ZonMw tijdlijn Onderwijs https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Onderwijs nl-nl Sun, 09 Dec 2018 23:22:12 +0100 Sun, 09 Dec 2018 23:22:12 +0100 TYPO3 news-3026 Thu, 20 Sep 2018 16:25:19 +0200 5 regionale leernetwerken jeugd van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-regionale-leernetwerken-jeugd-van-start/ In het najaar van 2018 starten 5 regionale leernetwerken van hogescholen en praktijkorganisaties die verbonden zijn aan een Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ). Doel van deze netwerken is duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld realiseren, waarbij bestaande kennis beter wordt benut. Investeren in vakmanschap

Binnen de jeugdsector vindt er een omslag plaats in denken en doen. Professionals in de jeugdhulp staan voor de opgave om meer cliëntgericht en integraal te werken. Het is belangrijk dat zij hiervoor voldoende kennis en kunde in huis hebben. Ook opleidingen en docenten moeten nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen, zodat zij studenten kunnen opleiden op een manier die past bij het 'nieuwe werken' in de jeugdsector. Het ZonMw-programma AWTJ investeert in dit vakmanschap. Verspreid over het land starten daarom 5 leernetwerken, waarbinnen professionals uit de jeugdhulp samen met docenten en studenten werken aan hun deskundigheid. 

Gezamenlijk leerproces

De 5 gesubsidieerde projecten geven een impuls aan de uitwisseling tussen opleidingen en praktijk én aan het benutten van bestaande kennis door opleidingen. De trekkende rol binnen de projecten is weggelegd voor hogescholen die als samenwerkingspartner verbonden zijn aan de academische werkplaatsen. Binnen de netwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet waarbij bestaande kennis – onder meer ontwikkeld binnen de academische werkplaatsen – wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. Hieronder leest u meer over elk van de 5 leernetwerken.

 • Leernetwerk: Samen werken aan ambulante (gezins)hulp

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen zijn belangrijk voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Nijmegen, maar ook breder in het land, is kennis en expertise ontwikkeld die (toekomstige) ambulante jeugd- en gezinsprofessionals kunnen gebruiken bij het optimaliseren van hun samenwerkingsvaardigheden. Partners uit de AWTJ Nijmegen willen met de ontwikkeling van dit regionale leernetwerk zorgen dat deze expertise beter wordt benut in het onderwijs en werkveld.

 • Leernetwerk: Samen-Werken, Samen-Leren

Het leernetwerk Samen-Werken, Samen-Leren – verbonden aan de AWTJ SAMEN – richt zich op 3 inhoudelijke thema’s: multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier. Vanuit 5 perspectieven – de jongeren en hun ouders, de professional, de student, de docent en de onderzoeker – wordt gewerkt aan het versterken van het professioneel handelen. Gezamenlijk wordt verkend op welke wijze de opbrengsten van onderzoek en de ervaringen met nieuwe inzichten en werkwijzen uit de praktijk, ingebed kunnen worden in het onderwijs en de praktijk.

 • Leernetwerk: Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam (ST-RAW)

Het leernetwerk dat verbonden is aan de Rotterdamse werkplaats ST-RAW wil een bijdrage leveren aan het beter toerusten van (toekomstige) jeugdprofessionals om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel goed uit te voeren. Daarvoor ontwikkelen zij een werkwijze waarin gezamenlijk leren centraal staat. Bestaande activiteiten uit het onderwijs, het sociaal domein en de gezondheidszorg worden met elkaar verbonden met specifieke aandacht voor participatie en diversiteit vanuit de doelgroepen.

 • Leernetwerk: Veilig Opgroeien Nieuwe impuls Kennis (VONK)

Opleidingen besteden nog te weinig aandacht aan de integrale aanpak van kindermishandeling en hebben hun programma’s nog niet optimaal kunnen aanpassen aan de veranderende beroepspraktijk. Het regionale leernetwerk VONK beoogt daarom (nieuwe) kennis en expertise rondom het thema Veilig opgroeien samen te brengen en te verbinden. Daarbij wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte om gestructureerd van elkaar te leren om van daaruit de transformatie verder en beter te kunnen implementeren.

 • Leernetwerk Utrecht: Leren voor de toekomst    

Het netwerk Leren voor de toekomst is opgezet vanuit de academische werkplaatsen Utrecht en Risicojeugd. Het bestaat uit professionals van praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen onderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Een selectie van onderwerpen wordt uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) ondersteunt de transformatie van de jeugdhulp met 13 academische werkplaatsen. Deze werkplaatsen genereren kennis om gemeenten te ondersteunen bij hun uitdaging om de jeugdhulp te transformeren. De werkplaatsen verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk.

Meer weten?

