Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project Palliatief Formularium in PalliArts

 

In 2013 is de vijfde druk van het Palliatief Formularium gelanceerd. Het Palliatief Formularium was een boekje waarin voornamelijk ingegaan werd op de medicamenteuze therapie van symptomen en was bedoeld als richtlijn voor snelle oriëntatie op en behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Het Palliatief Formularium voorzag in een behoefte van zorgprofessionals voor informatie over medicatie in de palliatieve fase. Het was gericht op de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg en was vooral bedoeld voor huisartsen, verpleeghuisartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten en specialisten met interesse in de palliatieve zorg. Veelvoorkomende symptomen werden in alfabetische volgorde besproken. In elk hoofdstuk stond in het kort informatie over de oorzaken, vóórkomen, niet-medicamenteuze en medicamenteuze therapie.

 

In dit project hebben we het bestaande Palliatief Formularium gedigitaliseerd en toegevoegd aan de app PalliArts. PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Door toevoeging van het Palliatief Formularium aan PalliArts willen we de kwaliteit en uniformiteit verbeteren van de medicamenteuze behandeling van symptomen bij patiënten in de palliatieve fase.

Omdat de informatie uit het Palliatief Formularium van 2013 toe was aan een update, en ook de richtlijnen continue herzien worden, is besloten de inhoud van het Palliatief Formularium mee te nemen in de herzieningen van de richtlijnen.

 

Het integreren van het Palliatief Formularium in PalliArts heeft tot doel dat de zorgprofessional gelijktijdig en op één plek beschikt over de samenvattingen van de landelijke richtlijnen palliatieve zorg en toegang heeft tot informatie over de daarin genoemde medicatie met specifieke informatie over:

• beschikbare toedieningsvormen en doseringen

• gebruikelijke totale dagdosis, de dosis per gift en de maximale dagdosis

• bijwerkingen, gerangschikt naar frequentie van voorkomen

• interacties met relevante medicatie

• praktische toevoegingen: o.a. aanpassingen bij nier- of leverfunctie stoornissen, mag de medicatie fijngemaakt worden, mag de medicatie toegediend worden via sonde, welk aantal druppels moet worden toegevoegd per milliliter, et cetera.

 

 

 

PalliArts werd sinds de start in 2016 al ruim 60.000 gedownload. Per maand wordt de app gemiddeld 7000 keer geraadpleegd door zorgverleners. Van deze bezoekers gaan er gemiddeld 3000 naar het Formularium. Inmiddels weten we dat naast de beoogde doelgroep van de app ((huis)artsen) ook veel verpleegkundigen de app raadplegen.

Om te weten of de gebruikers tevreden zijn met de toevoeging van het Palliatief Formularium aan PalliArts, is een enquête gehouden. Deze enquête is in september 2019 aan de gebruikers voorgelegd door middel van een pop-up bij het openen van de app. Door 1629 gebruikers is de enquête ingevuld.

Van de gebruikers gaf 53% (864 gebruikers) het cijfer 8, 17% (280 gebruikers) het cijfer 9 en 4% (63 gebruikers) maar liefst een 10 aan het Formularium zoals dat nu in de app is weergegeven. Wij concluderen een succesvolle transitie van het papieren formularium naar de digitale versie, waardoor altijd actuele informatie voor handen is bij de zorgverlener in de palliatieve zorg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

Wij beoogden een verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase door de adviezen over medicamenteuze behandeling, zoals beschreven in het Palliatief Formularium te integreren in de app PalliArts.

 

De doelstelling is volledig gerealiseerd. In november 2018 heeft er een release van de aangepaste versie van de app plaatsgevonden in de AppStore en Google Playstore.

