Projecten

Identifying clinically relevant subgroups of knee osteoarthritis patients

Lopend (maart 2022 - januari 2027)

Wat zijn klinisch relevante subgroepen van patiënten met knieartrose? De behandeling van patiënten met knieartrose richt zich voornamelijk op het verminderen van pijn en het verbeteren van het fysiek functioneren. Helaas hebben de bestaande behandelingen slechts kleine tot matige effecten en is er veel verschil in de effecten tussen verschillende patiëntgroepen. Hierdoor is het idee ontstaan dat...

Bekijk dit project

How do residents reflect in practice? Building an evidence base for meaningful reflection education in General Practitioners' specialty training

Lopend (oktober 2019 - oktober 2023)

Medische vervolgopleidingen zoals de huisartsopleiding zijn voor een groot deel afhankelijk van het vermogen van aios om van hun ervaringen te leren. Veel aios ervaren reflectie echter als een vage en moeilijke activiteit. Reflectie wordt daarom vaak erg versimpeld en tot een vingeroefening gemaakt. Doel Het doel van dit project is om reflectie concreet en waardevol te maken voor huisartsen in...

Bekijk dit project

Towards improvement of healthcare utilisation and quality of care in elderly first-generation non-western migrant people with dementia or diabetes

Lopend (september 2021 - september 2027)

Naar de verbetering van zorggebruik en kwaliteit van zorg voor oudere, niet-westerse migranten met dementie of diabetes. Het aantal oudere mensen van niet-Westerse afkomst neemt toe, vooral in de grote steden. Over het algemeen zijn niet-Westerse ouderen minder gezond dan Westerse ouderen. Twee van de meest voorkomende ziektes bij ouderen zijn diabetes en dementie. Er is weinig bekend over de...

Bekijk dit project

Altered awareness and challenging behavior in different brain disorders: the missing link

Lopend (mei 2021 - september 2027)

Veranderd bewustzijn en probleemgedrag bij verschillende hersenaandoeningen: de ontbrekende schakel Met onze hersenen ervaren we de wereld en onszelf. Als hersenen beschadigd zijn verandert deze ervaring. Dit is het geval bij de ziekte van Alzheimer, Huntington en het syndroom van Korsakov. Deze patiënten kunnen bijvoorbeeld niet meer goed inschatten of ze nog veilig auto kunnen rijden. Of ze...

Bekijk dit project

Primus inter pares. Fostering team leadership of general practitioners in the interprofessional care for frail elderly people

Lopend (april 2021 - september 2027)

Primus inter pares. Onderzoek naar het leiderschap van de huisarts in interprofessionele zorg aan kwetsbare ouderen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Hierdoor wordt de zorg voor zorgverleners in de eerstelijnszorg intensiever en complexer. Goede samenwerking tussen de verschillende professionals is daarbij noodzakelijk. Het teamwork vraagt om leiderschap vanuit een ‘transformationele...

Bekijk dit project

Triage of acute chest pain evaluated in urgent primary care (TRACE)

Lopend (januari 2021 - januari 2027)

Evaluatie van de triage van pijn op de borst op de huisartsenpost Pijn op de borst is een veelvoorkomende klacht die meestal wordt veroorzaakt door een onschuldige aandoening. Toch heeft 1,5% tot 10% van de patiënten met pijn op de borst een levensbedreigende ziekte, zoals een hartinfarct. Op de huisartsenpost wordt de ernst van de klacht telefonisch ingeschat middels een gestandaardiseerd...

Bekijk dit project

Development of a diagnostic prediction tool for general practice, based on routine registration data (PREDICT)

Lopend (september 2021 - september 2027)

Ontwikkeling van een diagnostische predictie-tool voor de huisarts (PREDICT) Patiënten bezoeken hun huisarts meestal met vragen over hun gezondheid. De huisarts luistert naar de patiënt en stelt een waarschijnlijkheidsdiagnose die gebaseerd is op het verhaal, het lichamelijk onderzoek, en soms ook op basis van aanvullend onderzoek. Enkel de klacht voorspelt in belangrijke mate de kans op een...

Bekijk dit project

The treatment of insomnia in primary care: evaluating and improving compliance to clinical practice guidelines

Lopend (september 2021 - september 2027)

De behandeling van insomnia in de huisartsenpraktijk: evalueren en verbeteren van de naleving van behandelrichtlijnen Slapeloosheid is een veelvoorkomend probleem dat bijdraagt aan de ontwikkeling van verschillende psychische en lichamelijke aandoeningen. Volgens de behandelrichtlijn voor huisartsen dient slapeloosheid primair behandeld te worden met cognitieve gedragstherapie. De brede kennis en...

Bekijk dit project

Shared decision making in diagnostic decisions: Developing clinical case based education to improve shared decision making in the general practitioners' vocational training.

Lopend (september 2021 - september 2027)

Shared decision making in het diagnostisch proces: ontwikkeling van op casuïstiek gebaseerd onderwijs om de gezamenlijke diagnostische besluitvorming te verbeteren Gedeelde besluitvorming, waarbij arts en patiënt gezamenlijk medische beslissingen nemen, wordt in de spreekkamer met name toegepast op behandelbeslissingen. In de diagnostische fase worden beslissingen vaak door de arts genomen,...

