Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Laurens Thuiszorg en Lelie zorggroep in 2014 samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg gestart met het project ‘Implementatie “Signalering in de Palliatieve Fase”. Aanleiding voor het project was de wens palliatieve zorg- en dienstverlening - specifiek thuis - verder te willen verbeteren. Uit diverse onderzoeken bleek namelijk dat er een aantal hiaten waren in het kennis- en ervaringsniveau van medewerkers. Hierdoor worden zorgproblemen in de palliatieve fase regelmatig onvoldoende gesignaleerd en wordt de hulp van de huisarts te laat (of op basis van onvolledige informatie) ingeroepen. Het project draait om goede signalering als basis voor goede zorg. Verzorgenden en verpleegkundigen spelen een essentiële rol bij het signaleren. Het gebruik van de Signaleringsbox, in de organisaties en in de keten, vergroot de kennis en competenties van verzorgende en verpleegkundigen. Bovendien zorgt het voor een betere afstemming in het multidisciplinaire team.

 

Voor het dichten van de “gap” tussen de gewenste situatie betreffende de kwaliteit, doelmatigheid en cliënttevredenheid van palliatieve zorg en de startsituatie, is het aanbieden van een eenduidige werkwijze en het introduceren van eenduidig taalgebruik door middel van scholing en borging van kennis in de organisatie en in de zelfstandige teams noodzakelijk zijn. Het Utrechts Symptomen Dagboek in combinatie met de Signaleringsbox zijn daarbij waardevolle instrumenten om dit te realiseren.

 

Doelen

Het project had een aantal hoofd- en subdoelen. Hoofddoelen waren:

- verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg, door implementatie van de Signaleringsbox;

- verbeteren van de communicatie tussen verzorgende en mantelzorgers en familie over de zorg die gegeven wordt in de laatste levensfase;

- verbeteren van de communicatie tussen verzorgende en (huis)arts ten behoeve van optimale afstemming en samenwerking.

Subdoelen waren:

- patiënt, mantelzorgers en zorgverleners observeren, onderzoeken, overleggen met collega’s, bespreken zorgleefplan en evalueren op een transparante wijze over zorgdoelen, verwachtingen en mogelijkheden;

- verzorgenden en verpleegkundigen leveren samenhangende, op de wensen van de cliënt afgestemde zorg;

- verzorgenden en verpleegkundigen bespreken signalen en waargenomen veranderingen op een professionele manier met de huisarts;

- in de interne en externe keten worden signalen eenduidig geïnterpreteerd en de samenwerking bevorderd.

 

Realisatie

De doelen, zoals opgenomen in de aanvraag, zijn gerealiseerd. Het gebruik van de Signaleringsbox in combinatie met het Utrechts Symptomen Dagboek (USD) leidt tot een kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg. Het gebruik zorgt ervoor dat het verpleegkundig redeneren verbetert en dat door explicietere bewustwording pro-actiever gehandeld wordt. Verder helpt het gebruik van het instrumentarium de verpleegkundigen bij het structuren van informatie en bij het communiceren over zorg in de laatste fase met de patiënt, zijn naasten, de gespecialiseerde verpleegkundigen palliatieve zorg en de huisarts. De resultaten van het project (die voortvloeien uit de doelen) zijn beschreven bij ‘Resultaten’. Hierbij zijn ook de aanbevelingen van de projectgroep opgenomen.

 

Aanpak

De implementatie van de Signaleringsbox is conform het voorbeeld implementatieplan van IKNL uitgevoerd (3 fasen). Vanwege de vele ontwikkelingen in de zorg heeft het project vertraging opgelopen en is de oorspronkelijke planning niet behaald. Het project startte met een kick-off of startbijeenkomst voor de projectgroep en de aandachtsvelders PZ van de organisaties. Daarna volgde de training voor de aandachtsvelders PZ en de start van de overdracht in de organisaties, waarna de training aan de Aandachtsvelders PZ werd afgerond. Er zijn tussentijdse bijeenkomsten gehouden over de stand van zaken van de implementatie. De resultaten en ervaringen zijn gedeeld in de projectgroep. De projectgroep heeft bovendien een slotbijeenkomst voor alle betrokkenen georganiseerd om de behaalde resultaten te presenteren en om een advies uit te brengen aan de directieteams voor een verdere implementatie van het Utrechts Symptomen Dagboek (USD) en de Signaleringsbox.

