Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft een stevige impuls gegeven aan de verbetering van de palliatieve zorg binnen Esdege Reigersdaal en is door alle betrokkenen als zeer waardevol ontvangen. Betrokken clusters en trainers zijn aan de slag gegaan met knelpunten in de communicatie, zowel naar patiënten/naasten, als tussen informele/formele zorgverleners. Belangrijkste verbeterpunten hierbij waren gericht op: goede markering van de stervensfase, het doen van aannames, meer eenheid/congruentie in de communicatie creëren en het effectiever bespreekbaar maken van de stervensfase, zowel op de werkvloer als privé.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Het project STEM binnen Esdege reigersdaal is gelopen zoals gepland. Betekent dat er een train de trainersgroep en drie inspiratiecycli hebben gedraaid. Te weten in cluster Berg-Top, Luif en Schermerhorn. Verbeterprogramma’s zijn gemaakt en worden momenteel uitgevoerd; meerdere trainingsfilmpjes voor de VG sector zijn gemaakt en worden ingezet; eindpresentaties zijn gegeven en goed ontvangen; trainers staan ingepland in een uitrol voor eind 2016/ 2017

De beoogde doelstellingen en resultaten zijn dus volgens de betrokkenen gerealiseerd. Dit zal zoals gezegd door het NIVEL-onderzoek zichtbaar moeten worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit het trendonderzoek gehandicaptenzorg van TNO uit 2011 blijkt dat het aantal oudere mensen (ouder dan 50 jaar) met verstandelijke beperkingen in de gehandicaptenzorg toe neemt. Daarmee ook dat er de komende jaren meer overlijdens zullen zijn. Dit wordt (h)erkend binnen Esdege Reigersdaal. Beleid op het gebied van de palliatieve zorg is ontwikkeld. Zorgconsulenten palliatieve zorg zijn aangesteld, de signaleringsbox is geimplementeerd en toch…. Tijdens de implementatie van de box is gebleken dat veel verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring heeft om goede kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren.

Esdege ziet in het Goede Voorbeeld Inspiratiecyclus STEM een goede aansluiting bij de al ingezette acties om de palliatieve zorg te verbeteren.

Vanuit het perspectief van de regionale visie op palliatieve zorg van het netwerk en vanuit de visie van Esdege komen de kernwaarden van beiden overeen met de uitgangspunten van het Goede Voorbeeld Inspiratiecyclus STEM

De inspiratiecyclus STEM levert een concreet verbeterplan palliatieve zorg op dat wordt geïmplementeerd in het alledaagse functioneren. STEM richt zich op een open communicatie over het levenseinde in het algemeen en tussen zorgverleners en zorgvragers in het bijzonder. Het project levert positieve resultaten op ten aanzien van zorgverleners, resulterend in zorgverbetering ten aanzien van zorgvragers.

Zorgverleners:

- worden zich bewust van de diversiteit in de wensen en behoeften in de laatste levensfase; dit sluit aan bij het speerpunt binnen het Verbeterprogramma dat gericht is op het afstemmen van de zorg voor de patiënt op hun specifieke wensen, behoeften en waarden alsook bij het speerpunt dat er aandacht is voor zorgbehoeften op lichamelijk, spiritueel en psychosociaal gebied;

- verbeteren aansluitend hierop hun communicatieve vaardigheden;

- verbreden hun behandelingsrepertoire bij de ondersteuning van cliënten en hun naasten, zodat de patiënten en hun naasten zelf de regie voeren, als beschreven in het Verbeterprogramma;

- verbeteren de samenwerking met andere zorgverleners, aansluitend op het speerpunt binnen het Verbeterprogramma dat de zorg goed op elkaar is afgestemd.

Het uitspreken van wensen, vragen en veronderstellingen door stervenden en de naasten en door de zorgverleners kan ertoe leiden dat mensen vaker overlijden op een manier en de plek die ze graag hadden gewild.

Het beoogde aantal zorgvragers waarbij een verbetering wordt gerealiseerd met de inspiratiecyclus, wordt geschat op 40 zorgvragers van 3 zorglocaties binnen Esdege.

Om zo veel mogelijk zorgverleners te scholen op het gebied van palliatieve zorg, wordt naast de Inspiratiecyclus STEM in de organisaties binnen de projectgroep, ook de Train de trainers scholing aangeboden. Het doel van deze training is om medewerkers in staat te stellen zelfstandig bewustwordingsbijeenkomsten STEM te geven in de eigen zorginstelling. Om deze bewustwordingsbijeenkomsten te kunnen geven in de regio, kunnen de getrainde trainers gebruik maken van de volgende materialen:

- STEM waaier met een samenvatting van de segmentatie

- Wensenboekje voor de laatste wensen van de zorgvrager

- Updates via de website van STEM

- Boek “In gesprek met de palliatieve patiënt”

Een Train de trainers sessie beslaat zes dagdelen dagen. In deze training wordt aan de hand van STEM-materiaal het STEM gedachtegoed doorlopen, cases behandeld, en komen onderwerpen als ondersteuning van collega’s, oefenen in presenteren en het omgaan met vragen aan bod.

Tevens is er nog twee keer intervisie met de trainers over de manier waarop ze de bewustwordingsbijeenkomsten vorm geven.

Met het trainersprogramma kunnen alle medewerkers binnen Esdege bereikt worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website