Bekijk dit project

Supervised Collaborative Reflection during Primary Care Specialty Training: opening the black box

Lopend (november 2021 - november 2027)

Supervisie in de eerstelijns vervolgopleiding: we openen de zwarte doos De supervisie is al lang een zeer gewaardeerd onderdeel van de huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tijdens de supervisie onderzoeken artsen in opleiding tot specialist (aios), onder begeleiding van een supervisor, in kleine groepjes hun eigen houding, overtuigingen, normen en waarden ten opzichte...

Bekijk dit project

Evaluating interventions to stimulate acceptance of NIP vaccinations: the role of deliberation on experiences and values.

Lopend (september 2020 - september 2027)

Twijfel over vaccinatie De twijfel van ouders over de acceptatie van vaccinatie van hun kind(eren) staat in de top-10 van bedreigingen voor de gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op dit moment hebben we in Nederland onvoldoende zicht op de groep ouders die twijfelt over het accepteren van vaccinatie van hun kinderen. Dit onderzoek brengt deze situatie in kaart. Ontwikkelen...

Bekijk dit project

CLINICIAN-TEACHERS AS TWO-WAY CONNECTORS Support for brokerage between education and clinical practice in postgraduate medical education

Lopend (april 2020 - september 2026)

Docent clinici als verbinders Opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde willen dat hun docenten ook in de klinische praktijk werken. Deze dubbelrol van een docent-clinicus kent vele uitdagingen en dit draagt er aan bij dat vinden en vasthouden van een goede docent-clinicus lastig is. Dubbelrol ondersteunen Om de dubbele rol van docent-clinici te ondersteunen, is meer begrip nodig...

Bekijk dit project

Development of a minimal intervention strategy (MIS) for de-implementing longlasting opioid use in primary care

Lopend (juni 2020 - juni 2026)

De ontwikkeling van een Minimale Interventie Strategie (MIS) voor het terugdringen van kort– en langdurig opioïde gebruik in de eerstelijnsgezondheidszorg Opioïden worden veel voorgeschreven en gebruikt als pijnstiller bij patiënten met chronische klachten van het bewegingsapparaat.  Er is echter twijfel over de effectiviteit en veiligheid van opioïden voor dit indicatiegebied. Met name in...

Bekijk dit project

Diagnosis, prevalence and associated factors of osteoarthritis in adults with intellectual disabilities

Lopend (februari 2020 - februari 2026)

Artrose van de heup en knie is een aandoening die op latere leeftijd veel voorkomt. Dit leidt tot functionele achteruitgang en vermindering van kwaliteit van leven. Risicofactoren voor artrose, zoals obesitas en verminderde fysieke activiteit, komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Echter, diagnostiek van artrose is moeilijk bij mensen met een VB en gegevens over...

Bekijk dit project

Discontinuation of preventive cardiovascular medication in older community-dwelling patients: current practice and patient preferences

Lopend (september 2020 - september 2026)

Veel ouderen gebruiken bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en antistollingsmedicatie om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zij en hun huisarts vragen zich soms af of deze medicatie nog voldoende voordeel oplevert én of het gebruik opweegt tegen de nadelen. Doel Inzicht krijgen in de omstandigheden die leiden tot stoppen van preventieve cardiovasculaire medicatie, de effecten van stoppen, en...

Bekijk dit project

Health advocacy in preventive youth health physicians, a core competence of the profession? Values, knowledge and skills, and performance in daily practice

Lopend (juni 2020 - juni 2027)

Gehoorschade bij tieners, kinderen zonder plek op school, oogproblemen door computergebruik: Problemen waarvoor veelal aandacht is gevraagd door medisch specialisten. Maar welke rol spelen jeugdartsen bij het aankaarten van gezondheidsproblemen bij de Nederlandse jeugd? Doel Dit project richt zich op de mate waarin jeugdartsen hier (kunnen) bijdragen. Welke waarden vinden jeugdartsen belangrijk...

Bekijk dit project

Improved prescribing for older patients with complex multi-morbidity in nursing homes

Lopend (mei 2020 - januari 2028)

Verpleeghuisbewoners hebben vaak ziekten in gevorderde stadia (bijvoorbeeld dementie), een grote zorgbehoefte en een beperkte levensverwachting. Kwaliteit van leven behouden en verlichten van belastende symptomen zijn dan belangrijke palliatieve zorgdoelen. Behandeling moet daarop afgestemd worden en dat gebeurt in gesprekken over advance care planning (ACP). Aandacht voor gebruik van...

Bekijk dit project

Personality traits, challenging behavior and quality of care in residents with mental-physical multimorbidity in long term care facilities: the MAPPING-2 study

Lopend (september 2020 - september 2026)

Nederlandse verpleeghuizen hebben steeds vaker bewoners met gerontopsychiatrische aandoeningen. Uit de recent uitgevoerde MAPPING-studie bleek dat bij deze bewoners vaak probleemgedrag voorkomt zoals wanen, hallucinaties, somberheid en agitatie. Persoonlijkheidsproblematiek Persoonlijkheidsproblematiek lijkt een rol te spelen bij deze bewoners maar daar is nog nauwelijks onderzoek naar verricht....

