Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Palliatieve zorg binnen de Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ) en Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)werd op de woonlocaties al regelmatig gegeven maar veelal op een wijze die voor verbetering vatbaar was.

met de implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ en GGZ wil Cordaan de palliatieve zorg voor hun cliënten professionaliseren en knelpunten die werden ervaren op te lossen.

Tijdens de looptijd van het project zijn drie consulenten opgeleid. Zij hebben in totaal zeven consulttrajecten doorlopen en een aantal instrumenten ontwikkeld om deze zorg meer structuur te geven. Eén van de voornaamste doelen is het inzetten van Advanced Care Planning tijdens de palliatieve fase.

Met het opzetten van een sector verbindend expertiseteam hebben de consulenten een plek gekregen binnen de organisatie.

Daarnaast werkt Cordaan samen met andere aanbieders in de VGZ/GGZ om de kennis binnen de regio breder beschikbaar te maken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit het project zijn drie consulenten opgeleid. Naast het geven van voorlichting binnen de woonteams hebben zij tijdens het project zeven consulttrajecten uitgevoerd, waarvan vier inmiddels afgesloten.

Een aantal instrumenten zijn opgesteld en in gebruik genomen, zoals een sociale kaart, intakeformulier, folder en presentatie (PowerPoint). Daarnaast hebben de consulenten twee themabijeenkomsten voor verwanten en medewerkers georganiseerd.

De consulenten binnen de verstandelijk gehandicapte sector zijn aangesloten bij een landelijk overleg welke twee maal per jaar plaatsvind. Eén consulent is aangesloten bij een sector verbindende werkgroep van Cordaan.

De taken van de consulent zijn vastgelegd in een werkwijze en maken nu onderdeel uit van de dienstverlening binnen Cordaan.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cordaan biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 3000 cliënten met een verstandelijke beperking in Amsterdam. Cordaan heeft 32 woonlocaties verspreid over de stad. Daarnaast biedt Cordaan ambulante ondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen en dagbesteding aan cliënten, die thuis of bij Cordaan wonen. De sector gehandicaptenzorg van Cordaan maakt onderdeel uit van een multisectorale zorgorganisatie, die ook thuiszorg biedt, beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening, en verpleeg- en verzorgingshuiszorg.

 

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgt Cordaan steeds vaker te maken met cliënten die overlijden na een langdurig ziekbed (in 2013 naar schatting 10 cliënten). De vergrijzing en de langere levensverwachting van cliënten hebben tot gevolg dat de vraag van cliënten voor palliatief terminale zorg zal toenemen.

Het palliatief terminale zorgproces voor mensen met een verstandelijke beperking vergt specifieke deskundigheid van zorgverleners. Naast de specifieke wensen en behoeftes van de terminale cliënt spelen ook lichamelijke complicaties een rol waarvoor verpleegkundige handelingen uitgevoerd moeten worden.. Het verstandelijk beperkt zijn brengt specifieke aandachtspunten mee tijdens de palliatief terminale fase. Communicatie met de cliënt wordt bemoeilijkt door de verstandelijke beperking. Het uiten van lichamelijke klachten gebeurt op andere wijze en/of kan de cliënt niet goed aangeven wat hij voelt. Daarbij bestaat het merendeel van de medewerkers uit agogen die weliswaar veel weten over begeleiding van de cliënt maar minder kennis hebben over levensbedreigende ziektes en het sterfproces. Hierdoor worden signalen van cliënten regelmatig verkeerd geïnterpreteerd en toegewezen aan de handicap en niet aan een mogelijke achteruitgang van ziekte en mogelijk aanbreken van een terminale fase.

Mensen sterven bij voorkeur thuis en dat geldt zeker ook voor onze VGZ cliënten. De beschermde woonvorm is het thuis voor onze cliënten. Het streven is dat zij daar de laatste levensfase kunnen doorbrengen. Als dit geen uitkomst biedt, kan een speciale hospice unit een passende oplossing zijn.

Uit een in 2013 uitgevoerd onderzoek bij Cordaan VGZ komen de volgende knelpunten naar voren:

• Medewerkers zijn onvoldoende toegerust om het palliatieve en terminale zorgproces kwalitatief goed te kunnen uitvoeren

• Er is onvoldoende aandacht voor de inzet van ondersteunende middelen om met de cliënt te kunnen communiceren over diens ziekteproces en naderend sterven

• Medewerkers vinden communicatie met verwanten moeilijk en vinden het lastig om te gaan met meningsverschillen

• Betrokkenen zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden om externe hulp en kennis in te schakelen

• Inzet van vrijwilligers wordt niet besproken en/of georganiseerd

 

Cordaan dient in afstemming met het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen een aanvraag in voor de implementatie van de Zorgconsulent palliatieve zorg in de sector gehandicaptenzorg (VGZ). Met de implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg wil Cordaan VGZ de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking professionaliseren en voor bovengenoemde knelpunten oplossingen bieden.

 

Het verbeterproject is onderscheidend omdat Cordaan een multisectorale organisatie is, en dit kansen schept voor het verbinden van de expertises van de VGZ/GGZ met de thuiszorg en ouderenzorg. Cordaan is voornemens een expertteam te formeren rondom palliatieve zorg, bestaande uit experts uit de verschillende sectoren.

Daarnaast wil Cordaan op het gebied van palliatieve zorg expliciet samenwerken met andere aanbieders in de VGZ, om de kennis breder beschikbaar te maken. Het SIGRA-overleg is daar een uitstekend platform voor.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website