Resultaten onderwijs-praktijk

Binnen het programma Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen zijn projecten uitgevoerd die inzetten op een intensievere samenwerking tussen onderwijs en praktijk.

Leernetwerken

Binnen het programma Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen worden projecten uitgevoerd die inzetten op een intensievere samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Zie voor de reeds afgeronde activiteiten de pagina Programmaresultaten.

Leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen

Najaar 2015 zijn 10 projecten gestart om leernetwerken voor docenten hbo v en wijkverpleegkundigen op te zetten. Najaar 2016 zijn 2 project afgerond. De overige 8 zijn uitgebreid met mbo: docenten en collega’s uit het team wijkverpleging. Ook is een geheel nieuw leernetwerk gestart. De projecten ronden in het najaar van 2017 af. Informatie over de projecten vindt u onder 'Projecten' op deze website.

Waarom leernetwerken?

Het Expertisegebied wijkverpleegkundige beschrijft nieuwe competenties, passend bij de transitie van de zorg. Ook van de docenten van de hogescholen vraagt dit nieuwe kennis en competenties. De focus van het leernetwerk ligt op de gezamenlijke deskundigheidsbevordering van docenten en de zorgverleners in het team wijkverpleging. Gezamenlijk maken zij zich nieuwe ontwikkelingen, kennis en innovaties in het vakgebied van de wijkverpleging en in de samenleving eigen. Het onderwijs sluit hiermee beter aan op de praktijk.

Waarom uitbreiding met mbo?

Vanuit het Zichtbare schakel-programma is de aandacht verbreed van alleen wijkverpleegkundigen naar het wijkteam dat wijkverpleging aanbiedt, dus ook de mbo-opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. Ten slotte is het team als totaal verantwoordelijk voor de juiste en kwalitatief goede zorg.

Stages hbo-v zorg thuis

Impuls stages hbo-v zorg thuis

In opdracht van ZonMw en ActiZ heeft het CAOP de stageproblematiek in het hbo-v verkend. Het rapport hiervan is in januari 2016 gepubliceerd. Gebleken is dat de kwaliteit en kwantiteit van stageplekken voor hbo v-studenten in de wijkverpleging momenteel onvoldoende is. Ook de hbo-v opleiding is veranderd; vanaf september 2016 worden studenten volgens het nieuwe opleidingsprofiel opgeleid. Het is belangrijk dat hbo-v stages goed aansluiten op de vernieuwde rol(len) en taken van de wijkverpleegkundige. Op basis van de uitkomsten en ontwikkelingen voerde ActiZ een tweetal projecten uit. 

Project Nieuw stageconcept hbo v-studenten

In het eerste project is in 3 regio’s door de zorgaanbieder en hogeschool het nieuwe stageconcept Leerteam Zorgkwaliteit ontwikkeld en getoetst. In een Leerteam Zorgkwaliteit werken ouderejaars hbo-v studenten samen aan (onderzoeks)vragen van de zorginstelling, onder begeleiding van de hogeschool en de zorginstelling. Daarnaast begeleiden zij in de wijkteams jongerejaars studenten. Deze jongerejaars studenten krijgen daardoor zicht op de rol van de wijkverpleegkundige in de brede context. Onderzocht werd of dit concept geschikt is om breed landelijk uit te rollen en onder welke randvoorwaarden. Momenteel worden in 'roadshows' de uitkomsten van het project gedeeld met zorginstellingen en hogescholen. Daarnaast worden goede voorbeelden rond het werken aan stageplaatsen opgehaald: zowel landelijk als regionaal vinden hierop al initiatieven plaats.

Kennis leernetwerken wijkverpleging gebundeld

Hoe ga je goed om met alle veranderingen in de eerstelijnszorg? Om je goed voor te bereiden zijn er de leernetwerken wijkverpleging. Deze versterken de samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Je leert van en met elkaar. Je vindt er tips en concrete voorbeelden.

Bekijk de werkplaats op Zorg voor Beter

Leernetwerken Wijkverpleging versterken competenties docenten en zorgprofessionals

Het gaat bijvoorbeeld om competenties die nodig zijn om zelfredzaamheid van cliënten en gezondheid van wijkbewoners te bevorderen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat leernetwerken leiden tot meer en betere stageplekken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Onderzoek van het Nivel

Werkplaats kwaliteit van stages

In het tweede project hebben hogescholen en professionals een werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ ingericht op www.zorgvoorbeter.nl. Het resultaat is een goed beschreven stagebeleid, tools en goede voorbeelden voor praktijk en onderwijs.

Aandacht voor de wijk in alle hbo-v opleidingen

In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Het gaat bijvoorbeeld om klinisch redeneren en om het indiceren van verpleging en verzorging in de thuissituatie.

Bekijk het nieuwsbericht

Onderzoek potentieel aan nieuwe wijkverpleegkundigen

In opdracht van ZonMw deed het NIVEL onderzoek naar de belangstelling voor instroom van hbo-opgeleide verpleegkundigen en doorstroom van mbo-opgeleide verpleegkundigen naar de thuiszorg. Eén van de uitkomsten is dat 30% van de mbo-opgeleide verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg belangstelling heeft om door te stromen naar een hbo-Verpleegkunde opleiding. De onderzoekers hebben samen met een adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ActiZ, BTN, V&VN, LOOV, MBO Raad en ZonMw 8 aanbevelingen opgesteld om te stimuleren dat meer verpleegkundigen als wijkverpleegkundigen gaan werken.

Rapport 'Naar een toekomst met meer wijkverpleegkundigen?'

Leren over leren op de werkplek

Hoe leren verpleegkundigen en verzorgenden op de werkplek? Hoe brengen ze nieuwe kennis in praktijk? Niemand die het echt weet, zegt Jeroen Dikken, senior onderzoeker en hoofddocent verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool. Het Connect-project onderzoekt dat nu met een leerinterventie over voeding en ondervoeding. Dat levert nuttige nieuwe inzichten op.

Lees over deze nieuwe inzichten

Verkenning doorstroom van mbo-verpleegkundigen

In opdracht van ZonMw heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en kansen voor verkorte en flexibele doorstroming van mbo-v naar hbo-v. Het rapport met de uitkomsten biedt diverse handvatten hoe de doorstroom bevorderd kan worden.

Verkenning doorstroming van mbo-v naar hbo-v

Ontwikkeling nieuw Opleidingsprofiel voor de hbo verpleegkunde ‘Bachelor Nursing 2020’

Op het landelijke congres ‘Bachelor Nursing 2020’ werd op 28 januari 2015 het nieuwe opleidingsprofiel voor de hbo verpleegkunde gepresenteerd. Het profiel is ontwikkeld door de 17 hogescholen, verenigd in het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), in nauwe samenwerking met het werkveld. Zichtbare schakel gaf het LOOV in het voorjaar van 2014 een financiële impuls om met het werkveld na te denken over wijkverpleging binnen het nieuwe opleidingsprofiel. Welke competenties en vaardigheden zijn nodig voor het nieuwe werken in de wijk? Waar in de verpleegkundige opleiding dienen deze competenties en vaardigheden aan de orde te komen? Deze vragen werden in regionale bijeenkomsten met vertegenwoordigers van het werkveld beantwoord en vertaald in het opleidingsprofiel. Vanaf september 2016 worden studenten aan de hbo v opgeleid volgens dit nieuwe opleidingsprofiel.

Rapport Stuurgroep Bachelor Nursing 2020

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website