]]>
news-2995 Thu, 13 Sep 2018 10:54:22 +0200 Vervolgproject: Onderwijs en Opleiden palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vervolgproject-onderwijs-en-opleiden-palliatieve-zorg/ Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) gaat binnenkort van start. Het is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. Het project O²PZ moet leiden tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders. Daarnaast moet er een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg komen. Dit sluit tevens aan bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Het project focust zich op de volgende punten:

 1. Het vertalen en borgen van basiscompetenties uit het Onderwijsraamwerk 1.0 in de eindtermen van opleidingen
 2. Het ontwikkelen van een framework bij- en nascholing
 3. Een pilot met betrekking tot regionale knooppunten Onderwijs Opleiden Palliatieve Zorg

Het project O²PZ beoogt onder andere ‘inhoudelijke samenhang’ en ‘organisatorische samenhang’ te creëren tussen het onderwijs voor toekomstige zorgprofessionals op alle niveaus, en het bijscholen van zittende zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg. De kern van de ‘inhoudelijke samenhang’ wordt gevormd door twee programma’s; het Programma Onderwijs Palliatieve Zorg en het Programma bij- en nascholing van zorgprofessionals palliatieve zorg. De regie, die gevoerd wordt door de Programmaraad, Kwaliteitswerkgroep en de regionale knooppunten O²PZ, zorgt voor de ‘organisatorische samenhang’. 

Het gaat in het programma O²PZ enerzijds om het goed vormgeven van de organisatiestructuur en anderzijds om het gebruikmaken van de positieve energie en betrokkenheid in het veld bij onderwijs, opleiden en palliatieve zorg.

Meer informatie

Meer informatie over onderwijs in de palliatieve zorg.

]]>
news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

 • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
 • Over Open Access op onze website
 • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
 • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
 • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2907 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Tweede subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-subsidieronde-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-opengesteld/ Vandaag is de oproep voor de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld. Net zoals bij de eerste oproep biedt het actieprogramma de mogelijkheid om aan de hand van proeftuinen te experimenteren met de invulling van de maatschappelijke diensttijd. De proeftuinen kunnen experimenteren met diverse aspecten, zoals omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren, of het stimuleren van de inclusie van verschillende groepen jongeren.

De focus in deze oproep ligt op proeftuinen die zich richten op het bevorderen van sociale cohesie en op proeftuinen die zich richten op een specifieke groep jongeren of sector. Laat uiterlijk 21 september 2018 voor 12.00 uur weten dat u interesse heeft. De deadline voor de subsidieaanvraag is 9 oktober 2018 om 12.00 uur. 

Wat is maatschappelijke diensttijd?

Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving. Staatsecretaris Blokhuis wil vanaf zomer 2019 deze maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren. Doel: de maatschappelijke impact van jongeren  verhogen door te investeren in hun inzet en ontwikkeling van hun talenten. Het programma richt zich ook op jongeren die nog niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn. Jongeren geven zelf aan dat de maatschappelijke diensttijd vrijwillig, flexibel en passend moet zijn; ze doen mee om nieuwe skills en ervaringen op te doen.

Wie kan aanvragen?

Organisaties met een goed idee kunnen financiële ondersteuning aanvragen. Binnen het actieprogramma wordt in proeftuinen gewerkt aan goede voorbeelden voor de maatschappelijke diensttijd. Organisaties hebben aantoonbaar ervaring in het organiseren van maatschappelijke activiteiten en projecten met jongeren.

Wat zijn de voorwaarden?

De proeftuinen moeten en stevige omvang en bereik hebben, dat wil zeggen landelijk, regionaal of grootstedelijk. Daarnaast moet in de proeftuin het hele proces van werven, matchen, begeleiden en uitvoeren van de maatschappelijke inzet doorlopen worden. Per proeftuin kan een subsidie van minimaal € 100.000 euro en maximaal € 500.000 euro aangevraagd worden. De looptijd van de proeftuin is maximaal 18 maanden. 

Hoe kan er subsidie aangevraagd worden?

Maak uiterlijk 21 september 2018 voor 12.00 duidelijk dat u interesse heeft door het vooraanmeldingsformulier in te vullen. U ontvangt dan een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. Subsidieaanvragen die niet aangemeld zijn, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 9 oktober 2018 om 12.00 uur. De volledige subsidieoproep en criteria leest u in de subsidiekalender van ZonMw.

Informatiebijeenkomst op 5 september

Benieuwd naar meer informatie over het actieprogramma en de subsidieoproep? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op woensdag 5 september van 09.30 tot 12.30 of van 13.30 tot 16.30 bij ZonMw in Den Haag. Deze bijeenkomst wordt gefilmd en daarnaast wordt er een verslag gemaakt dat diezelfde week nog wordt gepubliceerd.

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd?

