Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Recent onderzoek laat zien dat mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase regelmatig aangeven dat ze kampen met sociale isolatie en vaak verlangen naar enige erkenning van hun rol. Deze groep mantelzorgers blijft relatief onzichtbaar doordat professionele zorgverleners, maar ook mantelzorgers zelf de stervende patiënt centraal stellen. Het voorgestelde project heeft tot doel dit onzichtbare werk juist te tonen, de isolatie te doorbreken en een publieke dialoog over mantelzorg te entameren met de ontwikkeling van een empirisch gegronde graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase.

 

We beogen derhalve:

a. Maatschappelijke narratieven over palliatieve zorg/euthanasie, terug te vinden in media-uitingen, m.b.v. een ‘frameanalyse’ (een perspectieven-analyse) inzichtelijk te maken.

b. Persoonlijke narratieven over zorg rond het levenseinde te onderzoeken met behulp van kwalitatieve, semigestructureerde interviews met mantelzorgers en patiënten: hun relaties, rollen en ervaringen.

c. De maatschappelijke en persoonlijke narratieven (frameanalyse; interviewstudie) te verwerken tot één graphic novel (woord- en beeldverhaal) waarin 4 korte, verschillende verhalen over mantelzorg in de palliatieve fase zijn opgenomen.

d. De potentie van de graphic novel als stimulus voor gesprek in verschillende proeftuinen te toetsen.

 

De onderzoeksvragen luiden:

Het uitgangspunt van dit project is dat een graphic novel een ideale katalysator is voor dialoog en publiek bewustzijn over samenwerken in de gezondheidszorg. Vanuit dit kader stelt het project twee vragen centraal: 1) hoe ontwerpen we een graphic novel die volkomen recht doet aan ervaringen van mantelzorgers en patiënten in een palliatief zorgtraject in de Nederlandse samenleving? en 2) op welke wijzen kan de graphic novel worden ingezet om op verschillende niveaus in de samenleving (micro, meso en macro) verbeelding, dialoog en publiek bewustzijn over mantelzorg in een palliatief zorgtraject teweeg te brengen?

 

Het project bestaat uit drie workpackages.

1) Mantelzorgers en patiënten leren begrijpen. In dit werkpakket staat kwalitatief empirisch onderzoek naar mantelzorg in de palliatieve fase centraal. Collega’s van de KU Leuven zullen via frameanalyse maatschappelijke narratieven over palliatieve zorg en euthanasie inzichtelijk maken. Vanuit het Radboudumc zullen we een interviewstudie uitvoeren met 4 groepen van elk 12 respondenten (=48 interviews): mantelzorgers die voor partners zorgen, mantelzorgers die voor kinderen zorgen, mantelzorgers die voor hun ouders zorgen, en het perspectief van ongeneeslijke zieke patiënten op de ontvangen mantelzorg.

2) Ontwikkeling van een innovatief beeldverhaal. Dit werkpakket behelst de samenwerking met ArtEZ hogeschool in Zwolle, waarbij 4 studenten van de opleiding Comic design op basis van resultaten uit werkpakket 1, hun eigen kennismaking met de praktijk van mantelzorg en in interactie met een stuurgroep van mantelzorgers en patiënten een graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase zullen maken.

3) Proeftuinen. In dit werkpakket concentreren we ons op de inzet van de graphic novel en de wijze waarop het publieke bewustzijn en de dialoog over mantelzorg in de palliatieve fase ermee bevorderd kan worden. Dat doen we in proeftuinen op micro- (vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen), meso- (expositie in zorginstellingen en bijbehorende workshops i.s.m. de Mantelzorgacademie van het Radboudumc) en macroniveau (een brede klankbordgroep en expertsessies met beleidsmakers). We werken hierbij nauw samen met Movisie/het Expertisecentrum Mantelzorg.

 

Een groot deel van de implementatie van de resultaten van dit project vindt plaats via de proeftuinen (zie boven). Verder zal de graphic novel niet alleen op papier verschijnen, maar breed toegankelijk worden via Internet. Bovendien zullen behalve academische publicaties ook blogs, opiniestukken, artikelen in diverse vakbladen en bijdragen aan sociale media gemaakt worden. Ook zal een korte informatieve film worden geproduceerd, worden presentaties op relevante congressen gegeven en een afsluitend symposium georganiseerd.

 

Tot slot: de relevantie van dit project kent tenminste 4 aspecten: 1) ethisch: we brengen zorgverantwoordelijkheden in de palliatieve fase in kaart en brengen moreel geladen motieven van mantelzorgers in beeld, 2) de rol van mantelzorg in Nederland verandert en we maken de praktijk van mantelzorg in de palliatieve fase zichtbaar, 3) we dragen bij aan het bespreekbaar maken van wensen, ervaringen en besluitvorming rond het levenseinde, 4) we sluiten aan bij recente ontwikkelingen rond narrativiteit en het gebruik van stripboeken in de gezondheidszorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website