Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verbeterproject 'Signaleren in de palliatieve fase' bij Careyn Utrecht en Kleurrijk Zorg.

 

De denk-en werkmethode is ingevoerd voor 14 wijkteams van Careyn en Kleurrijk Zorg in de stad Utrecht. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn geschoold door gespecialiseerd verpleegkundigen van Careyn in het gebruik ervan. Kennis en bewustzijn van palliatieve zorg en vaardigheid in het signaleren en bespreken van symptomen zijn verbeterd.

 

Verpleegkundigen hebben verzorgenden gecoacht in het gebruik van de methodiek. De aangestelde aandachtsvelders en de gespecialiseerd verpleegkundigen bewaken de borging hiervan, onder andere door het trainen van nieuwe medewerkers en het gebruik van de methodiek in klinische lessen.

 

De methodiek is toepasbaar op allochtone cliënten. Cultuursensitieve communicatie met cliënt en naasten is hierbij van belang. Scholing door het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad en de landelijke handreiking ’Palliatieve zorg voor mensen met een niet westerse achtergrond’, voorzien hierin.

 

Het betrekken van de huisartsen uit Utrecht Stad bij dit project heeft verbeterpunten opgeleverd in de samenwerking, die in diverse vormen van overleg met huisartsen bestendigd worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Grotere deskundigheid van verzorgenden in het signaleren

en bespreekbaar maken van symptomen, met als gevolg een

betere afstemming op wensen en behoeften van de cliënt.

• Toename van bewustzijn over de palliatieve cliënt en de

palliatieve fase.

• Gerichtere vraagstelling aan cliënten naar de

belangrijkste symptomen en problemen en de behandelwens.

• Meer en concretere rapportage over symptomen of

problemen, invloedrijke factoren en het lichamelijke,

psychosociale en spirituele welbevinden.

• Toename in gebruikmaking van meetinstrumenten bij het

signaleren en monitoren van symptomen.

• Frequentere bespreking en rapportage van de wensen en

prioriteiten van de cliënt over zorg en behandeling, de

plaats van sterven en het levenseinde.

• Vermindering van symptoomlast bij cliënten door betere

signalering en rapportage aan de huisarts, waardoor

snellere behandeling mogelijk is.

• Interventies op maat door genoemde betere signalering.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatie verbeterproject 'Signaleren in de palliatieve fase' bij Careyn Utrecht en Kleurrijk Zorg

 

Careyn is een grote thuiszorgorganisatie die intra-en extramurale zorg biedt in de regio Utrecht, Zuid- Holland en Brabant aan een substantieel aantal cliënten in de palliatieve fase.

Om aan deze groeiende groep cliënten verantwoorde palliatieve zorg te verlenen heeft het management van Careyn Utrecht onderzoek laten verrichten door Actiz (Rapport Verantwoorde zorg in de palliatieve fase, Actiz 2009), waaruit bleek dat kennis t.a.v. symptomen en afstemming met huisartsen en andere disciplines belangrijke verbeterpunten zijn. Ook uit andere bronnen blijkt dat het signaleren van problemen, het systematisch vergaren van informatie en het bespreekbaar maken van observaties door verzorgenden met verpleegkundigen en huisartsen een belangrijk verbeterpunt is.

 

N.a.v. het onderzoek heeft Careyn Utrecht een visie op palliatieve zorg vastgesteld met de volgende uitgangspunten:

- Palliatieve zorg wordt vroegtijdig ingezet, niet alleen in de terminale fase, zodat de cliënt zich kan voorbereiden op het naderend einde.

- Palliatieve zorg wordt bij de mensen thuis ingezet, op de plaats waar de cliënt wil sterven. Onnodige overplaatsingen of interventies worden voorkomen.

- Er wordt uitgegaan van de individuele (zorg)behoefte en prioriteiten van de cliënt en naasten in het kader van kwaliteit van leven en sterven. Waarbij de cliënt en zijn naaste zoveel mogelijk de regie hebben.

- Het voorkomen en verlichten van lijden door vroegtijdige signalering en behandeling van symptomen en problemen op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

- Palliatieve zorg wordt in nauwe samenwerking met huisartsen, andere zorgverleners en vrijwilligers geboden.

 

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in de palliatieve zorg en het multidisciplinaire team dat cliënten in de palliatieve fase behandelt. De extramurale teams bestaan voornamelijk uit verzorgenden. Zij signaleren vaak als eerste een verandering bij de cliënt. Van hen wordt verwacht dat zij deze klachten en verschijnselen tijdig signaleren, monitoren en bespreekbaar maken met cliënt en naasten en overdragen aan verpleegkundigen en artsen. Zodat, afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de cliënt, interventies ingezet kunnen worden.

Careyn Utrecht stelt in haar visie op palliatieve zorg dat zij, gezien de substantiële en groeiende groep cliënten in de palliatieve fase en de specifieke competenties die nodig zijn om deze zorg te verlenen, verzorgenden en verpleegkundigen ondersteunt bij het verwerven van die competenties. Signalering en multidisciplinaire samenwerking zijn basiscompetenties die nodig zijn voor deze zorg.

 

Careyn werkt nauw samen met Kleurrijk Zorg, een thuiszorgorganisatie die voornamelijk zorg biedt aan allochtone cliënten en veel palliatieve zorg verleent. T.o.v. autochtone cliënten een aanzienlijke groep in Stad Utrecht. Ook Kleurrijk Zorg ervaart genoemde knelpunten t.a.v. signaleren, kennis van symptomen en communicatie met huisartsen ervaren. Waarbij het signaleren en bespreekbaar maken van wensen en problemen bij deze cliënten moeilijker kan zijn. Culturele achtergrond, geloofsovertuiging en taalbarrière spelen hierbij een rol. Gezamenlijke implementatie van dit verbeterproject levert uitwisseling van kennis en ervaringen op t.a.v. cultuur sensitieve aspecten in de palliatieve zorg. En het levert mogelijk aanbevelingen op t.a.v. doorontwikkeling van de signaleringsbox, waarbij gedacht wordt aan interculturele aspecten in de achtergrondinformatie.

 

Careyn kiest als verbeterproject voor de implementatie van ‘ Signaleren in de palliatieve fase’ omdat het aansluit op de vastgestelde knelpunten en invloed heeft op de kwaliteit van zorg vanuit perspectief van zorgvrager, zorgverleners en organisatie.

Twee teams van Careyn zijn eerder geschoold in de denk- en werkmethode ‘Signaleren in de palliatieve fase’. De methode bleek aan te sluiten maar wordt weinig gebruikt. Daadwerkelijk integreren vraagt om een implementatietraject met aandacht voor borging.

Daarom wordt ervoor gekozen om zowel verzorgenden als verpleegkundigen te scholen. Zij hebben een coachende rol bij het gebruik van de methode in de dagelijkse praktijk en werken nieuwe collega’s in.

De gespecialiseerd verpleegkundigen oncologie en palliatieve zorg van Careyn bieden, vanuit hun ondersteunende rol, scholing en (beeld)consultatie aan de teams.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website