Bekijk dit project

Optimizing telephone triage of patients calling for acute shortness of breath in primary care (Opticall)

Lopend (juni 2020 - juni 2026)

Mensen met klachten van acute kortademigheid tijdens diensturen bellen daarvoor naar een huisartsenpost. Ze spreken dan een triagiste die met behulp van een semi-automatische beslisondersteuner, de Nederlandse Triage Standaard (NTS), een inschatting maakt van de urgentie van de kortademigheid en de benodigde medische hulp. Kortademigheid en ernst ervan is echter telefonisch moeilijk te bepalen....

Bekijk dit project

Identifying cardiovascular mechanisms as determinants of neuropsychiatric symptoms in dementia

Lopend (januari 2020 - augustus 2024)

Onbegrepen gedrag bij dementie Onbegrepen gedrag komt regelmatig voor bij mensen met dementie en vermindert de kwaliteit van leven en het functioneren en is een belangrijke reden voor verpleeghuisopname. In contrast met de relevantie is er relatief weinig bekend over de oorzaken van onbegrepen gedrag. Er zijn aanwijzingen dat cardiovasculaire factoren, waaronder de doorbloeding van gebieden in de...

Bekijk dit project

Context matters! How to train future GPs in skilled doctor-patient communication

Lopend (november 2019 - november 2025)

Communicatie is een kerncompetentie in de curricula van medische opleidingen. Uit onderzoek blijkt dat communicatie afhankelijk is van de context van het consult, zowel qua medische klacht, als arts- en patiënt kenmerken. Dit maakt een creatieve en flexibele inzet noodzakelijk. De huisartsopleidingen in Nederland hebben recent context-specifieke communicatie geïntegreerd in het...

Bekijk dit project

Prevention of dementia in general practice: long-term effects of multi-component vascular care and of specific antihypertensive drug classes on incident dementia

Lopend (november 2018 - maart 2025)

Preventie van dementie in de huisartspraktijk Cardiovasculaire risicofactoren zoals hoge bloeddruk, roken, overgewicht en gebrek aan beweging zijn ook geassocieerd met een verhoogd risico op dementie. In het preDIVA onderzoek, onder 3526 mensen van gemiddeld 74 jaar (2006-2015), werd voor het eerst onderzocht of intensieve behandeling van deze risicofactoren leidt tot vermindering van het risico...

Bekijk dit project

Chlamydia: Hidden Infections Management in Primary care (CHIMP)

Afgerond (maart 2019 - februari 2022)

Mogelijk deel van chlamydia infecties verborgen en niet behandeld Chlamydia trachomatis (CT) is de meest voorkomende bacteriële seksueel overdraagbare aandoening. Vroege opsporing en tijdige behandeling van chlamydia zijn essentieel om complicaties te voorkomen én verdere overdracht tegen te gaan. De meeste chlamydia infecties in Nederland worden door de huisarts gediagnosticeerd en behandeld....

Bekijk dit project

Self-regulated learning in the workplace: what can high-achievers teach us?

Lopend (september 2017 - april 2027)

Het opleiden van artsen tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde (aios) gebeurt vooral in de praktijk. Daar, in contact met patiënten, leert de aios het vak het best. Maar het is ook een ingewikkelde plek om te leren. Aios zijn afhankelijk van de patiënten die zich presenteren en van de omstandigheden de praktijk of de instelling. Als het heel druk is, is er bijvoorbeeld beperkt aandacht voor...

Bekijk dit project

Euthanasia in patients with dementia and an advance euthanasia directive: towards practical guidance

Lopend (oktober 2018 - januari 2025)

Schriftelijke euthanasieverklaring van mensen met dementie Al sinds de invoering van de euthanasiewet (2002) worstelen artsen met het dilemma hoe zij om moeten gaan met schriftelijke euthanasieverklaringen van mensen met ernstige dementie. Artsen zijn in meerderheid huiverig om het leven te beëindigen van iemand met wie zij daarover niet meer kunnen communiceren, maar de eerste uitvoeringen zijn...

Bekijk dit project

Evidence based practice regarding psychotropic medication for syndrome-related behavioral phenotypes and psychopathology in adults with Prader-Willi syndrome, Fragile X syndrome, and Smith Magenis syndrome

Lopend (september 2018 - september 2024)

Meer kennis over veiligheid en effectiviteit gedragsbeïnvloedende medicatie Bij genetische syndromen kunnen specifieke gedrags- en psychische kenmerken optreden (gedragsfenotypes). Deze gedragsfenotypes vragen om een multidisciplinaire aanpak, waarbij de voorkeur meestal uitgaat naar een niet-medicamenteuze behandeling. Echter, het gebruik van gedragsbeïnvloedende medicatie bij specifieke...

Bekijk dit project

Optimizing cardiovascular disease prevention in older people with complex health problems

Lopend (september 2018 - maart 2022)

Veel ouderen met complexe gezondheidsproblemen gebruiken cardiovasculaire preventieve medicatie om hart- en vaatziekten te voorkomen. Artsen komen voor het dilemma te staan of deze medicatie geschikt is voor hun patiënt als ziektes en beperkingen zich opstapelen en het levenseinde nadert. De huidige richtlijnen bieden weinig ondersteuning. Doel Optimalisatie van het voorschrijven (starten,...

Bekijk dit project

Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit optimally from primary care trainee hospital placements? A design based research project.

