleners voor hun verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mantelzorgers. Inzet is dat de (zorg-)organisaties mantelzorgbeleid hebben vastgesteld, waarin structureel aandacht is voor de mantelzorger en ondersteuning van hen dus een vanzelfsprekend onderdeel is van de geboden zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website