Vervolg

Resultaten

Onderzoek

De analyse van de wetenschappelijke literatuur en bestaande richtlijnen wees uit dat hierin vooral het onderwerp ‘communicatie met mensen met een niet-westerse achtergrond’ aan de orde komt. Minder werd gevonden over culturele aspecten die verband houden met de specifieke richtlijnonderwerpen pijn, depressie, delier, misselijkheid/braken en obstipatie in de palliatieve fase.De expertbijeenkomsten leverden hierover aanvullende informatie op.

Zorg

Op basis van de verzamelde informatie is een praktische handreiking, getiteld "Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond", geschreven. Deze handreiking kunnen zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) gebruiken als aanvulling op de bestaande richtlijnen voor palliatieve zorg. De handreiking is onder andere te lezen op www.pallialine.nl. 

Bij de handreiking is ook een achtergronddocument geschreven dat een methodologische verantwoording en een meer uitgebreide beschrijving van de resultaten van het literatuuronderzoek en de expertbijeenkomsten bevat.

Een belangrijke algemene bevinding uit het onderzoek is dat de familie een belangrijke rol speelt in de palliatieve zorg aan niet-westerse allochtonen en dat het (nog) geen gemeengoed is om open over diagnose/prognose en beslissingen rond het levenseinde te praten. Daarnaast is de communicatie vaak moeilijk als gevolg van beperkte taalvaardigheid, lager opleidingsniveau en culturele gewoontes van de patiënt en diens naasten. De zorgverlening kan bovendien moeilijk verlopen door wederzijdse vooroordelen en het feit dat sommige onderwerpen (zoals obstipatie en delier) met schaamte omgeven zijn.

Wel beklemtonen de onderzoekers dat er zowel tussen als binnen verschillende groepen allochtonen grote verschillen bestaan ten aanzien van opvattingen en behoeften die te maken hebben met palliatieve  zorg. Een individuele, patiëntgerichte benadering is daarom van het grootste belang. 

Aanbevelingen

Zorg

De belangrijkste aanbeveling van de onderzoekers aan zorgverleners is de culturele achtergrond van de patiënt in acht te nemen en daarbij vooral te kiezen voor een individuele benadering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website