Lopend (augustus 2018 - augustus 2024)

Samenwerking artsen eerste en tweedelijn Samenwerking tussen artsen uit de eerste en tweede lijn is essentieel om goede medische zorg te kunnen leveren. Het is daarom belangrijk dat artsen in opleiding (Aios) tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en medisch specialist al tijdens hun opleiding leren samenwerken met elkaar. De ziekenhuisstages kunnen hiervoor waarschijnlijk worden benut omdat...

Bekijk dit project

Learning from mistakes: Defining case descriptions to improve clinical reasoning education

Lopend (augustus 2018 - augustus 2024)

Diagnostisch redeneren  Het stellen van een diagnose is een complexe taak. Onderwijs in diagnostisch redeneren aan de hand van fictieve ziektegevallen (casus) is daarom momenteel een cruciaal onderdeel van de huisartsenopleiding. “Echte” ziektegevallen waarbij een medische fout werd gemaakt, zijn mogelijk beter geschikt om diagnostisch redeneren aan te leren. Medische fouten vertegenwoordigen...

Bekijk dit project

A whole system multimorbidity approach to improve patient centred chronic disease management in primary care: development, optimisation, and evaluation

Lopend (december 2018 - december 2024)

Nieuwe en toekomstbestendige ketenzorg Diabetes mellitus (DM), COPD en hart- en vaatziekten (HVZ) behoren tot de meest voorkomende chronische aandoeningen. De huidige zorg, ketenzorg genaamd, houdt geen rekening met multimorbiditeit, d.w.z. het hebben van meerdere chronische ziekten. Ketenzorg biedt weinig ruimte voor maatwerk, vergt veel registratie en lijkt niet effectief. De druk op de zorg...

Bekijk dit project

Effects of discontinuation of levothyroxine treatment in older adults: a self-controlled study

Lopend (december 2018 - december 2024)

Gebruik van schildklierhormoon optimaal? Veel ouderen gebruiken tabletten met schildklierhormoon: levothyroxine. Deze behandeling is meestal levenslang. Vraag is of alle ouderen optimaal behandeld worden. Met het ouder worden kan het lichaam minder levothyroxine nodig hebben en stijgt de kans op overbehandeling. Soms geldt de oorspronkelijke indicatie niet meer. Daarnaast leidt behandeling op...

Bekijk dit project

Optimising personal continuity for older patients in general practice: a stepped wedge cluster randomised controlled trial

Lopend (maart 2019 - juli 2025)

Positief effect van persoonlijke continuïteit Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op onder andere de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik en mortaliteit. Steeds meer onder druk De...

Bekijk dit project

Exchange of Experiences in General Practitioners’ training: How can tutors enhance its value for trainees?

Afgerond (juni 2017 - augustus 2021)

Waarde van Uitwisselen van Ervaringen vergroten Reflectieonderwijs heeft een prominente plaats in de huisartsopleiding. Tijdens het Uitwisselen van Ervaringen (UvE) reflecteren huisartsen in opleiding (aios) onder begeleiding van 2 docenten op hun ervaringen. Wij onderzoeken hoe docenten de waarde van het UvE kunnen vergroten. Inventarisatie en analyse zorgen voor onderwijs en advies Allereerst...

Bekijk dit project

Internet-based vestibular rehabilitation for older dizzy adults: does it work? A single blind, three arm, randomised controlled trial in general practice

Lopend (maart 2016 - maart 2022)

Duizeligheid bij ouderen komt veel voor. Regelmatig is sprake van een aandoening van het evenwichtsorgaan waarvoor Vestibulaire Rehabilitatie (VR) behandeling van een eerste keus is. Bij VR volgt de patiënt een dagelijks oefenprogramma, gericht op training van het evenwichtsorgaan d.m.v. gecontroleerde bewegingen van oog, hoofd en lichaam. Doelmatig alternatief Veel huisartsen maken geen gebruik...

Bekijk dit project

Antibiotic prescribing and non-prescribing for possible urinary tract infection in nursing home residents

Lopend (oktober 2017 - oktober 2023)

Onnodig antibioticagebruik verpleeghuisbewoners In verpleeghuizen wordt de diagnose 'urineweginfectie' (UWI) vaak gesteld op basis van klachten die niet direct gerelateerd zijn aan de urinewegen, zoals verwardheid of gedragsproblemen. Vaak is een UWI echter niet de oorzaak van dergelijke klachten. Eerder onderzoek toonde aan dat 1 op de 3 antibiotica voorschriften voor UWI onterecht is. Het...

Bekijk dit project

Course of medically unexplained physical symptoms (MUPS) and underlying mechanisms, a long term follow-up study

Lopend (januari 2018 - januari 2024)

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) komen vaak voor. Gelukkig gaan de klachten meestal vanzelf over. Sommige patiënten ontwikkelen echter langdurige klachten, dit kan leiden tot hoge ziektelast en ernstige beperkingen in het functioneren. Verder onderzoek naar het beloop van ALK Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende theorieën over...

Bekijk dit project

Diagnosing Pulmonary Embolism in the context of Common Alternative diagNoses in primary care; the PECAN study.

Lopend (september 2017 - september 2023)

Opsporen longembolie bij patiënten met kortademigheid Huisartsen zien regelmatig patiënten met kortademigheid op hun spreekuur. Een longembolie (bloedstolsel in een longslagader) kan hiervan een gevaarlijke oorzaak zijn, maar is lastig op te sporen. De huisarts kan gebruik maken van beslisregels en bloedonderzoek, waarbij bij een lage score een longembolie veilig uitgesloten kan worden....

