Projectomschrijving

Aanleiding

7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn een feit en landelijke dekking is gerealiseerd. NIK is een samenwerkingsverband van professionals met kennis en ervaring in de kinderpalliatieve zorg en heeft de opdracht om een centraal aanspreekpunt te zijn voor ouders en professionals om deskundigheid te vergroten.

Doel

Elk NIK kreeg de opdracht om te komen tot een aanpak om de organisatie van zorg te verbeteren, de deskundigheid op het gebied van kinderpalliatieve zorg in de regio te vergroten en een centraal aanspreekpunt te zijn voor ouders en (zorg)professionals. Zo kunnen zij bij een NIK terecht met vragen over hoe de benodigde zorg en ondersteuning thuis goed te organiseren, welke vormen van respijtzorg er in de buurt zijn, zorg voor broertjes en zusjes en financiering.

Werkwijze

In alle regio’s faciliteerden de netwerkcoördinatoren van de NIK de ontmoeting tussen (zorg)professionals. Zo worden er in de regio’s stappen gezet in het verbeteren van de overdracht van ziekenhuis naar huis door een warme overdracht en het actief betrekken van de huisarts. Goede voorbeelden én knelpunten werden gedeeld en teruggekoppeld aan het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het ging hierbij expliciet om knelpunten die ouders ervaren. Om die ervaringen actief op te halen heeft elk NIK een spiegelgesprek met ouders georganiseerd. Deze gesprekken gaven waardevolle informatie over hoe ouders de zorg voor hun kind ervaren en welke verbetermogelijkheden zij zien. Daarnaast is het vergroten van de deskundigheid op verschillende manieren vormgegeven en afgestemd op de behoeften van netwerkleden. Voorbeelden hiervan zijn: het bespreken van casuïstiek
aan de hand van een intervisiemethodiek en het organiseren van trainingen. Verder is in elke regio de GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) training aangeboden; een methodiek om samen met
kind en gezin de hulpbehoefte in kaart gebracht.

Resultaten

In 1 jaar zijn ruim 100 gezinnen geholpen met een veelal complexe hulpvraag. Spiegelgesprekken met ouders over hoe zij de zorg voor hun kind ervaren en welke verbetermogelijkheden zijn zien, zijn gevoerd. De uitkomsten en resultaten van de quickscan OMK1 verwerken de NIK in hun jaarplannen. In de regio’s zijn kortere lijnen ontstaan en het gesprek over hoe zorg voor kind en gezin te verbeteren, wordt gevoerd. De NIK hebben een signalerende rol: best practices én knelpunten worden gedeeld en zo nodig opgeschaald. Blik vooruit: bekendheid bij ouders én professionals vergroten en de doelgroep van de NIK verbreden naar gezinnen met een ernstig ziek kind.

Context

Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij een goede kwaliteit van leven hebben en zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. We financierden vanuit ons programma Palliantie in de aanpak om de organisatie van kinderpalliatieve zorg te verbeteren, de deskundigheid op het gebied van kinderpalliatieve zorg in de regio's te vergroten en een centraal aanspreekpunt te zijn.

Meer informatie

Interview

Carolien Huizinga (projectleider) en Monique Christophe (coördinator NIK Zuidoost-Brabant en Limburg) vertellen wat er allemaal gebeurt binnen een Netwerk Integrale Kindzorg. 'De focus werd duidelijk al ruimer dan alleen maar medisch-verpleegkundig,' aldus Huizinga.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website