In september 2019 waren alle richtlijnen ingevoerd volgens planning, was er een grote update van de gehele app, inclusief formularium en is de gebruikers-enquête opgenomen (gedurende 12 weken)

 

Resultaten enquète (n = 1627):

 

vraag 1: Als ik informatie nodig heb dan zoek ik dit in PalliArts: 42% ja, 47% soms, 11% nee

vraag 2: Binnen het formularium in PalliArts vind ik gmakkelijk de informatie die ik nodig heb: altijd/vaak 77%, soms 20%

vraag 3: de omrekentabellen gebruik ik tijdens het verlenen van zorg: altijd/vaak 43%, soms 30%

vraag 4: het formularium in PalliArts is van toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de dagelijkse zorg: ja 95%

vraag 5: het cijfer dat ik geef aan het formularium in PalliArts is: >= 8 74%

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het technische deel van de toevoeging van het formularium aan de app PalliArts is afgerond op 09.11.2018.

Deze dag is de toevoeging getest met deelnemers aan een speciale "meet-the-experts" sessie op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg.

 

Alle "oude" informatie uit het papieren formularium is op de app te vinden.

 

De nieuwe informatie o.b.v. de ge-update richtlijnen (hartfalen, ileus, pijn, dyspneu, misselijkheid en braken, nierfalen) is in het huidige format verwerkt en wordt toegankelijk voor iedereen direct na autorisatie van de betreffende richtlijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inbouwen formularium in app is gerealiseerd.

Bij het Nationaal Congres PZ 2018 was een “meet-the-experts” sessie gewijd aan PalliArts en de toevoeging van het formularium.

Bij openen PalliArts app verschijnt een pushbericht van de nieuwe toevoeging en een korte rondleiding.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De richtlijnen palliatieve zorg worden momenteel evidence-based herzien. Sinds een jaar zijn de richtlijnen ook te vinden op de app PalliArts. Deze app is in 1,5 jaar tijd ruim 40.000 keer gedownload. Wekelijks wordt de app door ruim 2000 professionals geraadpleegd. In een enquête gehouden in maart/april 2017 onder de app PalliArts gebruikers kwam naar voren dat men graag nog meer specifieke informatie over medicatie in de app wenst.

 

Sinds 2003 wordt door Bohn, Stafleu en van Loghum het Palliatief Formularium uitgegeven (5e druk 2013), een gewild zakboekje vanwege het handzame en praktische, aan het bed bruikbare format.

 

Het doel van de huidige aanvraag is om de adviezen over medicamenteuze behandeling, zoals besproken in het Palliatief Formularium te integreren in PalliArts. In PalliArts worden nieuwe schermen toegevoegd met de specifieke medicatie informatie uit het Palliatief Formularium. De voordelen hiervan zijn dat de professional de beschikking heeft over de landelijke richtlijnen en informatie over de daarin genoemde medicatie met specifieke informatie over:

 

- De beschikbare vormen (tablet, drank etc) en doseringen

- De gebruikelijke totale dagdosis, de dosis per gift en de maximale dagdosis

- Bijwerkingen, gerangschikt naar frequentie van voorkomen

- Interacties met relevante medicatie

- Praktische toevoegingen voor de palliatieve zorg (bv. aanpassingen bij nier- of leverfunctie stoornissen, mag fijngemaakt worden c.q. capsule mag geopend worden, mag via sonde, aantal druppels in een ml en dergelijke).

 

Om de praktische toepasbaarheid te vergroten worden filters ingebouwd die als beslisbomen werken.

 

Hiermee beogen wij een verbetering van de kwaliteit van de medicamenteuze behandeling van lichamelijke en psychische symptomen van patiënten in de palliatieve fase door middel van:

 

1. het geven van actuele, eenduidige adviezen ten aanzien van gebruik, beschikbaarheid en interactie- en bijwerkingen profiel van medicatie bij, veelal, multimorbiditeit in de palliatieve levensfase.

2. het implementeren van de ontwikkelde medische kennis in de dagelijkse praktijk voor de palliatieve patiënt door het beschikbaar stellen en verspreiden van de kennis via de app PalliArts.

3. het bundelen van meerdere goede, bestaande initiatieven (landelijke richtlijnen, PalliArts, Palliatief Formularium)

4. het tegemoet komen aan de wens van het veld (“meer specifieke informatie over medicatie”) door het invoegen van praktijkgerichte medicatie adviezen aan de landelijke richtlijnen in de app PalliArts en

5. het actueel houden van alle medicatie informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website