Bekijk dit project

Characteristics, course and treatment of patients with dementia with (very) severe or extreme neuropsychiatric symptoms (NPS) that are admitted on NPS specialized care units: the Waalbed IV-study

Lopend (oktober 2017 - oktober 2024)

Probleemgedrag bij mensen met dementie Probleemgedrag, ook wel onbegrepen gedrag genoemd, komt bij meer dan 90% van de in zorginstellingen verblijvende mensen met dementie voor. Bij minder dan 10% is dit gedrag zeer ernstig of zelfs extreem te noemen. Het betreft dan ernstige agressie of roepgedrag. In Nederland zijn er meerdere VV&T-instellingen die soms in samenwerking met een ggz-instelling...

Bekijk dit project

Effectiveness of an intra-articular corticosteroid injection versus an intra-muscular gluteal corticosteroid injection for knee osteoarthritis in general practice: a multicenter randomized, 24 weeks comparative parallel-group trial

Afgerond (september 2017 - november 2021)

Effectiviteit van corticosteroïd injectie ten opzichte van geen injectie Huisartsen behandelen veel patiënten met knieartrose. Doel Deze studie onderzoekt de effectiviteit van een corticosteroïd injectie in het kniegewricht (volgens de richtlijn) ten opzichte van een corticosteroïd injectie in de bilspier (experimenteel). Werkwijze: 2 verschillende behandelgroepen Hiervoor zullen we minimaal...

Bekijk dit project

Medication Review in patients with Polypharmacy in primary care: Effects of the Clinical Rules Engine and the Outcome Prioritisation Tool on Patient and Clinical Outcomes: CRE-OPT study

Lopend (maart 2018 - juli 2024)

Evaluatie van systematisch beoordelen voorgeschreven medicatie Mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken, ervaren dat vaak als een last. Daardoor zijn ze minder tevreden over hun behandeling, nemen ze hun medicatie minder goed in en hebben ze slechtere gezondheidsuitkomsten. Doel Het doel van dit project is om een nieuwe methode te evalueren, waarmee voorgeschreven medicatie...

Bekijk dit project

Towards better asthma care for children: protocolled practice nurse-led care for children 6-12 years in primary care. A randomized controlled trial.

Lopend (september 2017 - september 2023)

Astma bij kinderen Astma komt vaak voor bij kinderen en kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Onderzoek laat zien dat de zorg van kinderen met astma in de huisartsenpraktijk verbeterd kan worden. Er zijn namelijk aanwijzingen dat sommige kinderen te weinig of juist te veel medicatie krijgen. Doel en werkwijze Wij willen onderzoeken of geprotocolleerde zorg door een speciaal opgeleide...

Bekijk dit project

GR-HIP: Geriatric Rehabilitation of patients after HIP fracture; functioning and burden of patients and primary caregivers after hip fracture.

Lopend (december 2017 - december 2023)

Voor veel mensen in de samenleving is het onbekend dat herstel na een gebroken heup beperkt is. De kans op overlijden in het eerste jaar is hoog, rond de 25%, en ongeveer de helft herwint de mogelijkheden van het fysieke functioneren. Na de fase in het ziekenhuis wordt de meerderheid van de ouderen ontslagen naar een geriatrische revalidatieafdeling. Behandelrichtlijnen en effect Er zijn...

Bekijk dit project

When and how to train GP trainees in shared decision making? The value of self-directed workplace learning and feedback in an integrated educational program.

Lopend (juni 2016 - januari 2024)

Samen Beslissen in de huisartsopleiding: onderzoek naar optimaal werkplekleren Samen Beslissen vraagt om communicatieve en besliskundige competenties, waarvoor in medische curricula weinig expliciete aandacht bestaat. Er zijn 2 uitdagingen: het integreren van onderwijs over deze competenties in de bestaande curricula het vertalen van deze competenties in flexibel gedrag in de spreekkamer ...

Bekijk dit project

Towards a geriatric palliative care approach in prescribing for older patients with complex multi-morbidity

Afgerond (september 2016 - mei 2019)

Verpleeghuisbewoners gebruiken veel medicatie terwijl er twijfels zijn aan de zinvolheid van dit gebruik, gelet op hun beperkte levensverwachting. Bij hen zijn levensverlenging en preventie minder belangrijk als behandeldoelen en gaat het meer om welbevinden en kwaliteit van leven. Er is grote behoefte aan handvatten voor passend medicatiegebruik bij deze groep. Criteria voor passend...

Bekijk dit project

Together for evident evidence: How GP supervisors and trainees learn informally and collaboratively to consider best evidence, patients’ preferences and clinical expertise, and how to support and enhance this in the GP workplace

Lopend (maart 2016 - maart 2022)

Samen leren in de huisartspraktijk Huisartsen in opleiding (AIOS) leren het vak door stage te lopen bij een ervaren huisarts, de opleider. In dit project onderzoeken we hoe de opleider en de AIOS samen (informeel) leren om bewijs, voorkeuren van de patiënt en de eigen expertise als clinicus te combineren. En hoe dit in de praktijk versterkt en ondersteund kan worden. Doel Beter begrijpen hoe...

