Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project was:Implementatie en borging van “een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen” (PaTz methode) binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.

 

Het werken met het PaTz maakt dat patiënten die in de palliatieve fase komen tijdig worden geïdentificeerd, worden opgenomen in het zorgregister en dat er een zorgplan is waarin de wensen van de patiënt en omgeving zijn opgenomen. De organisatie en kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert en daarmee ook de samenwerking in de keten. Meer patiënten zullen tijdens hun laatste levensfase thuis kunnen blijven waardoor het aantal ziekenhuisopnames afneemt en meer patiënten overlijden op de plaats van hun voorkeur.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werken conform de PaTz methodiek draagt bij aan:

- Wijkverpleegkundigen en huisartsen elkaar (weer) beter leren kennen en gebruik maken van elkaars expertise; en breder kijken dan het eigen deskundigheidsgebied

- Er wordt veel beter gesignaleerd en geanticpeerd; dit heeft alles te maken met een bewustwording bij de zorgverleners; proactieve zorgverlening

- Beter zicht op de wensen van de patient en zijn omgeving met name doordat daar nu gerichte aandacht voor is.

- Verhoging en verbreding deskundigheids-/kennisniveau bij zowel huisartsen als

wijkverpleegkundigen door o.a. casuistiek en aanwezigheid kaderhuisarts en palliatief verpleegkundig consulent

- Kennismaking en samenwerking met het Palliatief Consultatie Team Drenthe is op gang gebracht. Kaderartsen en gespecialiseerd verpleegkundigen uit dit team begeleiden de Patz groepen.

- “Het grote voordeel van deze PATZ bijeeenkomsten vind ik het even stilstaan bij de situatie van de patient. Hoe is het nu echt met hem of haar? De inbreng van de verschillende disciplines- die vaak ook bij de patient thuis komen- is heel belangrijk, het bevrijdt ons van 'dode hoeken'” (citaat huisarts)

- Patz heeft opgeleverd dat de netwerken palliatieve zorg beter bekend zijn en ‘binnen komen’ bij huisartsen. Samenwerking wordt daardoor beter opgepakt. Door PaTz hopen we in de toekomst ook aan de slag te gaan met markering/proactieve zorgplanning in de hele regio en met verdere uitrol Zorgpad Stervensfase.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project richt zich op de verdere implementatie van “een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen,wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen” binnen de vier netwerken palliatieve zorg in Drenthe.

In het project staat de implementatie, borging en verdere verspreiding van het vastgestelde goede voorbeeld “PaTz; Palliatieve Thuiszorg” in Drenthe centraal, in vervolg op de implementatie die reeds vanuit de voorgaande tranche is ingezet.

 

Het werken met het PaTz maakt dat patiënten die in de palliatieve fase komen tijdig worden geïdentificeerd, worden

opgenomen in het zorgregister en dat er een zorgplan is waarin de wensen van de patiënt en omgeving zijn opgenomen. De organisatie en kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert en daarmee ook de samenwerking in de keten. Meer patiënten zullen tijdens hun laatste levensfase thuis kunnen blijven waardoor het aantal ziekenhuisopnames afneemt en meer patiënten overlijden op de plaats van hun voorkeur.

Huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen met behulp van het PaTz komen tot een gecoördineerde en

integrale aanpak van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Daarnaast kan de eerste lijn met het PaTz de

principes van palliatieve zorg in haar werkwijze integreren, zoals het centraal stellen van de wensen van

patiënt en naaste in planmatige, proactieve zorg. De kwaliteit en effectiviteit van de palliatieve thuiszorg

wordt hiermee verhoogd.

De implementatie vindt plaats aan de hand van een drietal fasen:

1. Voorbereidingsfase gericht op inrichting projectstructuur, PaTz groepen en startbijeenkomst(en) en training met Stichting PaTz. Dit duurt 2 maanden

2. Implementatiefase gericht op implementatie van de nieuwe werkwijze in 5 praktijken op basis van handleiding van

Stichting PaTz

a. Gezamenlijk overleg 6 x per jaar; deskundigheidsbevordering, peergroep, casuistiek met ondersteuning van een palliatief consulent

b. Tijdige Identificatie van patiënten in palliatieve zorgregister

c. Zorgplan maken en uitvoeren

Deze fase duurt 10 maanden

3. Evaluatie en borgingsfase

Door het EMGO wordt een 0-meting en een meting na een jaar verricht om effecten op de palliatieve zorg te beoordelen. Deze meting wordt voor zowel wetenschappelijk onderzoek ingezet als ter evaluatie, benchmarking en verbetering van de door de groep geleverde zorg.

 

Binnen het project is veel aandacht voor kennisdeling en verspreiding.Vanuit het project wordt deelgenomen aan het

onderzoek dat door NIVEL wordt uitgevoerd.

 

Het project wordt breed gedragen binnen zowel de palliatieve netwerken Drenthe, huisartsenorganisatie in Drenthe (Kring Drenthe en Huisartsen Zorggroep Drenthe) als thuiszorgorganisaties (Icare, Buurtzorg)waardoor borging en verdere verspreiding gegarandeerd kunnen worden. De implementatie in de voorgaande tranche heeft enthousiasme en draagvlak gecreeerd bij meerdere huisartspraktijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website