Projectomschrijving

In dit afgeronde project is een breed toepasbaar toetsingskader met kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg ontwikkeld.

Er is gestart met een inventarisatie en beoordeling van bestaande indicatoren en kwaliteitsinstrumenten. Ook zijn experts, patiënten, naasten en zorgverleners geraadpleegd over wat zij belangrijke kwaliteit(indicatoren) voor palliatieve zorg vinden. Vervolgens is er een concept-indicatorenset ontwikkeld die in de praktijk op haalbaarheid en bruikbaarheid is getoetst. Tenslotte zijn de toetsingsresultaten verwerkt in de indicatorenset.

Het resultaat is een set met 33 kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg voor patiënten en 10 indicatoren over de begeleiding en nazorg van naasten. De set met indicatoren betreft voornamelijk uitkomst- en procesindicatoren. Op basis van de praktijktoets is geconcludeerd dat de indicatorenset bruikbaar is voor het eigen kwaliteitsbeleid van zorgaanbieders. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of op termijn de indicatoren ook bruikbaar zijn voor vergelijkingen tussen zorgaanbieders en openbare spiegelinformatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website