Bekijk dit project

Tinkering supervision, patient safety and quality of care in general practice and elderly care medicine residency training

Lopend (mei 2015 - maart 2023)

In dit project staat het leren op de werkplek van artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde of huisarts (AIOS) centraal. Artsen in opleiding moeten de ruimte krijgen om ervaring op te doen, zelfstandig beslissingen te nemen en soms ook fouten te maken. Maar hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteit van zorg voor patiënten en, specifieker, tot patiëntveiligheid? Wanneer mag en kun je...

Bekijk dit project

The use of Entrustable Professional Activities in Assessment in General Practice Specialty Training.

Lopend (juli 2015 - september 2021)

De opleiding van artsen in opleiding tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde vindt vooral plaats in de huisartsenpraktijk. Om het leren van de aios te bevorderen, krijgen ze frequent feedback van hun opleiders: de ervaren huisartsen. Op dit moment gebeurt dat, wereldwijd, aan de hand van 7 rollen zoals die gedefinieerd zijn voor de arts: vakexpert communicator professional academicus ...

Bekijk dit project

Teaching reflective reasoning through modelling as a strategy to counteract diagnostic mistakes in general practice

Afgerond (mei 2016 - september 2021)

Het stellen van een diagnose is een complexe taak. Onderwijs naar diagnostisch redeneren is daarom een cruciaal onderdeel van de huisartsenopleiding. Een valkuil tijdens het redeneerproces is dat een arts een diagnose direct herkent (zogenaamde patroonherkenning) en daardoor andere opties onvoldoende overweegt. Dit kan tot diagnostische fouten leiden. Onderzoek heeft aangetoond dat door gebruik te...

Bekijk dit project

Stroke risk analysis(SRA): a novel method to detect paroxysmal atrial fibrillation in primary care and post-stroke patients unknown with AF.

Lopend (juni 2016 - juni 2022)

Boezemfibrilleren (BF) is een vooral bij ouderen veel voorkomende ritmestoornis van het hart. BF verhoogt de kans op het krijgen van een herseninfarct. Deze kans kan aanzienlijk worden verkleind als de patiënt een bloedverdunner slikt. Het is daarom van belang BF tijdig op te sporen. Opsporen boezemfibrilleren BF kan aanvalsgewijs optreden en verloopt soms zonder symptomen. Het opsporen van dit...

Bekijk dit project

Prognosis and treatment of acute ankle sprains in general practice

Afgerond (maart 2014 - december 2021)

In Nederland bezoeken jaarlijks 130.000 mensen de huisarts in verband met een enkel distorsie. Veel patiënten houden langdurig klachten. Het is tot dusver nog onbekend welke factoren geassocieerd zijn met langdurige klachten. Deze informatie is met name voor de huisarts zeer waardevol. Daarnaast is er in de huisartsenpraktijk nog geen optimale behandeling beschikbaar voor deze patiënten. Bij...

Bekijk dit project

Proactive integrated identification of children vulnerable for mental health problems in primary care

Afgerond (maart 2015 - januari 2022)

Psychische problemen komen relatief vaak voor bij kinderen en hebben soms langdurige effecten, maar worden vaak niet tijdig herkend. De huisarts en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen elkaar hierbij aanvullen. Doel In dit project is onderzocht of het mogelijk is om met routine zorggegevens van de huisarts en met gecombineerde data van de huisarts en JGZ, een kwetsbaarheidsindeling voor...

Bekijk dit project

Primary cardiovascular prevention in older persons: towards adequate risk prediction and effective multi-component interventions

Afgerond (december 2013 - oktober 2021)

In deze studie wordt aandacht besteed aan 3 lacunes in onze kennis over primaire cardiovasculaire preventie bij ouderen:  Het schatten van risico’s op hartvaatziekten Kennis over effectieve preventieve strategieën Het oordeel van ouderen zelf Werkwijze Op basis van data uit de preDIVA-studie (Prevention of Dementia by Intensive Vascular care) wordt een geactualiseerd predictiemodel...

Bekijk dit project

Prevalence, characteristics and quality of life of nursing home patients with dementia with (very) severe or extreme neuropsychiatric symptoms (the WAALBED-III-study)

Afgerond (maart 2014 - januari 2022)

Sommige mensen met dementie in een verpleeghuis hebben zeer ernstig probleemgedrag. Er was nog weinig bekend over deze groep. Wel wisten we dat dit gedrag vaak tot machteloosheid leidt bij familie, zorgteam en behandelaren en dat deze bewoners veel psychofarmaca krijgen; een onwenselijke situatie. Doel Het vergroten van de kennis over de prevalentie, kenmerken en kwaliteit van leven van...

Bekijk dit project

Prescribing blended care combining face-to-face contacts with web-based guided self-help instead of antidepressants for depression in general practice; a cluster randomized pragmatic trial

Afgerond (april 2014 - oktober 2021)

Bij ongeveer 70% van de patiënten met depressie schrijft de huisarts een antidepressivum voor. Het is echter gebleken dat veel huisartsen, maar ook patiënten, de voorkeur geven aan een psychologische behandeling. Onder andere door de tijdsdruk wordt in de praktijk tijdens het spreekuur toch vaak gekozen voor een antidepressivum. Doel en werkwijze In dit project wordt een electronisch recept...

