Projectomschrijving

Aanleiding

Onder medewerkers leven morele vragen die ze nu niet kunnen uiten en of onbesproken blijven. Er is behoefte aan laagdrempelige ondersteuning, die op korte termijn te organiseren is, door medewerkers zelf. Alle organisaties onderschrijven het kwaliteitskader palliatieve zorg. Hierin wordt, als het gaat om zorgverleners zelf, zowel het vermogen om goed om te kunnen gaan met morele dilemma's als het (morele) veerkrachtig zijn als essentieel beschreven. De methodiek CURA biedt zowel ethiekondersteuning als zorg voor zorgenden en komt zo aan beide zaken tegemoet.

Doel

Het invoeren van de methodiek CURA in 3 deelnemende zorgorganisaties binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen: 2 instellingen voor verpleging en verzorging, Cordaan en Amstelring, en het OLVG-ziekenhuis. Om zo medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s in hun werk.

Werkwijze

In de deelnemende organisaties trainden we ambassadeurs in de methodiek CURA. Deze CURA-ambassadeurs speelden een belangrijke rol bij het invoeren en verspreiden van CURA op de afdeling en organisatie waar zij werkzaam zijn. In alle deelnemende organisaties zijn de ambassadeurs toegetreden tot ethiekcommissies, waardoor CURA breder in de organisaties is verspreid. Ook schrijven CURA-ambassadeurs persoonlijke en gezamenlijke implementatieplannen als onderdeel van de training, waarmee zij in de praktijk aan de slag kunnen. Zo kan elke organisatie op een voor de organisatie passende wijze CURA implementeren.

Resultaten

Bij zorgorganisaties Cordaan en Amstelring is het gelukt om maandelijks een CURA-moment in te lassen. In het OLVG is CURA geborgd als werkwijze van de ethieklijn. Dat is een telefoonnummer dat medewerkers kunnen bellen wanneer zij een dilemma ervaren.
Bij alle 3 de deelnemende organisaties is de algemeen gestelde doelstelling behaald. Medewerkers krijgen inzicht in het feit dat iedereen verschillende perspectieve heeft met eigen waarden en normen. Door CURA kunnen zij deze beter voor zichzelf en de ander verwoorden.

Dat geldt zeker voor de deelnemers van de training zelf en de afdelingen waar zij werkzaam zijn. Ook merken we binnen het netwerk dat verschillende netwerkpartners CURA dragen als methode om te gebruiken bij besprekingen. Het biedt medewerkers mogelijkheid om op constructieve wijze casuïstiek te bespreken, waardoor medewerkers zich gezien en gehoord voelen, zich bewust worden van perspectieven van anderen, en dat die anders kunnen zijn dan van tevoren was bedacht. De methodiek droeg bij aan het vergroten van sensitiviteit en het stellen van verdiepende vragen ten aanzien van dilemma’s, het verlaagt drempels om daar met elkaar over in gesprek te gaan, en heeft een positief effect op de zelfzorg.

Context

Dit project ontving financiering vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hun naasten, en ook hun zorgverleners. In de palliatieve zorg krijgt die laatste groep vaak te maken met belasting en morele dilemma’s. Daarom investeren we in onderzoek en kennisbenutting ter ondersteuning van zorgverleners, zoals dit project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website