Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DEEL B: Omschrijving project Samen Leren Prezzent/ROC Rivor

 

inleiding:

Prezzent biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een, veelal verstandelijke, beperking in de regio Rivierenland.

Met woonlocaties waar 24 uurszorg wordt geboden, ambulante ondersteuning aan zelfstandig wonende cliënten en een drietal werk- en dagbestedinglocaties biedt Prezzent ondersteuning op maat aan zo’n 250 cliënten.

 

ROC Rivor is in de regio Rivierenland een belangrijke opleider voor de Zorg en welzijnssector.

Met hun Academie voor Zorg en Welzijn verzorgt ROC Rivor een groot aantal MBO opleidingen op diverse niveaus. Van de opleidingen (persoonlijk) Begeleider Gehandicaptenzorg, (persoonlijk) Begeleider Specifieke Doelgroepen en Helpende Zorg en Welzijn worden regelmatig stages geplaatst bij Prezzent. Beide organisaties onderkennen het belang van (betere) afstemming tussen Onderwijs en werkveld.

 

1. Waarom/aanleiding

Naast professionele en bekwame medewerkers geeft Prezzent ook leerlingen in het onderwijsveld Zorg en Welzijn de kans om het werk in de gehandicaptenzorg in de praktijk te leren kennen.

Met veel enthousiasme begeleiden we stagiairs en leerlingen met een BBL/BOL overeenkomst tijdens hun eerste stappen in hun ontwikkeling naar professioneel begeleider.

We merken hierin dat de geboden lesstof op MBO opleidingen niet altijd goed aansluit op de dagelijkse praktijk in het werkveld. Andersom geeft het onderwijsveld signalen dat zij graag input ontvangen uit het werkveld.

 

2. Doel

Het doel van samenwerking tussen Prezzent en ROC Rivor, binnen het project ‘Gewoon Bijzonder’ is dat leerlingen na gastlessen van ervaringsdeskundigen (cliënten met een licht verstandelijke beperking) beter toegerust zijn op hun toekomstige werkzaamheden.

Daarnaast is een doel dat een structurele en duurzame samenwerking ontstaat tussen Prezzent en ROC Rivor, ook na de projectperiode, waarin uitwisseling van kennis en afstemming van behoeften verder versterkt wordt.

 

 

3. Wie doet wat en op welke manier

Cliënten bij Prezzent bepalen voor een groot deel hoe zij hun leven willen invullen. Zij hebben dan ook zeggenschap binnen de organisatie (geen mede-zeggenschap, maar écht zeggenschap).

Prezzent gaat bij al haar ondersteuningsactiviteiten uit van wat de cliënt zélf kan en wil.

Binnen Gewoon Bijzonder willen we tenminste 2 cliënten zorgvuldig scholen in het geven van gastlessen. Onze gedragskundige vervult de rol van docent in deze training, in afstemming met ROC Rivor. Cliënten gaan vervolgens, samen met een Begeleider, gastlessen verzorgen tijdens de lessen van ROC Rivor (in Tiel), waarbij zij uit eigen ervaring vertellen wat zij verwachten van een (persoonlijk) begeleider. Ook vragen we leerlingen om samen met cliënten projectgroepjes te vormen, waarin interactief en in ‘tweerichtingsverkeer’ ervaringen uitgewisseld worden aan de hand van stellingen die gebaseerd zijn op lesstof binnen de betreffende opleiding. Vooral de ‘waarom-vraag’ zal hierin centraal staan (waarom leer je wat je leert, en hoe ervaart de cliënt jouw handelen)

 

4. Tijdsplanning

Prezzent wil samen met ROC Rivor (MBO Zorg en Welzijn) in schooljaar 2020-2021 een start maken met het project Samen Leren, volgens (globale) planning:

 

September Afstemming Prezzent en ROC Rivor mbt concrete invulling project

Schrijven van Plan van Aanpak met daarin de keuze voor tenminste 2

speerpunten die aansluiten bij lesstof en dagelijkse praktijk (bvb Dagbesteding, Begeleidingsstijlen, Methodieken als Oplossingsgericht

Werken, Woonzorg versus Ambulante Ondersteuning, etc.)

Werving en selectie van tenminste 2 cliënten tbv de training ‘Gastdocent’

Voorbereiding training Gastdocent door gedragskundige

 

Oktober/november Training ‘Gastdocent’ door tenminste 2 cliënten

Afstemming inhoud gastlessen en werven leerlingen voor projectgroepjes

 

December/februari Start gastlessen door cliënten

Eerste ronde projectgroepjes

Voorjaarvakantie Eerste evaluatiemoment en evt bijstellen

 

Maart/mei Vervolg gastlessen

Tweede ronde projectgroepjes

 

Juni Tweede evaluatie

 

Eind juni Feestelijke afronding project met leerlingen en cliënten

Afspraken voor vervolgtraject en duurzame samenwerking

Monteren en presenteren projectfilm

 

 

 

5. Verwachte resultaten/verbeteringen

We streven ernaar door dit traject meer inzicht te realiseren tussen Begeleiders en Docenten, en tussen Cliënten en Leerlingen. Waarbij, ieder op zijn/haar eigen niveau, een bijdrage kan leveren om een betere afstemming tussen opleiding en de dagelijkse praktijk in ons werkveld.

Daarnaast verwachten we inhoudelijk dat de betrokken cliënten in hun rol als gastdocent hun opgedane kennis en ervaringen zullen delen met collega cliënten die wellicht in het volgende schooljaar ook een rol als gastdocent willen vervullen. Vandaar ook de keuze om het traject waar mogelijk te filmen, zodat ook anderen kunnen leren van de opgedane ervaring.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website