Resultaten

Binnen het programma Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen zijn diverse activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan het vergroten van de competenties van wijkverpleegkundigen, het vergroten van het aantal wijkverpleegkundigen, samenwerking binnen het team wijkverpleging en met het onderwijs. De resultaten staan op deze pagina kort genoemd.

Onderzoek potentieel aan nieuwe wijkverpleegkundigen

In opdracht van ZonMw deed het NIVEL onderzoek naar de belangstelling voor instroom van hbo-opgeleide verpleegkundigen en doorstroom van mbo-opgeleide verpleegkundigen naar de thuiszorg. Eén van de uitkomsten is dat dertig procent van de mbo-opgeleide verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg belangstelling heeft om door te stromen naar een hbo-Verpleegkunde opleiding. De onderzoekers hebben samen met een adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ActiZ, BTN, V&VN, LOOV, MBO Raad en ZonMw acht aanbevelingen opgesteld om te stimuleren dat meer verpleegkundigen als wijkverpleegkundigen gaan werken.

Potentieel aan nieuwe wijkverpleegkundigen

Subsidie deskundigheidsbevordering indiceren en organiseren zorg

129 organisaties ontvingen eind 2014 subsidie voor de deskundigheidsbevordering van hbo-verpleegkundigen voor het indiceren en organiseren van zorg in het kader van de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. In de periode augustus 2014 tot eind 2015 hebben 4.500 wijkverpleegkundigen met de subsidie een training gevolgd. Dit is ongeveer 60% van alle wijkverpleegkundigen die in 2015 werkzaam waren (CAOP en KIWA, 2015). In totaal is hier € 2,6 miljoen voor ingezet.

Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen voor indiceren en organiseren van zorg

Verkenning Verzorgenden in wijkteams

In mei 2016 is het rapport ‘Verzorgenden in wijkteams; Een verkenning naar aantallen, deskundigheid en rol’ van Bosman & Vos, door het ministerie van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van de behoeften en het aanbod aan deskundigheidsbevordering voor verzorgenden. In het rapport wordt aanbevolen meer aandacht te besteden aan de deskundigheidsbevordering van de verzorgenden en het teamleren in de teams voor de wijkverpleging te bevorderen.

Verzorgenden in wijkteams; Een verkenning naar aantallen, deskundigheid en rol

Verkenning doorstroom van mbo-verpleegkundigen

In opdracht van ZonMw heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en kansen voor verkorte en flexibele doorstroming van mbo-v naar hbo-v. Het rapport met de uitkomsten biedt diverse handvatten hoe de doorstroom bevorderd kan worden.

Verkenning doorstroming van mbo-v naar hbo-v

Ontwikkeling nieuw Opleidingsprofiel voor de hbo verpleegkunde ‘Bachelor Nursing 2020’

Op het landelijke congres ‘Bachelor Nursing 2020’ werd op 28 januari 2015 het nieuwe opleidingsprofiel voor de hbo verpleegkunde gepresenteerd. Het profiel is ontwikkeld door de 17 hogescholen, verenigd in het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), in nauwe samenwerking met het werkveld. Zichtbare schakel gaf het LOOV in het voorjaar van 2014 een financiële impuls om met het werkveld na te denken over wijkverpleging binnen het nieuwe opleidingsprofiel. Welke competenties en vaardigheden zijn nodig voor het nieuwe werken in de wijk? Waar in de verpleegkundige opleiding dienen deze competenties en vaardigheden aan de orde te komen? Deze vragen werden in regionale bijeenkomsten met vertegenwoordigers van het werkveld beantwoord en vertaald in het opleidingsprofiel. Vanaf september 2016 worden studenten aan de hbo v opgeleid volgens dit nieuwe opleidingsprofiel.

Rapport Stuurgroep Bachelor Nursing 2020

Verkenning samenwerking wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams

Projectleider Marjan Hoeijmakers voerde een verkenning uit naar de wijze waarop lokaal invulling wordt gegeven aan de samenwerking tussen sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen. In kaart is gebracht welke overwegingen een rol spelen bij de keuze voor de inrichting van deze samenwerking. Daarnaast welke competenties en vaardigheden van professionals hierbij van belang zijn. De resultaten van de verkenning hebben geresulteerd in de handreiking bestemd voor gemeenten, zorgverzekeraars, sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen.

De relatie wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam ingevuld!?

Project Functiebehoud in transitie bij ouderen vanuit huisartsenpraktijk Damzicht te Schiedam

In dit Schiedamse project is de innovatie ‘Functiebehoud bij ouderen In Transitie (FIT)’ geïmplementeerd in de eerste lijn. De eerstelijns verpleegkundige in de huisartsenpraktijk en (wijk)verpleegkundigen werkten hierin samen. De werkwijze van het project zorgt ervoor dat de kwetsbare ouderen in de praktijk beter in beeld zijn, zodat er tijdig gepaste zorg/ondersteuning is en functieverlies beperkt kan worden.

Eindevaluatie

In december 2018 is de eindevaluatie opgeleverd van het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen  (2014-2018). Hierin staan de belangrijkste resultaten beschreven, alsook de gekozen werkwijze en de gemaakte keuzes.

Eindevaluatie (2014-2018) Zichtbare schakel: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website