Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In gesprek over leven en dood

 

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Ze maken echter weinig gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. De opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de Nederlandse opvattingen en de zorg sluit niet aan bij wat migranten als goede zorg zien. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt, de naaste en de zorgverlener.

 

Dit project heeft samen met migrantenorganisaties en zorgverleners:

1. onderzoek gedaan naar de beleving, waarden en wensen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst;

2. onderzoek gedaan naar culturele competenties van zorgverleners;

3. voorlichtingsmateriaal gemaakt en films in vier talen om het praten over de laatste levensfase te stimuleren; en

4. onderwijs en nascholing op mbo-, hbo- en wo-niveau ontwikkeld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In gesprek over leven en dood

 

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Ze maken echter weinig gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. De opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de Nederlandse opvattingen en de zorg sluit niet aan bij wat migranten als goede zorg zien. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt, de naaste en de zorgverlener.

 

Dit project heeft samen met migrantenorganisaties en zorgverleners:

1. onderzoek gedaan naar de beleving, waarden en wensen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst;

2. onderzoek gedaan naar culturele competenties van zorgverleners;

3. voorlichtingsmateriaal gemaakt en films in vier talen om het praten over de laatste levensfase te stimuleren; en

4. onderwijs en nascholing op mbo-, hbo- en wo-niveau ontwikkeld.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In gesprek over leven en dood

 

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Ze maken echter weinig gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. De opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de dominante Nederlandse opvattingen en de verleende zorg sluit niet aan bij wat niet-westerse migranten als goede zorg zien. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt, de mantelzorger en de zorgverlener.

 

Dit project, samen met onderzoekers, migrantenorganisaties en zorgverleners:

1. heeft onderzoek gedaan naar de beleving, waarden en wensen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst;

2. heeft voorlichting ontwikkeld over palliatieve zorg voor deze groepen, en

3. ontwikkelt onderwijs en nascholing op mbo-, hbo- en wo-niveau over cultuursensitieve palliatieve zorg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwikkeld/beschikbaar:

- Draaiboek voor voorlichtingsbijeenkomsten over palliatieve zorg voor niet-westerse migranten

- 14 getrainde voorlichters van migrantenorganisaties

- Voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden en geëvalueerd, 500 migranten namen deel en zijn nu beter geïnformeerd over palliatieve zorg

- Onderwijs- en scholingsmateriaal voor mbo, hbo, en academische opleidingen en nascholing is ontwikkeld en wordt getoetst

- Uitvoering van bij- en nascholingen is in volle gang

- Uitvoering van onderzoek naar culturele competenties van zorgverleners door het AMC)

- Twee voorlichtingsfilms (voor Antillianen in het Papiamento en voor Chinezen in het Kantonees) zijn af op de ondertitels na. Elke film bestaat uit de volgende onderwerpen: diagnose, hoe vertel je het, afhankelijkheid groeit, alternatieve medicatie, fysieke verslechtering, het einde nadert, palliatieve sedatie. In de Chinese film hebben we ook nog extra uitleg in het Chinees over palliatieve sedatie en euthanasie. In de Antilliaanse film legt een NL huisarts die twee onderwerpen op een begrijpelijke manier uit. Ze komen beschikbaar op YouTube maar pas als die ondertitels er zijn. Daarnaast komen de VPTZ-films 'Dilemma's in migrantengezinnen' in Turkse en Marokkaanse versie ook op You Tube beschikbaar.

- Eerste bevindingen uit het onderzoek en de voorlichtingsbijeenkomsten zijn vastgelegd in de brochure ‘Lessen uit gesprekken over leven en dood’, met praktische adviezen voor zorgverleners (beschikbaar via www.pharos.nl/palliatievezorg).

- Roukayya Oueslati heeft haar eerste wetenschappelijke artikel, over het slechtnieuwsgesprek, ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift. Twee andere artikelen volgen in 2018. Met Roukayya gaan we ook kennisclips opnemen voor het onderwijs (en voor presentaties).

- De e-learning ‘Palliatieve zorg bij niet-westerse migranten’ van Maria van den Muijsenbergh (beschikbaar voor abonnees van CME-online) is geactualiseerd door Jolanda van der Velden (huisarts en werkzaam bij Pharos) en Gudule Boland en komt binnenkort weer beschikbaar. Hij is voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEEMSTELLING

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Zij maken – deels ten gevolge van gebrek aan kennis - minder gebruik van bepaalde voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij wel daaraan behoefte hebben. Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in deze fase verschilt vaak van de dominante Nederlandse opvattingen. De verleende zorg sluit vaak niet aan bij hun betekenis van goede zorg en wensen in de laatste levensfase,. tot onvrede bij zowel de niet-westerse migrantenpatiënt en familie als zorgverleners. Onderzoek in Nederland beperkte zich tot nu toe tot Turkse en Marokkaanse migranten.

