Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project kennisverspreiding, een gezamenlijk initiatief van IKNL, V&VN, NHG en Verenso, had tot doel de Goede Voorbeelden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Voor de VVT-sector is gekozen om verspreid over het land bijeenkomsten te organiseren voor zorgprofessionals en organisaties/managers.

In 2014 hebben in totaal twintig bijeenkomsten plaatsgevonden. Hiermee zijn bijna 1700 zorgprofessionals, managers en beleidsmakers bereikt. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen o.a. de twee parelprojecten van ZonMw, Signalering in de palliatieve fase en PaTz, aan bod. Op levendige wijze werd kennis over de Goede Voorbeelden gedeeld en stil gestaan bij belangrijke thema's in de palliatieve zorg zoals markering van de palliatieve fase, het betrekken van patienten en naasten en mogelijkheden voor samenwerking in de keten.

Voor de zorg in de thuissituatie zijn tien PaTz-groepen getraind en opgestart.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de VVT-sector zijn twintig bijeenkomsten, verspreid over het land, georganiseerd. Hiermee zijn in totaal bijna 1700 zorgprofessionals, managers en beleidsmakers bereikt.

In elke regio is met deze bijeenkomsten meer dan 50% van de grote instellingen bereikt. Deelnemers hebben veel informatie verkregen in de vorm van plenaire sessies, workshops, foldermateriaal. Het directe contact met de eigenaren van de Goede Voorbeelden en met organisaties die het Goede Voorbeeld al hadden geimplementeerd is als zeer waardevol ervaren.

 

Voor de zorg in de thuissituatie zijn tien PaTz-groepen getraind en opgestart. Negen van de tien groepen zijn in 2014 minstens vier keer bijeen gekomen. Eén groep heeft, door een late start, twee bijeenkomsten gehad. Alle groepen zijn erg positief over de start van PaTz en de onderlinge samenwerking in de groep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2012 is ZonMw gestart met het Verbeterprogramma palliatieve zorg (VPZ, looptijd tot en met 2016). Dit Verbeterprogramma heeft als doel om zorgorganisaties en beroepskrachten te stimuleren gericht te werken aan de kwaliteit van de palliatieve zorg door gebruik te maken van bestaande ‘Goede Voorbeelden’ (GV). Het verbeterprogramma is een implementatieprogramma waarbinnen bestaande producten, kennis en inzichten geïmplementeerd en geborgd worden in de praktijk.

Hoewel de implementatie van de gehonoreerde projecten naar wens verloopt, heeft ZonMW geconstateerd, dat tot nu toe maar een deel van de beoogde doelgroep is bereikt. Voor bredere implementatie van de GV en voor een blijvend effect van het Verbeterprogramma is het nodig, dat kennis over (de goede voorbeelden van) het programma actief wordt verspreid onder de relevante doelgroepen.

 

ZonMw heeft IKNL gevraagd een voorstel in te dienen in eerste instantie voor één jaar, om samen met de beroepsorganisaties NHG, V&VN en Verenso het project Kennisverspreiding in de palliatieve zorg vorm te geven. De beroepsorganisaties treden hierbij op als vertegenwoordigers van de groepen generalistische zorgverleners, binnen de thuissituatie, de V&VT en de hospice(-unit)s die de spil vormen van het VPZ.

 

Het project Kennisverspreiding in de palliatieve zorg vindt plaats in samenhang met het VPZ. Het is er op gericht zoveel mogelijk professionals te stimuleren om bestaande en gevalideerde kennis over palliatieve zorg te gebruiken en toe te passen in de praktijk. Het leren van de ervaringen van collega’s werkt daarbij motiverend.

 

In samenspraak met de medeaanvrager en mede op basis van het advies van een aantal partijen zijn de volgende doelen gesteld:

1. Voor de V&VT en de hospice(-unit)s: brede verspreiding van kennis over de inhoud, toegevoegde waarde, samenhang en toepasbaarheid van de GV en de verspreiding van kennis over implementatiestrategieën alsmede, randvoorwaarden, succes- en faalfactoren daarvan onder relevante zorgverleners en instellingen.

2. Voor de zorg in de thuissituatie: implementatie van de PaTz methodiek binnen een aantal samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. Uitdragen van kennis over de inhoud, toegevoegde waarde en toepasbaarheid van samenwerking rondom patiënten die palliatieve zorg nodig hebben in de eerste lijn.

 

Doelgroepen voor het project zijn huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, en specialisten ouderengeneeskunde betrokken bij de generalistische palliatieve zorg en functionarissen op bestuurlijk en beleidsmatig niveau in instellingen.

 

Het project levert een aantal resultaten en concrete producten op:

1. Landelijk(e) promotie (materiaal) en informatie over de meerwaarde van de GV.

2. Voor de V&VT en de hospice(-unit)s in 9 regio’s:

 Een bijeenkomst voor management, staf, opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen palliatieve zorg in verzorgings- en verpleeghuizen en de eerste lijn.

 Een bijeenkomst voor zorgverleners in verzorgings- en verpleeghuizen en de eerste lijn.

3. Voor de zorg in de thuissituatie, huisartsen en verpleegkundigen, kleinschalige bijeenkomsten met zorggroepen, huisartsenkringen en thuiszorgaanbieders om de PaTz-methodiek te introduceren en te implementeren.

 

De (regio)bijeenkomsten worden op maat van de regio en met vertegenwoordigers van de doelgroepen uitgewerkt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website