 

Hoe nu verder

Gezien de bereikte doelen en resultaten willen Laurens en Lelie zorggroep de instrumenten Utrechts Symptomen Dagboek en de Signaleringsbox blijvend inzetten. In 2016 zal de implementatie van de instrumenten en ook de borging daarom doorgang vinden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Conclusies:

- De doelen zijn gerealiseerd, ondanks de vele interne en externe ontwikkelingen gedurende de looptijd van het project.

- Het Utrechts Symptomen Dagboek en de Signaleringsbox zijn essentiële instrumentaria om gecombineerd zowel de patiënt en diens naasten, als de zorgverleners te ondersteunen in het goed in kaart brengen van de problemen en behoeften.

- Tussentijds waren als gevolg van de interne reorganisaties diverse aanpassingen in de projectplanning nodig en zijn extra scholingen gepland.

- De directies van zowel Laurens Thuiszorg als van Lelie Thuiszorg hebben op grond van de evaluaties en aanbevelingen besloten om in de komende twee jaar alle thuiszorgteams intern te gaan scholen en met de combinatie van het Utrechts Symptoom Dagboek en de Signaleringsbox te gaan werken.

- De projectgroep wil haar leerervaringen graag delen, zodat andere gebruikers daar bij de implementatie hun voordeel mee kunnen doen.

 

Behaalde resultaten:

- Er is op 30 oktober 2014, aan het begin van het project, een startbijeenkomst georganiseerd welke werd bijgewoond door 56 medewerkers.

In deze bijeenkomst werd geïnventariseerd wat men moeilijk vond en wat al goed liep. Ook werd hierin de belangstelling voor het werken met USD en Signaleringsbox gepeild.

- Er zijn 2 train de trainers trainingen verzorgd door IKNL in samenwerking met Leerhuizen Palliatieve Zorg waarin de werking en toepassing van Utrechts Symptoom Dagboek en de Signaleringsbox werden behandeld. Deze trainingen zijn gevolgd door totaal 32 medewerkers;

- Door de trainers zijn 23 teams getraind (Laurens Thuiszorg trainde 13 teams, Lelie Zorggroep trainde 10 teams).

- 184 professionals werken met de Signaleringsbox, ipv van de aanvankelijke 168 professionals.

- Tijdens evaluaties geven zorgverleners zelf aan dat zij door gebruik van USD en Signaleringsbox hun taken beter kunnen uitvoeren.

- Tijdens evaluaties met gespecialiseerde verpleegkundigen palliatieve zorg, welke de patiënten en hun naasten, alsmede de thuiszorgteams en de huisartsen adviseren en ondersteunen, komt naar voren dat signaleren van problemen en behoeften aan kracht heeft gewonnen en dat de huisartsen zich beter “aangespeeld” voelen;

- 12 getrainde medewerkers zullen in 2016/2017 onderwijs blijven geven aan 90 thuiszorgteams (ongeveer 900 collega’s) over USD en Signaleringsbox.

- 36 palliatieve patiënten ontvingen betere zorg door de inzet van het USD en de Signaleringbox.

 

Aanbevelingen van de projectgroep zijn:

- Zorg voor draagvlak voor het project binnen de organisatie bij directie, managers en coaches door hen goed voor te lichten over de meerwaarde van de instrumenten, de kansen om kwaliteit en veiligheid van de palliatieve zorg beter te borgen.

- Geef de gespecialiseerde verpleegkundige en/of aandachtsvelders een rol in het project voor een betere implementatie.

- Vraag een manager om deel te nemen aan de projectgroep voor meer draagvlak en een directe lijn naar de directie;

De huisarts is één van de betrokken partijen bij het gebruik van het Utrechts Symptomen Dagboek en de Signaleringsbox. Betrek daarom de huisartsen om draagvlak te krijgen voor het project.