Bekijk dit project

Paracetamol to enhance quality of life and daily function and to decrease care dependency in advanced dementia: A randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial in long-term care facilities.

Lopend (maart 2016 - januari 2023)

Pijn kan bij mensen met dementie leiden tot gedragsproblemen en problemen in het dagelijks functioneren. Pijn komt vaak voor en heeft een grote invloed op kwaliteit van leven. Doel Met dit onderzoek wordt onderzocht of paracetamol de kwaliteit van leven en het functioneren van verpleeghuisbewoners met dementie kan verbeteren. Daarnaast wordt onderzocht of paracetamol effect heeft op...

Bekijk dit project

Optimising pain management in children with acute otitis media

Afgerond (januari 2014 - augustus 2019)

Oorpijn is het belangrijkste symptoom bij 90% van alle kinderen met een acute middenoor ontsteking. De huisartsenrichtlijn adviseert om voldoende pijnmedicatie te geven. In de praktijk gebeurt dit onvoldoende. Kinderen krijgen vaak te weinig pijnmedicatie en dit leidt tot vervolgconsulten en mogelijk onnodig antibiotica gebruik. Doel De PIM-POM studie onderzocht de meerwaarde van een gerichte...

Bekijk dit project

Monitoring the patient mix of GP trainees: How to make it educationally relevant

Lopend (maart 2015 - juli 2023)

Scholing van artsen in opleiding tot huisarts (aios) vindt voornamelijk plaats in de huisartsenpraktijk, waarbij het uiteraard van belang is dat ze met alle relevante patiëntgroepen in aanraking komen. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn: aios zien bijvoorbeeld relatief weinig patiënten met chronische aandoeningen, vermoedelijk omdat deze vaak voor hun vaste huisarts kiezen. Doelen Het...

Bekijk dit project

Acquiring competencies for elderly care; dealing with complexity.

Lopend (april 2015 - februari 2023)

Ouderenzorg is maatschappijbreed een punt van aandacht, ook voor de huisarts. De complexiteit van de zorg voor kwetsbare ouderen vraagt dat huisartsen proactief werken en samen met de oudere en diens omgeving zinvolle oplossingen zoeken. Hoe leer je dat? Hoe ontwikkel je expertise in complexe patiëntenzorg, waarin de combinatie van problemen, hulpbronnen en wensen steeds anders is en maatwerk...

Bekijk dit project

International Classification of Functioning in Primary Care (ICF-PC) in elderly patients with chronic diseases: psychometric properties and the influence on health outcomes.

Lopend (maart 2016 - maart 2022)

Chronische aandoeningen en multimorbiditeit komen steeds meer voor en dit vraagt om een nieuwe benadering dan enkel een traditionele ziektegerichte. De kwaliteit van leven bij mensen met multimorbiditeit wordt vaker bepaald door zelfredzaamheid, zingeving en participatie, dan door een succesvolle behandeling van de ziekte zelf. Daarom moeten we onze aandacht veel meer richten op aspecten...

Bekijk dit project

Improving the prognosis of dizzy elderly: a three-arm validation and intervention study in general practice

Afgerond (februari 2014 - februari 2020)

Duizeligheid bij ouderen komt veel voor. Toch is de tot op heden aanbevolen diagnose-georiënteerde benadering van duizeligheid bij ouderen weinig effectief. Regelmatig is het niet mogelijk een diagnose te stellen. Wanneer er toch een diagnose wordt gesteld, zijn de therapeutische mogelijkheden meestal beperkt. Het lijkt daarom zinvol om bij de behandeling van ouderen met duizeligheid niet alleen...

Bekijk dit project

Improving the management of uncontrolled hypertension in primary care: A cluster randomized trial

Lopend (juli 2016 - juli 2022)

Het niet onder controle zijn van bloeddruk is een groot probleem in de huisartsenpraktijk. Doel In deze studie wordt onderzocht of een praktisch stappen- en behandelplan tot betere resultaten leidt bij patiënten waarbij de bloeddruk niet goed onder controle is. Werkwijze: klinische trial Het betreft een cluster-gerandomiseerde klinische trial in 40 huisartsenpraktijken (20 interventie en 20...

Bekijk dit project

Improving early detection of cancer in primary care

Lopend (mei 2015 - oktober 2021)

Vertraging bij opsporing van kanker Snellere opsporing van kanker leidt tot een lagere ziektelast. Om de doorlooptijd van het diagnostisch proces van kanker optimaal te verkorten, moet eerst in kaart gebracht zijn hoeveel tijd dit proces in beslag neemt en waar het meeste tijdwinst te behalen is. Dit is in Nederland nog niet bekend. Doel Voor 10 kankervormen onderzoeken hoeveel tijd de...

Bekijk dit project

GOUT: risk factors and treatment in general practice

Lopend (maart 2016 - december 2021)

Jicht wordt bij 90% van de patiënten behandeld door de huisarts. In deze behandeling is nog veel onduidelijkheid over de klinische relevantie van langdurige urinezuurverlagende medicatie. Ook is het niet duidelijk of dieet, overgewicht en medicatiegebruik zijn geassocieerd met de frequentie van jicht aanvallen. Daarnaast blijkt jicht een factor die sterk geassocieerd is met cardio-vasculaire...

