Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De netwerkpartners in dit project hebben een denk- en werkmethode geïmplementeerd en geborgd. De methode is gericht op signalering van overbelasting van mantelzorgers door verpleegkundigen in de thuiszorg, hospices en verzorgingshuizen. Het implementeren van het

formulier mantelzorgondersteuning stond hierbij centraal. Voor het implementeren van deze methode

is gekozen voor een “train de trainers” aanpak. Gedurende de projectperiode werden tenminste 6

teams van ongeveer 4 verpleegkundigen getraind in het werken met de nieuwe methodiek. De

verwachting was dat in ieder team 5 formulieren werden ingevuld en een inschatting was gemaakt van de

belastbaarheid van de mantelzorger.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door 6 thuiszorgorganisaties, Icare, Carinova, Beter-Thuis-Wonen, Sanitas, Buurtzorg Dedemsvaart, Rosengaerde, is het “model mantelzorgondersteuning” geïmplementeerd en geborgd. Aan de hand van het mantelzorg formulier is het gesprek aangegaan met mantelzorger(s) van een palliatieve patiënt. Er is een beeld gekregen van de belastbaarheid c.q. de overbelasting bij mantelzorgers. De training in het hanteren van het formulier is gegeven door Hoge School Windesheim.

De train de trainers aanpak is onderdeel van de training geweest en was vooral gericht op het doormaken van een veranderproces.

De methode is ook gekoppeld aan de sociale kaart van het netwerk informele zorg en mantelzorgondersteuning.

Van elk van de 6 thuiszorg organisaties hebben 2 wijkverpleegkundigen de training gevolgd.

In de implementatiefase hebben deze 12 wijkverpleegkundigen hun collega’s getraind en, geïnformeerd over de werkwijze ondersteund door veranderdeskundigen van Hogeschool Windesheim.

In totaal zijn in de 6 deelnemende thuiszorg organisaties, 13 teams getraind het werken volgens het model mantelzorgondersteuning. In het vooruitzicht staat gepland dat bij thuiszorg Icare alle teams in de regio worden getraind. Tevens wil Icare onderzoeken hoe het mantelzorgformulier breder in te zetten o.a. bij chronisch zieken, gevolgd door een effectmeting.

Mantelzorgers en cliënten geven aan blij te zijn met de werkwijze. Het bespreekbaar maken haalt de lading af van de druk die gevoeld wordt. Vooral het besef dat alles bespreekbaar is

Conclusie: het enthousiasme bij de wijkverpleegkundigen is groot en de meerwaarde van deze methode wordt gezien, erkend en doorgegeven.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht"richt zich op het implementeren en verspreiden van het Goede Voorbeeld "Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase". Hierbij staat de implementatie van het formulier mantelzorgondersteuning centraal.

 

Het instrument helpt (wijk)verpleegkundigen om gestructureerd inzicht te krijgen in de zorg die mantelzorgers leveren en de (mentale) belasting die dit met zich meebrengt. Ook biedt het model de kans om de mogelijkheden van ondersteuning uit het sociale netwerk in kaart te brengen. Dit leidt tot een doelmatige aanpak om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, vermindert de kans op een vermijdbare transitie van de patiënt en vergroot de kans om thuis te sterven als daar voor wordt gekozen.

 

Voor het implementeren van deze methode is gekozen voor een “train de trainers” aanpak. Binnen het project zijn drie fasen te onderscheiden;

1. Voorbereidingsfase gericht op het trainen van 12 verpleegkundigen met aandachtsveld palliatieve zorg. Zij worden in 1 trainingssessie en 3 terugkom momenten geïnstrueerd door Hoge school Windesheim in het werken met het Formulier mantelzorg en het trainen hiervan aan de andere teamleden. Deze voorbereidingsfase duurt 2 maanden.

2. Implementatiefase gericht op het implementeren van de aanpak mantelzorgondersteuning binnen 6 teams van de verschillende partners. Binnen iedere organisatie wordt deze aanpak in 1 of 2 teams uitgerold. Implementatie vindt plaats door:

a. In ieder team een trainingssessie te houden waarin het werken met de nieuwe werkmethode wordt toegelicht

b. In ieder team tenminste 3 herhalingssessie te houden om ervaringen, eventuele vraagstukken en casuïstiek te bespreken.

c. Periodiek overleg tussen de aandachtsvelders over de voortgang van implementatie. Hierbij wordt tevens een plan van aanpak opgesteld voor de verdere implementatie na afronding van het project.

Deze implementatiefase duurt 6 maanden.

3. Borgingsfase gericht borgen van het Formulier en de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Deze borgingsfase duurt 4 maanden maar start al in de implementatiefase

 

 

Binnen het project is veel aandacht voor kennisdeling en verspreiding. Vanuit het project wordt deelgenomen aan het

onderzoek dat door NIVEL wordt uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website