Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2008/2009 is een set met kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg ontwikkeld (Brandt e.a., 2009). Voor toekomstig onderzoek naar het 'onderscheidend vermogen' van deze indicatoren is een groot landelijk databestand nodig. Tevens geeft zo'n groot databestand mogelijkheden om op efficiënte wijze terugkoppelingsrapportages voor zorgaanbieders te verzorgen en daarbij vergelijkingen te maken met landelijke scores.

In het onderhavige project is de infrastructuur voor een dergelijk databestand opgezet. In dit kader zijn onder meer werkinstructies voor zorgaanbieders en meetbureaus ontwikkeld, evenals formats voor terugkoppelingsrapportages. Ook zijn alle procedures voor meten, opslaan en beheer van de indicatorengegevens voorgelegd aan en positief beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie van VUmc. Verder zijn om de mogelijkheden van de indicatoren en het daaraan verbonden databestand bekend te maken verschillende presentaties voor veldpartijen gehouden en is een artikel voor een relevant tijdschrift (NTPZ)geschreven.

Op dit moment zijn er van twee zorgorganisaties indicatorengegevens opgenomen in het landelijke databestand. In de komende jaren is nadere vulling van het databestand te verwachten omdat de indicatoren ingezet zullen gaan worden als evaluatie-instrument in het komende ZonMw-Verbeterprogramma PZ (onder voorbehoud van subsidietoekenning).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft geresulteerd in de opzet van een landelijke database met kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg.

De volgende stappen zijn genomen om te komen tot een dergelijke database:

1.Opstellen werkinstructies voor zorgaanbieders en meetbureaus;

2. Maken programma's voor data-invoer;

3. Feitelijke data-invoer van indicatorengegevens;

4. Aanmaken database;

5. Maken procedures voor inlezen data;

6. Opstellen en uitvoeren syntaxen voor opschoning en analyses;

7. Opstellen van formats voor terugkoppelingsrapportages; 8. Automatiseren processen;

9. Helpdesk-activiteiten;

10. Beoordelen van procedures door de Medisch Ethische Commissie van VUmc;

11. Bekendmaking van de mogelijkheden van de indicatoren en de database via presentaties en publicaties.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze studie wordt een set indicatoren ontwikkeld, bedoeld voor het meten van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Dit onderzoek is een samenwerkingsproject van het NIVEL met het EMGO-Instituut van het VUmc en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De te ontwikkelen set van indicatoren dient aan een aantal eisen te voldoen:

(a) de set moet in de eerste plaats uitkomstindicatoren bevatten;

(b) de indicatoren moeten toepasbaar zijn in alle settings waar palliatieve zorg wordt geboden, dus thuis, in huisartsenpraktijken, palliatieve terminale zorgvoorzieningen, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, voorzieningen voor gehandicapten en in instellingen voor ggz;

(c) zowel de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van palliatieve zorg dienen aan bod te komen;

(d) de indicatoren moeten waar mogelijk voortbouwen op reeds ontwikkelde indicatoren of kwaliteitsdocumenten;

(e) ze moeten gemakkelijk te meten zijn en haalbaar zijn in de huidige praktijk.

Er worden vijf projectfasen doorlopen:

(1) inventarisatie en analyse van bestaande relevante indicatoren en kwaliteitsdocumenten, uitmondend in een indelingsschema met bestaande indicatoren;

(2) expertbijeenkomst;

(3) samenstelling concept-indicatorenset;

(4) praktijktoets;

(5) samenstelling definitieve indicatorenset.

Samenvatting verslagperiode: in de periode december 2006 tot en met september 2007 is onder meer geïnventariseerd welke relevante indicatoren in Nederland reeds bestaan en is tevens gezocht naar kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, criteria, normen, vragen uit meetinstrumenten) waar wellicht indicatoren uit af te leiden zijn. In dit nationale deel zijn ook documenten geanalyseerd met indicatoren die niet specifiek gaan over palliatieve zorg, maar daar toch relevant voor kunnen zijn: bijvoorbeeld het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (2007), het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (2007), de Prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (2006) en de Prestatie-indicatoren Ziekenhuizen (2007).

Voor de inventarisatie van internationaal reeds ontwikkelde indicatoren voor palliatieve zorg is in de verslagperiode tevens een systematische internationale literatuurstudie uitgevoerd. Op basis van de nationale en de internationale inventarisatie is een indelingsschema met hoofdcategorieën, thema’s en bestaande indicatoren voor palliatieve zorg ontworpen. Dit indelingsschema is de basis voor een expertbijeenkomst (oktober 2007), gericht op een nadere selectie en prioritering van indicatoren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode december 2006 tot en met september 2007 is onder meer een search gedaan in relevante Nederlandse websites en bibliotheekcatalogi naar indicatoren en kwaliteitsdocumenten met betrekking tot de palliatieve zorg. In deze nationale inventarisatie vonden we 25 kwaliteitsdocumenten die voor verdere analyse in aanmerking kwamen. Echter geen van deze Nederlandstalige documenten bevatte uitgewerkte indicatoren (met een teller, noemer of streefnorm) die specifiek over palliatieve zorg gingen. Wel kunnen er uit bepaalde kwaliteitsdocumenten (bijv. richtlijnen of meetinstrumenten) goed indicatoren afgeleid worden.

Daarnaast is een internationale literatuurstudie gedaan, waarin 97 kwaliteitsindicatoren over palliatieve zorg zijn gevonden. De meeste daarvan zijn indicatoren over het proces van palliatieve zorg. Indicatoren met betrekking tot de uitkomsten of de structuur komen minder voor. Het grootste aantal indicatoren bestrijkt lichamelijke (n=30) of psychische (n=15) aspecten van palliatieve zorg. Ondervertegenwoordigd zijn indicatoren over sociale (n=4) en spirituele (n=2) aspecten. Verder zijn er veel indicatoren gevonden omtrent “generieke” aspecten (bijvoorbeeld ten aanzien van informatieverstrekking en bejegening) bij palliatieve zorg (n=46).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project is gericht op de ontwikkeling van een breed toepasbaar toetsingskader met indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg. Daarvoor worden vijf projectfasen doorlopen.De eerste fase behelst de inventarisatie en beoordeling van bestaande relevante indicatoren in combinatie met een internationale systematische literatuurstudie naar indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg. In de tweede en derde fase wordt een eerste versie van een breed toepasbaar toetsingskader ontwikkeld en vervolgens getoetst onder experts. In de vierde fase vindt een praktijktoets plaats, wat inhoudt dat gedurende drie maanden het toetsingskader met indicatoren uitgetest wordt in elf settings waar palliatieve zorg wordt verleend. In de vijfde fase vinden – op basis van de uitkomsten van de praktijktoets – de laatste aanpassingen van het toetsingskader plaats.

Het voorgestelde project is een samenwerkingsproject van NIVEL, EMGO en IGZ. De totale projectduur is 23 maanden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website