Projectomschrijving

Aanleiding

Het is de verantwoordelijkheid van opleidingen om een bijdrage te leveren aan de competenties met betrekking tot palliatieve zorg van verzorgenden en verpleegkundigen. Dit besef groeit bij docenten en zij realiseren zich ook vaak dat ze onvoldoende kennis hebben op dit gebied en zich moeten bijscholen. Er bleek nog nauwelijks een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in de initiële opleidingen van professionals te zijn.

Doel

Studenten verpleegkunde en verzorging beschikken, bij hun afstuderen, over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg.

Werkwijze

In fase 1 verhelderden we competenties en behoeften van het praktijkveld met een literatuurstudie, interviews met zorgprofessionals, docenten, managers, patiënten en naasten en met een enquête onder studenten. We schetsten een kader van benodigde competenties en de noodzakelijke inhoud van de curricula. Tevens beschreven we wat al in de huidige curricula van de bachelor en mbo-opleidingen aan palliatieve zorg geboden werd. In fase 2 inventariseerden we welke ontwikkelde (digitale) lesmaterialen en methodieken er al bestaan. Bestaande en nieuwe ontwikkelde leermaterialen werden in bestaande leerstof van ieder curriculum geïntegreerd. Voor docenten ontwikkelden we een docententraining. In fase 3 vond er een evaluatie plaats van de gebruikte materialen en docententraining.

Resultaten

Voor de 7 deelnemende scholen is een implementatieplan gemaakt en is er een docentenscholing georganiseerd en geëvalueerd. Het onderwijsmateriaal dat gevonden is, is in een digitale toolbox geplaatst op www.palliaweb.nl met 180 leermaterialen die docenten van ROC’s en hogescholen kunnen gebruiken. Verder zijn er 2 rapporten met een beschrijving van de basiscompetenties palliatieve zorg van verpleegkundigen en verzorgenden en aanbevelingen voor de manier waarop palliatieve zorg in de basiscurricula kan worden opgenomen verschenen. En nog 2 artikelen over het project. Beter onderwijs over palliatieve zorg droeg op termijn bij aan betere kwaliteit van zorg voor patiënten en naasten.

Vervolg

Er is in 2021 een vervolgproject DOCPAL gestart en in 2022 afgerond. Dit vervolgproject bood online trainingen aan docenten om zich meer bewust te worden van het belang van palliatieve zorg in hun curricula en beter toegerust te zijn om palliatieve zorg te integreren in hun lessen.

Context

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Dit project is daar 1 van.

Meer informatie
 

Interview

In het project hebben 7 opleidingen in Limburg en Zuidoost-Brabant palliatieve zorg in hun basiscurriculum ingebed. Projectleider Annemie Courtens: 'Inmiddels is er een community of practice ontstaan waarin docenten, studenten, praktijkmensen en patiënten ervaringen en leermaterialen uitwisselen.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website