Deskundigheidsbevordering

Binnen het programma Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen worden initiatieven ondersteund die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de wijkverpleging. Zie voor de reeds afgeronde activiteiten de pagina Programmaresultaten.

Project Opleidingsimpuls voor kinderverpleegkundigen

Vanaf 1 januari 2015 wordt een deel van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis bekostigd uit de Zorgverzekeringswet (aanspraak Wijkverpleging). Hiermee zijn kinderverpleegkundigen verantwoordelijk geworden voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging van zieke kinderen. Daarnaast is een nieuwe, transmurale manier van werken ingezet door de partijen die betrokken zijn bij de zorg aan (ernstig) zieke kinderen. In deze nieuwe werkwijze, het Medische Kindzorgsysteem (MKS), staat het zieke kind en zijn gezin centraal. Om zowel de huidige als de toekomstige kinderverpleegkundigen op te leiden voor deze nieuwe taken, startte voorjaar 2015 het project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundigen’. Dit project is uitgevoerd door V&VN, V&VN Kinderverpleegkunde en VGVK, de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg.

Ontwikkelde lesmodules

Voor de huidige kinderverpleegkundigen zijn, samen met onderwijsinstellingen en andere betrokkenen, twee lesmodules ontwikkeld:

  • Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem
  • Indiceren en organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving

Beide modules zijn inmiddels door ongeveer 140 verpleegkundigen gevolgd. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan hebben geleid tot verdere verbetering van de lesmodules en bijgedragen aan het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

Borging van de opbrengsten van het project

In de laatste fase van het project is ingezet op het borgen van de opbrengsten van het project. Momenteel wordt gewerkt aan een publicatie over het traject, waarin beschreven wordt hoe deze transitie en transformatie van de zorg is verlopen en wat men hierbij zoals tegenkwam.

Meer informatie

Leertraject Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige

Mei 2013 startte het leertraject 'Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige' als een gezamenlijk initiatief van ZonMw en V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid (V&VN M&G). Inmiddels hebben 59 deelnemers het leertraject afgerond en vertegenwoordigen zij de wijkverpleging op uiteenlopende manieren. Momenteel neemt een vijfde groep deel aan het traject.

Versterken persoonlijke leiderschapskwaliteiten

Doel van het traject is om persoonlijke leiderschapskwaliteiten van talentvolle wijkverpleegkundigen te versterken, zodat zij de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau kunnen vertegenwoordigen. Het traject bestaat uit trainingen, intervisie en coaching en duurt een jaar.

Certificaatuitreiking aan vierde groep op 27 juni 2017

Op dinsdag 27 juni hebben 14 wijkverpleegkundigen en een casemanager dementie het ambassadeurstraject voor de wijkverpleging afgerond. De ambassadeurs ontvingen het certificaat uit handen van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vijfde traject gestart

Op 11 september 2017 startte de 5e groep met het leertraject. 13 wijkverpleegkundigen en 2 casemanagers dementie, afkomstig van organisaties uit het hele land werken tot zomer 2018 met elkaar aan het traject.

Evaluatie ambassadeurstraject

In de aankomende periode evalueert daarnaast in opdracht van ZonMw de Hogeschool Utrecht het leertraject 'Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige', om de opbrengsten van het traject in kaart te brengen en te onderbouwen. De resultaten van de evaluatie zullen naar verwachting in januari 2018 beschikbaar zijn.

Monitor resultaten 2004-2015

Bureau Lambregts bracht de resultaten van de afgelopen twee jaar in kaart. De monitor 2014-2015 biedt een overzicht van de vele activiteiten en resultaten van de ambassadeurs. Een mooi resultaat van het traject is daarnaast dat zorgverzekeraars hebben aangegeven de inbreng van ambassadeurs te waarderen en VGZ en Menzis daarom deelname aan het leertraject sponsoren.

Meer informatie

 

Leiderschapstraject en onderzoek voor verzorgenden in de wijk

Ook voor verzorgenden in de wijk is gestart met een leiderschapstraject, in samenwerking met V&VN. 15 verzorgenden vanuit vijf organisaties volgen vanaf voorjaar 2017 het voor hen ontwikkelde leertraject, waarin zij worden getraind om hun motivatie voor dit werk op verschillende manieren naar buiten te brengen. Per organisatie is een interne trajectbegeleider en bij een aantal van de organisaties daar bovenop een coach beschikbaar gesteld voor de begeleiding. Het traject wordt daarnaast gemonitord door de VU, om zicht te krijgen op de opbrengsten van het traject. 

Meer informatie


E-learningmodule en mobiele website gericht op wetgeving

Het Van Kleef Instituut (VKI) en LOCOmotion ontwikkelen met financiering van ZonMw een e-learningmodule en een website gericht op wetgeving bij het verstrekken van langdurige zorg. De producten worden voor iedereen gratis en zonder benodigd account toegankelijk (freelearning). Voor de ontwikkeling van de module heeft het VKI een storytelling-onderzoek uitgevoerd, om te achterhalen wat de struikelblokken zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden en hoe zij hiermee omgaan. Op basis hiervan is een eerste versie van de module gebouwd die vervolgens aan experts is voorgelegd. Met deze definitieve versie is de e-learningmodule gebouwd.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website