- Koppel de implementatie van USD en Signaleringsbox aan reeds bestaande structuren en ontwikkelingen, zodat de instrumenten een meer effectieve inbedding.

- Werf en selecteer medewerkers voor scholing waar mogelijk rondom (bij voorkeur via PaTz-groepen!) bestaande netwerken. Dat maakt dat de instrumenten volledig aansluiten bij de werkpraktijk en dat ook ook externe relevante partijen betrokken zijn (o.a. huisarts).

- Profileer het USD sterk binnen de implementatie van de Signaleringsbox, omdat met name de combinatie van de instrumenten positieve effecten heeft.

- Reserveer tijd om de bestaande scholing tijdig aangepast te krijgen.

- Bied scholing voor medewerkers (ook) via e-learning of met andere digitale materialen aan.

- Stel de instrumenten (USD en Signaleringsbox) digitaal beschikbaar via hyperlinks/apps, zodat medewerkers niet afhankelijk zijn van het fysiek meenemen van de instrumenten.

- Maak USD en Signaleringsbox onderdeel van alle basiscursussen en vermeld dit ook richting huisartsen en consulenten welke participeren binnen het netwerk.

- Leg het werken met het USD en de Signaleringsbox vast in het beleid (koppeling met elektronische dossiers, bijbehorende werkinstructies en audits) om de vrijblijvendheid van het gebruik te voorkomen. Neem in dit beleid op dat bij nieuwe opnames en/of veranderingen in de situatie van de patiënt altijd gecheckt moet worden of de inzet van het USD wenselijk respectievelijk mogelijk is.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de intra- en extramurale teams van Lelie zorggroep en Laurens & Thuiszorg Rotterdam (TZR) zijn in de afgelopen maanden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de huidige kwaliteit van palliatieve zorg. Daarbij zijn de volgende hiaten benoemd:

- De kennis over en ervaring met palliatieve zorg bij verzorgenden is te laag. In de extramurale zorg, waar zorgverleners hoofdzakelijk solistisch werken is het verschil in kwaliteit per team groot.

- Er wordt slechts langzaam ervaring opgebouwd, met name in de extramurale setting waar binnen een team relatief weinig palliatieve indicaties voorkomen.

- Door een gebrek aan kennis en kunde worden zorgproblemen die specifiek te maken hebben met de palliatieve fase onvoldoende gesignaleerd.

- Verzorgenden hebben moeite om hun zorgen over een cliënt en diens situatie te onderbouwen in inter- en multidisciplinair overleg.

- Gespecialiseerd verpleegkundigen en (huis)artsen worden te laat ingeroepen of krijgen geen duidelijk of volledig beeld van de situatie.

- Er is tussen teams een significant verschil in het gebruik van en de voorkeur voor verschillende beschikbare instrumenten. Zowel richting (potentiële) cliënten en mantelzorgers, als ook binnen de keten, is er een gebrek aan eenduidigheid.

- De kwaliteit van zorg is onvoldoende gegarandeerd.

 

Het aanbieden van een eenduidige werkwijze en introduceren van eenduidig taalgebruik door middel van scholing en borging van kennis in de teams is wenselijk voor deze drie organisaties. De signaleringsbox is het passende instrument om dit te realiseren. Lelie zorggroep en Laurens & Thuiszorg Rotterdam (TZR) willen daarom zowel in de thuiszorg als in de verzorgings- en verpleeghuiszorg “Signalering in de Palliatieve fase” implementeren en borgen.

 

De doelmatigheid van de zorg zal middels het gebruik van de Signaleringsbox verhoogd worden door vroegtijdige signalering, effectievere communicatie tussen de verzorgende, cliënt en naasten en door verbeterde inter- en multidisciplinaire samenwerking. Door gebruik van de signaleringsbox zal de assertiviteit en het zelfbewustzijn van de verzorgende toenemen, wat ten goede komt aan de samenwerking met de artsen en daarmee van de kwaliteit van de zorg.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website