Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de palliatieve zorg ontwikkelde inzichten en werkwijzen zijn niet altijd bekend bij zorgverleners in de dementiezorg. De organisatie van de zorg is lange tijd ingericht volgens het medisch model en zorgverleners zijn daardoor gewend om vooral ‘zorgtaken’ uit te voeren, terwijl ook andere zaken belangrijk zijn. Omgekeerd is het ook zo, dat in hospices niet altijd voldoende kennis aanwezig is over de omgang met gasten met dementie.

 

De doelstelling van het project is om de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie te verbeteren en te professionaliseren. Er zijn verbindingen gelegd tussen dementiezorg en palliatieve zorg, en tussen beroepszorg en vrijwillige

zorg door een kruisbestuiving op verschillende punten in de praktijk van de eerste lijn, hospices en intramurale ouderenzorg. Het gaat om een substantiële cliëntengroep in de regio: bijna 6000 mensen met dementie en

hun mantelzorgers.

 

 

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft onder meer geresulteerd in het inzetten van vrijwilligers in de intramurale ouderenzorg en het beschrijven van een werkwijze hiervoor, een Modelrichtlijn voor hospices ten behoeven van gasten met dementie en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende deelnemers.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten vertonen veel raakvlakken met de visie, inzichten en werkwijzen van waaruit wordt gewerkt in de palliatieve zorg. Dit is niet altijd bekend bij zorgverleners in de dementiezorg.

 

De belangrijkste uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de palliatieve zorgbenadering zijn:

- Focus op kwaliteit van leven, zoals het controleren van symptomen en het creëren van veiligheid en vertrouwen.

- Holistische benadering waarbij rekening wordt gehouden met levenservaringen van de cliënt en zijn of haar huidige situatie.

- Zorg voor zowel de persoon met dementie als voor zijn of haar mantelzorger(s) en naasten.

- Respect voor de keuzes van de cliënt, zijn mantelzorger(s) en naasten.

- Nadruk op open communicatie naar de zorgvrager en mantelzorgers, naasten en collega’s.

 

Omgekeerd is het ook zo, dat in hospices niet altijd voldoende kennis aanwezig is over de omgang met gasten met dementie.

 

Geconstateerde hiaten in de regio:

1. Kennis van palliatieve zorg is niet altijd in voldoende mate aanwezig bij casemanagers dementie en andere zorgverleners dementie in de eerste lijn, waardoor de uitgangspunten en ontwikkelde werkwijzen onvoldoende worden toegepast. Het regionale palliatief consultatieteam is ook onvoldoende bekend.

2. Verwijzers in de eerste lijn zijn onvoldoende bekend met de vrijwillige thuiszorg, waardoor cliënten thuis niet op de aanwezigheids- of aandachtszorg worden gewezen.

3. Kennis van dementiezorg en omgaan met dementerenden is niet altijd in voldoende mate aanwezig in hospices, waardoor mensen met dementie er onvoldoende terechtkunnen.

4. In verpleeg- en verzorgingshuizen ontbreekt het vaak aan palliatief geschoolde vrijwilligers, waardoor cliënten deze aanwezigheids- of aandachtszorg niet wordt aangeboden.

 

Om de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie te verbeteren en te professionaliseren, worden verschillende onderdelen van het Goede Voorbeeld Palliatieve Zorg bij Dementie in Utrecht stad en de westelijke regio van de provincie geimplementeerd. Door een kruisbestuiving op verschillende punten in de praktijk van de eerste lijn, hospices en intramurale ouderenzorg worden verbindingen gelegd tussen dementiezorg en palliatieve zorg, en tussen beroepszorg en vrijwillige zorg.

 

Beoogde resultaten van het project:

- Mensen met dementie en hun naasten in de stad en in de westelijke regio van Utrecht ervaren kwalitatief goede en aandachtvolle zorg volgens de hierboven genoemde uitgangspunten, met optimale afstemming tussen ketenpartners (inclusief vrijwilligers). De zorg sluit op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak aan bij de wensen, behoeften en waarden van de cliënt en vergroot waar mogelijk de eigen regie. De organisaties werken volgens de voorwaarden die het Zorgkantoor aan palliatieve zorgverlening stelt (zie bijlage).

- Zorgverleners in de eerstelijns dementiezorg hebben inzicht in de uitgangspunten en maken gebruik van werkwijzen uit de palliatieve zorg. Medewerkers in hospices hebben inzicht in dementiezorg en het omgaan met dementerende mensen.

- Medewerkers in beide sectoren van de zorg kennen elkaar en leren van elkaar, er zijn afspraken om elkaars deskundigheid en de deskundigheid van consultatieteams in te roepen.

- Mensen kunnen sterven op de plek van voorkeur. Als mensen met dementie in een hospice willen sterven, is dat in principe mogelijk. Hiervoor is een modelrichtlijn ontwikkeld.

- Mogelijkheid van vrijwillige inzet thuis is beter bekend bij verwijzers.

- Vrijwilligers palliatieve zorg zijn aan de slag op minimaal één psychogeriatrische afdeling in een verpleeg- of verzorgingshuis, zodat cliënten daar aanwezigheidszorg ervaren.

- Doorontwikkeling van het het Goede Voorbeeld door richtlijnen, stappenplannen e.d. aan andere organisaties en netwerken beschikbaar te stellen.

 

Hiertoe worden in het project de volgende middelen ingezet:

1. Deskundigheidsbevordering

2. Multidisciplinaire casuïstiekbespreking

3. Goede afspraken over onderlinge consultatie en samenwerking

4. Sterker betrekken van vrijwilligers bij de zorg

 

De borging en bestendiging van het Goede Voorbeeld wordt o.a. geregeld door:

- Afspraken met bestuurders en andere betrokkenen over duurzame inbedding in de eigen organisatie.

- Ontwikkeling van richtlijnen/stappenplannen voor de verschillende onderdelen van het project en het beschikbaar stellen daarvan. Mondeling informatie en advies geven.

- Regionale inbedding door richtlijnen en samenwerking een vast onderdeel te maken van toekomstige jaarplannen van de netwerken palliatieve zorg en de ketens dementie.

- Afspraken met andere uitvoerenden van dit Goede Voorbeeld in het land en met Vilans over communicatie en borging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website