Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voortgangsrapportage INZICHT

 

De eerste zes maanden zijn besteed aan de inrichtings- en verkenningsfase, een stuurgroep, projectgroep en 2 expertgroepen zijn ingericht. Algemene informatie over het INZICHT project is geschreven voor websites (nationaal programma palliatieve zorg). Verder is informatie over het project en de leerwerkgemeenschappen geschreven en verspreid via de netwerk coördinatoren. Ook is een infographic gemaakt door een student communicatie.

 

De belangrijkste gesprekspartner in de verkenningsfase van het project is de Septet Patienten en Naastenraad waarmee verschillende gesprekssessies hebben plaats gevonden over de haalbaarheid van de vragen in het vier-dimensionele klachtendagboek (USD-4D). Voor de P&N raad is tijd nodig geweest zich in te lezen en te reflecteren op de eigen groep en differentiatie daarin.

 

Tijdens de verkenningsfase is zoals gepland ook de literatuur nagespeurd om de keuzes voor vraagstellingen die in het USD-4D gebaseerd zijn op het Ars Moriendi model te onderbouwen danwel te verbeteren. Opvallend is dat er weinig artikelen zijn die detailinformatie geven over de sociale dimensie. De psychische en sociale dimensie worden vaak gecombineerd en de spirituele dimensie kent vele verschillende definities. Die zoektocht in de literatuur wordt uitgewerkt als een systematisch review.

 

Samenvattend kent de eerste fase van het project een duale benadering van theorie (literatuur en modellen) en praktijk die vertrouwen geeft dat de verdere projectplanning kan worden gevolgd en tussentijdse resultaten ons helpen om vervolgvragen te stellen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste zes maanden zijn zoals gepland besteed aan de inrichtingsfase (bijlage projectplanning; een stuurgroep, projectgroep en 2 expertgroepen zijn ingericht.Een Expertgroep Spirituele Dimensie bestaande uit een afvaardiging van geestelijk verzorgers (VGVZ) in hospicezorg en een Expertgroep Sociale Dimensie bestaande uit een afvaardiging van maatschappelijk werkers en aandachtsvelders (psycho)sociale zorg.

 

Op 20 april 2018 heeft de kick-off bijeenkomst plaatsgevonden voor de leerwerkgemeenschappen. Een vertegenwoordiging van patiënten en naasten vertegenwoordigers, zorgverleners, managers en leden van de stuurgroep waren hierbij aanwezig. Met de deelnemers is nagedacht over wat nodig is voor het vormgeven van Leerwerkgemeenschappen tijdens de projectduur en wat nodig is om het USD-4D te gebruiken in de praktijk. De uitkomsten van de kick-off teruggekoppeld aan de deelnemers en stuurgroep.

 

Een Datamanagement plan is opgeleverd, waarin de basis wordt beschreven over het verzamelen, opslaan en delen van data gedurende en na het INZICHT project. Hierbij wordt samen gewerkt met het MuSt-PC project waarin alle 7 EPZ participeren om de belasting voor patiënten binnen dit project zo beperkt mogelijk.

 

Literatuur review

Een onderzoeksprotocol is geschreven voor het literatuur review. Centraal staat de vraag: “Wat zijn volgens patiënten behoeften en problemen in de sociale en spirituele dimensie waar zorg en ondersteuning voor nodig is?” Het Ars Moriendi Model dient als theoretisch raamwerk om de resultaten te kunnen ordenen en de gespreksvlakken van het Ars Moriendi model, die als basis dienen voor de items van het USD-4D worden op deze manier verkend vanuit het patiënt perspectief.

Omdat het definiëren van de sociale en spirituele dimensie niet eenvoudig is, is de zoekstrategie in drie stappen uitgewerkt. Eerst een basis strategie vanuit de onderzoeksvraag. Enkele goed artikelen werden hier geoormerkt. Vervolgens is de zoekstrategie verfijnd waarbij de essentiele artikelen werden gebruikt om de nieuwe verfijnde strategie te valideren. Deze artikelen moesten gevonden worden. Het resultaat was 11313 artikelen waar een eerste selectie op titel leidde tot 716 mogelijk bruikbare artikelen. Inmiddels zijn alle abstracts gescreend en zijn 72 artikelen geselecteerd. Daarnaast vindt nog overleg plaats over artikelen waarover geen consensus is bereikt.

 

Nulmeting

De Nulmeting zijn onderzoeken die als doel hebben de huidige situatie in kaart te brengen. Deze meting heeft twee stappen. Eerst het in kaart brengen van de patiënten en naasten en vervolgens, gebaseerd op deze resultaten een survey onder zorgverleners.

De voorbereiding voor de nulmeting onder patiënten en naasten is gestart.

 

Centraal staat de onderzoeksvraag: “Wat zijn de aandachtspunten, wensen en aanbevelingen van patiënten in de palliatieve fase voor het bespreekbaar maken van de sociale/spirituele vragen van het USD-4D in de dagelijkse zorg?” De stuurgroep is betrokken bij de opzet van dit onderzoek en de randvoorwaarden voor dit onderzoek. Netwerk coördinatoren hebben zich uitgesproken een bijdrage te leveren aan de inclusie van patiënten.

 

Samenvattend loopt het project op schema en ervaren we steeds meer draagvlak, mn. ook vanuit de patienten- en naastenraad, in het consortium Septet.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project worden twee in de palliatieve zorg gebruikte instrumenten (het Utrechts Symptoom Dagboek en het Ars Moriendi model) geïntegreerd tot een nieuw signaleringsinstrument (USD-4).

Hierdoor wordt het voor het eerst mogelijk om vierdimensioneel symptomen en klachten van patiënten te monitoren in hun samenhang. Bovendien is de patiënt hier werkelijk degene die aan de knoppen zit. Het project bestaat uit drie fasen, waarin implementatie, onderzoek en scholing in elkaar vervlochten zijn.

 

In het eerste half jaar staat het opbouwen van een draagkrachtige infrastructuur voor het project centraal, die aansluit bij de vele contexten waarin het project geïmplementeerd gaat worden. In learning communities worden de funderingen voor de scholing gelegd.

 

In de daarop volgende anderhalf jaar staat de validering van USD-4 centraal. Door een combinatie van kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek wordt het instrument onderzocht op verschillende patiëntgroepen en diverse zorgcontexten.

 

Na twee jaar is er een gevalideerd USD-4, waardoor er niet nog meer instrumenten rond het bed verschijnen, maar de zorg wel multidimensioneler kan worden.

 

Het laatste jaar van dit project staat in het teken van scholing en implementatie. Het scholingsaanbod wordt verfijnd en de implementatie verder vormgegeven. Tevens wordt ervoor gezorgd dat het USD-4 ook op andere plaatsen buiten het consortium geschoold en geïmplementeerd kan worden.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website