 

DOELSTELLING

Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Versterken van de eigen regie van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg .

 

DOELGROEP

De zes grootste groepen niet-westerse migranten: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst.

 

AANPAK

1.Niet -westerse migranten worden gevraagd naar hun opvattingen, onderliggende waarden en wensen aangaande de zorg in de laatste levensfase en wensen ten aanzien van voorlichting en ondersteuning.

2. Op basis hiervan ontwikkelen en organiseren we samen met migranten en zorgverleners voorlichtingsbijeenkomsten voor migranten.

3. Op basis van de verworven inzichten ontwikkelen we samen met migranten, zorgprofessionals en docenten onderwijs en nascholing in cultuursensitieve zorg voor niet-westerse migranten in de laatste levensfase.

4. Dit onderwijs/ deze scholing wordt uitgetest onder verzorgenden, verpleegkundigen en artsen en degenen die hiervoor in opleiding zijn.

 

PARTICIPATIE VAN DE DOELGROEP MIGRANTEN

Het benutten van sleutelfiguren in de voorlichting aan migrantengroepen is effectief en resulteert in een betere toeleiding van migranten naar zorg- en welzijnsinstellingen. In dit project wordt samengewerkt met drie landelijke organisaties: het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Stichting Voorlichters Gezondheid (SVG) en Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland (SIGN). Deze intermediaire organisaties hebben een grote achterban en weten migranten te bereiken en te enthousiasmeren.

 

SAMENWERKINGSPARTNERS PRAKTIJK, ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Naast vertegenwoordigers van de patiëntendoelgroep niet-westerse migranten werken we in dit project nauw samen met Consortia/ Expertisecentra Palliatieve zorg (Propallia, Palzo, Consortium Noord-Holland), vertegenwoordigers uit het onderwijs (ROC MN, HAN, LUMC en AMC), kaderopleiding huisartsen en zorgpraktijk (LUMC, NHG huisartsen palliatieve zorg PalHag, V&VN Palliatieve Zorg, Stichting Fibula, netwerken Palliatieve Zorg) en met onderzoekers (LUMC en AMC).

 

TAAKSTELLING

1. voor niet-westerse migranten is passende voorlichting beschikbaar over de zorg in de laatste levensfase, ontwikkeld in co-creatie met hen;

2. het materiaal is getest en voorlichting is gegeven aan ten minste 20 groepen van 10- 15 niet-westerse migranten;

3. intermediaire organisaties NOOM, SVG en SIGN zijn toegerust voor voortzetting van de voorlichting na afloop van het project;

4. in co-creatie met migranten, professionals en docenten is onderwijs- en scholingsmateriaal (inclusief communicatietraining) voor cultuursensitieve palliatieve zorg ontwikkeld voor verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten zowel voor de basis- en beroepsopleiding, als voor nascholing;

5. het onderwijs- en scholingsmateriaal is getoetst in de verschillende onderwijs- en nascholingscontexten; Ten minste vijf groepen aankomend professionals hebben onderwijs ontvangen. Ten minste 10 groepen zorgverleners hebben de nascholing ontvangen.

6. het materiaal is beschikbaar en overgedragen aan de relevante onderwijsinstellingen, docenten en trainers en voor de borging in het academisch, HBO en MBO-onderwijs is met de projectpartners een strategie uitgezet en opgevolgd.

 

VRAAGSTELLING

1. Welke opvattingen en wensen hebben niet-westerse migranten aangaande passende zorg in de laatste levensfase en wat zijn de onderliggende waarden?

2. Aan welke voorlichting over passende zorg in de laatste levensfase hebben niet-westerse migranten behoefte?

3. Voldoet de in het kader van dit project ontwikkelde voorlichting aan hun behoefte?

4. Welke kennis over passende zorg in de laatste levensfase en specifieke aspecten in de communicatie tussen professionals en niet-westerse migranten zijn van belang om tot wederzijds begrip en overeenstemming te komen?

5. Leidt de in dit project ontwikkelde scholing tot toename van de cultuursensitieve competenties van de getrainde professionals ?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website