Bekijk dit project

FIT4FRAIL: FITness training for Frail elderly during orthopedic geriatric rehabilitation

Lopend (september 2016 - september 2022)

Het doel van orthopedische geriatrische revalidatie is om kwetsbare ouderen na een orthopedische ingreep zodanig te laten herstellen dat zij weer terug naar huis kunnen. Het trainen van de lichamelijke fitheid is hier een belangrijk onderdeel van. Het is echter niet duidelijk óf en hoe bestaande aanbevelingen voor training van lichamelijke fitheid vertaald kunnen worden naar deze doelgroep. Doel ...

Bekijk dit project

FIT-HIP: Fear of Falling Intervention in Hip Fracture Geriatric Rehabilitation: a Cluster Randomized Controlled Trial

Lopend (januari 2015 - januari 2022)

Psychologische factoren, zoals angst en depressie, spelen een belangrijke rol in de revalidatie en het herstel na een heupfractuur. Vooral het hebben van valangst, meer nog dan het hebben van pijn, speelt een belangrijke rol in het herstel na een heupfractuur. Er zijn binnen de geriatrische revalidatie echter nog geen interventiemogelijkheden gericht op het reduceren van valangst. Doel In dit...

Bekijk dit project

End-of-life care in institutionalized people with Young Onset Dementia (YOD): the Care4Youngdem-study

Lopend (september 2015 - maart 2024)

Dementie beperkt de levensverwachting en deze invloed is bij jonge mensen met dementie veel groter dan bij ouderen. We weten echter amper hoe het is gesteld met de sterfte bij in instellingen opgenomen jonge mensen met dementie. Recent onderzoek liet zien dat de gemiddelde ziekteduur bij deze jonge mensen ruim 7 jaar was. Hoe echter de zorg voor deze jonge mensen met dementie in de laatste...

Bekijk dit project

Detecting and Diagnosing Atrial Fibrillation: enhanced opportunistic case-finding in high risk patients from general practice and evaluating three ways of irregular pulse detection. A cluster randomised trial with nested diagnostic studies.

Afgerond (december 2013 - april 2021)

Bij boezemfibrilleren (atriumfibrilleren, oftewel AF) klopt het hart volkomen onregelmatig. Daardoor is er een grotere kans op een beroerte of hartfalen. Behandeling met medicijnen vermindert dat risico. Maar patiënten voelen het afwijkend hartritme niet altijd. Ook is de ritmestoornis niet altijd aanwezig. Het voelen van de pols door de huisarts is daarom onvoldoende om AF op te sporen. Doel en...

Bekijk dit project

Consequences of polyfarmacy and Comorbidity on adherence of older depressed patients in general practice

Afgerond (maart 2015 - maart 2021)

Oudere mensen met een depressie lijden relatief vaak daarnaast nog aan andere chronische ziekten. Als gevolg daarvan slikken ze vaak veel medicijnen (polyfarmacie). De combinatie van polyfarmacie en depressie zou consequenties kunnen hebben voor de therapietrouw, zowel wat betreft lichamelijke chronische ziekten als depressie. Doel en werkwijze In onze studie onderzoeken we de kans dat...

Bekijk dit project

Clinical Assessment as Therapy in managing Medically Unexplained Symptoms

Afgerond (maart 2015 - maart 2021)

Patiënten met Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn vaak niet tevreden met de zorg die ze van hun huisarts krijgen. Het ontbreekt aan een effectieve behandeling die acceptabel is voor patiënten en makkelijk in te passen is in het spreekuur van de huisarts. Doel Het doel van dit project was de ontwikkeling van een effectieve behandeling bij SOLK, waarbij de...

Bekijk dit project

Are orthotic insoles effective in pain reduction for plantar fasciitis in general practice?

Afgerond (maart 2015 - september 2020)

Hielspoor (fasciitis plantaris) is een veelvoorkomende voetklacht. Bij fasciitis plantaris (hielspoor) worden in zowel de sportmedische praktijk als in de huisartsenpraktijk diverse behandelingen toegepast waarbij vaak rust wordt voorgeschreven al dan niet in combinatie met een pijnstiller of injectie. Bij ongeveer 1/3 van de patiënten wordt een inlegzool geadviseerd. Er is echter nog maar heel...

Bekijk dit project

Anticipating old age: towards a practical model of advance care planning

Afgerond (april 2014 - februari 2022)

Bij de zorgverlening in de latere levensfasen is het belangrijk om vooruit te kijken. Zo kan zorg worden afgestemd op wensen en behoeften van de patiënt en kunnen belastende behandelingen in de laatste levensjaren worden vermeden. De kern van anticiperende zorg is dat patiënt en arts samen afspraken maken over gewenste behandelingen in de toekomst. Daar is in de huidige Nederlandse gezondheidszorg...

Bekijk dit project

Advance care planning in general practice. A nested qualitative study within an ongoing cluster randomized trial in general practice

Afgerond (maart 2014 - mei 2019)

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? De groep ouderen en chronisch zieken groeit en de medische mogelijkheden blijven toenemen. Het is daarom heel belangrijk voor ouderen en artsen om te weten welke zorg een oudere patiënt wil. Advance care planning Als ouderen, naasten en zorgverleners meer over wensen en mogelijkheden zouden nadenken en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website