Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland (NPZZ) onderschrijft het belang van een integraal aanbod aan palliatieve zorg. Geconstateerd werd dat er hiaten zijn bij de uitvoering van palliatieve sedatie, bij de communicatie tussen betrokken zorgverleners en richting patiënt en familie. Tijdens de scholing 'Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie' wordt de huisarts gelegenheid geboden om de samenwerking met verpleegkundigen in de eigen regio te optimaliseren. Het middel en het doel liggen hier dicht bij elkaar: elkaar ontmoeten, leren kennen, casuïstiek uitwerken, samenwerken. Artsen en verpleegkundigen dit samen laten doen, werkt drempelverlagend. Het op elkaar afstemmen van goede zorg, communicatie (ook met patiënt en familie) en het kortsluiten van taken en verantwoordelijkheden komt de uitvoering van palliatieve sedatie en de zorg voor de patiënt ten goede.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De scholing 'Implementatie palliatieve sedatie' is aangeboden aan de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) in twee regio's in Zeeland. Hoewel de belangstelling minder groot bleek dan vooraf ingeschat, waren de deelnemers zeer enthousiast. De scholing werd beoordeeld als zeer leerzaam voor wat betreft de theorie en praktijk van palliatieve sedatie. Daarnaast werd het interactieve aspect en de multidisciplinaire casuïstiekbespreking als zeer stimulerend voor de samenwerking ervaren. Tijdens de scholing werd de samenwerking, overdracht en communicatie tussen artsen en verpleegkundigen gestimuleerd en bevorderd. Door de scholing werd het belang van multidisciplinaire samenwerking bij (het proces naar) palliatieve sedatie ingezien. De importantie van samenwerking zal ook uitstraling hebben naar samenwerking in de zorg voor andere patiëntgroepen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Het NPZZ onderschrijft de visie van de WHO uit 2002

• Het NPZZ heeft geconstateerd dat er hiaten zijn bij de uitvoering van palliatieve sedatie

• De uitkomst van een onderzoek: Op Walcheren zijn in de periode van 2007 tot en met 2010 23 palliatieve sedaties onderzocht. Het doel was te begrijpen waarom de ene palliatieve sedatie slaagt en de andere niet. De volgende gegevens werden verzameld: Hoofdbehandelaar en de belangrijkste mantelzorger vulden voor en na de sedatie een lijstje vragen in. Hierin kwamen items aan de orde als: Bedoeling van de sedatie, het geslaagd zijn, de reden ervan, de prognose van de patiënt etc. De betrokken verpleegkundige vulde in waaraan de patiënt leed, welke medicijnen deze gebruikte en de Palliative Performance Scale (PPS). Een sedatie werd als niet geslaagd beschouwd als hoofdbehandelaar en/of mantelzorger dit invulde. Dit was bij 6 van de 23 het geval. Een voorlopige vergelijking van geslaagde en niet geslaagde sedaties leverde op dat er geen verschil bestond in PPS. Ook de prognose verschilde niet. De overige items worden nog nader beschouwd

• 60 % van de consulten in de database Prado handelen over palliatieve sedatie

 

 

5 speerpunten van het VPZ

 

• De patiënt krijgt goede zorg, er is verlichting van lijden

o Door goede deskundigheidsbevordering van artsen en verpleegkundigen wordt lijden van de patiënt in de laatste levensfase verlicht

• De patiënt kan sterven op plaats van keuze: thuis

• Multidisciplinaire samenwerking, communicatie en overdracht.

o Ttijdens de scholing Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken bij palliatieve sedatie wordt de huisarts gelegenheid geboden om de samenwerking met verpleegkundigen in de eigen regio te optimaliseren

• Het op elkaar afstemmen van goede zorg, communicatie en het kortsluiten van taken en verantwoordelijkheden komt de uitvoering van palliatieve sedatie en de zorg voor de patiënt ten goede

• Tijdens de scholing wordt aandacht besteed aan communicatie met familie. Dit verhoogt het vertrouwen in de uitvoering van palliatieve sedatie en geeft rust

 

 

Onderbouwing van de relevantie

 

• Palliatieve zorg neemt toe in Nederland; ook palliatieve sedatie zal steeds vaker plaats vinden, met name in de thuissituatie.

• Tijdens deze scholing gaan artsen verpleegkundigen samen aan de slag

• De arts en verpleegkundige uit de regio nemen als koppel deel aan de scholing

• De praktijk laat zien dat er veel palliatieve sedatie plaats vindt , hiernaar refereerde ik al in de inleiding.

• De samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen blijkt op vrijwel alle punten van de LESA palliatieve zorg te zijn toegenomen, staat vermeld in de eindrapportage van het KNMPG/ IKNL project.

 

 

Overdraagbaarheid

• De beslisschijf is te gebruiken bij Multidisciplinaire overlegvormen, casuïstiekbesprekingen of uitvoering consultvraag

• De scholingsmap met achtergrondartikelen staat in praktijk van de huisarts

• De scholing wordt gegeven door consulenten van het consultatieteam; Deze bekendheid werkt drempelverlagend

 

 

Uitwerking borging en bestendiging

• Deze scholing zit in het programma Deskundigheidsbevordering van het Netwerk palliatieve zorg Zeeland en zal in de drie Zeeuwse regio’s worden aangeboden

 

• Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland kent drie werkgroepen: Dienstverlening, Informatievoorziening en Deskundigheidsbevordering

• Het Zeeuwse elektronische tijdschrift E-pal dat sinds 2004 rouleert, geeft met regelmaat referaten uit over palliatieve sedatie

 

 

Uitwerking plan van aanpak

 

 

De 2e scholing vindt eind 2012 plaats in Schouwen- Duiveland. In 2013 zal in Zeeuws Vlaanderen tweemaal een scholing worden aangeboden

Deze subsidie- aanvraag gaat dus om drie scholingen: eenmaal in het najaar 2012 en tweemaal in 2013

• De behoefte voor deze scholing wordt kenbaar gemaakt door huisartsen en verpleegkundigen

• Deze scholing wordt aangeboden aan de WDH-Zeeland

• Het NPZZ werkt intensief samen met andere partijen waaronder thuiszorgorganisaties; zij die deelnemen aan deze scholing worden door coördinatoren van het NPZZ benaderd om koppels te vormen met huisartsen

• Deze scholing overdraagbaar maken kan in meerdere vormen:

o aanbieden van casuïstiekbesprekingen aan artsen en verpleegkundigen

o in de Zeeuwse nieuwsbrief Zeepal wordt tenminste viermaal per jaar een casus geschreven. Tweemaal per jaar is palliatieve sedatie het onderwerp

o Tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) kan op aanvraag begeleiding worden geboden bij de bespreking van de uitvoering van palliatieve sedatie.

o Palliatieve sedatie is één van de onderwerpen tijdens het Zeeuwse symposium palliatieve zorg op 3 en 4 april 2013 .

o Tijdens de basisscholing palliatieve zorg komt palliatieve sedatie in het programma terug als onderwerp;

o De consulenten/ docenten die deze scholing gaven, zijn zichtbaar in de regio. Ervaring leert ons dat dit de overdraagbaarheid groter maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website