Onderwijs-Praktijk

Binnen het programma Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen worden projecten uitgevoerd die inzetten op een intensievere samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Zie voor de reeds afgeronde activiteiten de pagina Programmaresultaten.

Leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen

Najaar 2015 zijn 10 projecten gestart om leernetwerken voor docenten hbo v en wijkverpleegkundigen op te zetten. Najaar 2016 zijn 2 project afgerond. De overige 8 zijn uitgebreid met mbo: docenten en collega’s uit het team wijkverpleging. Ook is een geheel nieuw leernetwerk gestart. De projecten ronden in het najaar van 2017 af. Informatie over de projecten vindt u onder 'Projecten' op deze website.

Waarom leernetwerken?

Het Expertisegebied wijkverpleegkundige beschrijft nieuwe competenties, passend bij de transitie van de zorg. Ook van de docenten van de hogescholen vraagt dit nieuwe kennis en competenties. De focus van het leernetwerk ligt op de gezamenlijke deskundigheidsbevordering van docenten en de zorgverleners in het team wijkverpleging. Gezamenlijk maken zij zich nieuwe ontwikkelingen, kennis en innovaties in het vakgebied van de wijkverpleging en in de samenleving eigen. Het onderwijs sluit hiermee beter aan op de praktijk.

Waarom uitbreiding met mbo?

Vanuit het Zichtbare schakel-programma is de aandacht verbreed van alleen wijkverpleegkundigen naar het wijkteam dat wijkverpleging aanbiedt, dus ook de mbo-opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. Ten slotte is het team als totaal verantwoordelijk voor de juiste en kwalitatief goede zorg. 

Wat leveren de leernetwerken op?

Het NIVEL voerde gedurende de looptijd van de projecten een proces- en effectevaluatie uit. Hieruit is naar voren gekomen dat leernetwerken Wijkverpleging bijdragen aan de deskundigheid van docenten en zorgprofessionals. Het gaat bijvoorbeeld om competenties die nodig zijn om zelfredzaamheid van cliënten en gezondheid van wijkbewoners te bevorderen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat leernetwerken leiden tot meer en betere stageplekken.

Rapport Landelijke monitor en evaluatie van leernetwerken wijkverpleging, NIVEL

Factsheet leernetwerken wijkverpleegkunde Tussentijdse resultaten (jaar 1) (552 KB)

Bijeenkomsten Leernetwerken

Vanaf de start van de projecten organiseert ZonMw jaarlijks bijeenkomsten met de projectleiders en deelnemers aan de leernetwerken.

Verslag bijeenkomst leernetwerken wijkpleging 1 december 2016

Werkplaats Leernetwerken op Kennisplein Zorg Voor Beter

Vanaf najaar 2016 zet het LOOV een werkplaats op het Kennisplein Zorg Voor Beter op. In de werkplaats worden op landelijk niveau kennis, producten en ervaringen met de leernetwerken gedeeld, zodat zij voor een breder publiek toegankelijk zijn.

Impuls stages hbo-v zorg thuis

In opdracht van ZonMw en ActiZ heeft het CAOP de stageproblematiek in het hbo-v verkend. Het rapport hiervan is in januari 2016 gepubliceerd. Gebleken is dat de kwaliteit en kwantiteit van stageplekken voor hbo v-studenten in de wijkverpleging momenteel onvoldoende is. Ook de hbo-v opleiding is veranderd; vanaf september 2016 worden studenten volgens het nieuwe opleidingsprofiel opgeleid. Het is belangrijk dat hbo-v stages goed aansluiten op de vernieuwde rol(len) en taken van de wijkverpleegkundige. Op basis van de uitkomsten en ontwikkelingen voerde ActiZ een tweetal projecten uit. 

Project Nieuw stageconcept hbo v-studenten

In het eerste project is in 3 regio’s door de zorgaanbieder en hogeschool het nieuwe stageconcept Leerteam Zorgkwaliteit ontwikkeld en getoetst. In een Leerteam Zorgkwaliteit werken ouderejaars hbo-v studenten samen aan (onderzoeks)vragen van de zorginstelling, onder begeleiding van de hogeschool en de zorginstelling. Daarnaast begeleiden zij in de wijkteams jongerejaars studenten. Deze jongerejaars studenten krijgen daardoor zicht op de rol van de wijkverpleegkundige in de brede context. Onderzocht werd of dit concept geschikt is om breed landelijk uit te rollen en onder welke randvoorwaarden. Momenteel worden in 'roadshows' de uitkomsten van het project gedeeld met zorginstellingen en hogescholen. Daarnaast worden goede voorbeelden rond het werken aan stageplaatsen opgehaald: zowel landelijk als regionaal vinden hierop al initiatieven plaats.

Werkplaats kwaliteit van stages

In het tweede project hebben hogescholen en professionals een werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ ingericht op www.zorgvoorbeter.nl. Het resultaat is een goed beschreven stagebeleid, tools en goede voorbeelden voor praktijk en onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website