Projectomschrijving

Aanleiding

Een aanzienlijke deel van de 140.000 mensen die jaarlijks in Nederland overlijden maakt nog geen optimaal gebruik van palliatieve zorgondersteuning, omdat zij niet of pas laat in het ziektebeloop als ‘palliatief’ worden herkend. Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken met de patiënt en hun naasten over de vraag hoe deze levensfase optimaal in te vullen. Ook wordt in de palliatieve fase nog onvoldoende anticiperend gehandeld en is informatie-uitwisseling en afstemming tussen patiënten, naasten en zorgverleners in 1e- en 2e lijnszorg nog niet optimaal geregeld.

Doel

Het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en het proactief vormgeven van de palliatieve zorg.

Werkwijze

Om onze doelen te realiseren zijn de 18 betrokken netwerken binnen het consortium Ligare (Noordoost Nederland) gevraagd een implementatieplan te schrijven voor het Proactieve zorgplan en deel te nemen aan regionale en consortiumbrede scholing over palliatieve zorg. Vanaf de markering zijn patiënten en hun naasten actief betrokken geweest om de zorg vanuit persoonlijke prioriteiten vorm te geven met aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten.

Daarnaast zijn er 3 deelprojecten uitgevoerd waarbinnen de ervaringen met de markering van de palliatieve fase en het werken met het Proactieve zorgplan bij zowel patiënten met kanker, hartfalen en dementie als bij hun naasten en zorgverleners in kaart zijn gebracht.

Resultaten

We hebben een gesprekswijzer bij dementie of vergeetachtigheid voor markering en proactieve zorgplanning voor de 1e lijnszorg ontwikkeld. Met de gesprekswijzer kunnen betrokken zorgverleners de wensen en behoeften van patiënten, maar ook problemen die zich voordoen, met elkaar delen.

Context

Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Interview

Inmiddels is een gesprekswijzer ontwikkeld die zorgverleners helpt met praten over wensen rondom het levenseinde. Casemanager dementie Héline van Vuuren: 'Op de thema's wijzen stimuleert cliënten, die het lastig vinden om te praten over hun wensen, toch die gesprekken te beginnen.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website