Met dit programma bevordert ZonMw dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. Het ministerie van VWS heeft € 25 miljoen subsidiemiddelen in 2018 beschikbaar gesteld voor het actieprogramma. Dit jaar zet ZonMw twee subsidieronden uit.

Meer weten?

]]>
news-2870 Tue, 14 Aug 2018 15:43:59 +0200 40 ambassadeurs wijkverpleegkunde op bezoek bij minister Hugo de Jonge https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/40-ambassadeurs-wijkverpleegkunde-op-bezoek-bij-minister-hugo-de-jonge/ news-2868 Tue, 14 Aug 2018 13:06:23 +0200 Wijkverpleegkundigen groeien in leiderschapsrol https://www.skipr.nl/actueel/id35524-wijkverpleegkundigen-groeien-in-leiderschapsrol.html Een project om leiderschap onder wijkverpleegkundigen te stimuleren, is succesvol, zo blijkt uit het zogeheten ambassadeurstraject. De ambassadeurs hebben impact op het welbevinden van cliënten en op de richting en visie van hun eigen organisatie, en zijn waardevolle sparringpartners voor externe belanghebbenden. Tegelijkertijd is het nog zoeken naar een optimale verdeling tussen het werk in de wijk en het werk als ambassadeur.  

]]>
news-2797 Fri, 27 Jul 2018 07:00:00 +0200 Projecten eerste subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-eerste-subsidieronde-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-gehonoreerd/ Vandaag is bekendgemaakt dat 38 proeftuinen van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd binnenkort van start mogen gaan. Deze projecten zijn gehonoreerd vanuit de eerste subsidieronde en zullen zo’n 13.000 jongeren stimuleren zich vrijwillig in te zetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Proeftuinen

Er zit veel diversiteit in de gehonoreerde proeftuinen. Jongeren kunnen aan de slag in de zorg, sport of cultuur, op het platteland en zelfs op zee. Een van de projecten is van de Reddingsbrigade. Als lifeguard, trainer of instructeur worden jongeren opgeleid en dragen ze verantwoordelijkheid. De jongeren krijgen de mogelijkheid om na hun diensttijd met een EHBO- en internationaal erkend lifeguarddiploma de deur uit te lopen, of om langer te blijven. Bij een ander project organiseren jongeren door het hele land diners op het platteland, waardoor jongeren uit de stad en jonge boeren met elkaar in contact komen. Maar ook inzet binnen een maatjesproject en als vrijwilliger aan de slag gaan bij mensen thuis behoort binnen de proeftuinen tot de mogelijkheden. 

Alle proeftuinen hebben met elkaar gemeen dat jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar ook zeker wat ze leuk vinden om te doen. Een aantal proeftuinen richten zich op jongeren zonder diploma of jongeren die moeilijk een baan kunnen vinden. Met de maatschappelijke diensttijd worden zij met passende begeleiding in staat gesteld te ontdekken waar hun talenten liggen en deze te benutten. 

In het zonnetje gezet

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft alle gehonoreerde proeftuinen via een videoboodschap gefeliciteerd en wenst ze, mede namens ZonMw veel succes met het realiseren van de proeftuinen. 

“Felicitaties aan alle organisaties die de komende maanden gaan pionieren voor de maatschappelijke diensttijd”, zegt staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. “De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen zich kunnen inzetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen. Dit kan eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat de gekozen projecten de samenleving en zeker ook de levens van jongeren die meedoen, op een positieve manier gaan beïnvloeden.”

Een aantal veelbelovende projecten zijn vandaag extra in het zonnetje gezet. Zij worden verrast met een bezoek van een delegatie van het ministerie van VWS, ZonMw en jongeren die betrokken waren bij de honorering van de projecten. 

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Met de maatschappelijke diensttijd wil het kabinet bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Het doel van het ZonMw-actieprogramma is om in proeftuinen te experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd.  Om zo vanuit de praktijk te leren wat werkt en op basis daarvan de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. 

Binnenkort nieuwe subsidiemogelijkheden

Heeft u ook een goed idee, maar de eerste ronde gemist? Eind augustus gaat de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd open. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 9 oktober 2018, maar maak voor 21 september uw interesse kenbaar. Op woensdag 5 september organiseren we een informatiebijeenkomst waarin we de subsidieoproep en de procedures om een aanvraag in te dienen nader toelichten en uw vragen beantwoorden. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden. Abonneer u ook op onze nieuwsbrief jeugd om op de hoogte te blijven. 

Meer weten?

]]>
news-2566 Thu, 14 Jun 2018 15:25:00 +0200 Actieonderzoek leren en verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoek-leren-en-verbeteren-1/ Tot 4 september kunt u uw projectidee indienen voor de subsidie ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’. Het actieonderzoek moet gaan over een kwaliteitsproduct dat Zorginstituut Nederland met doorzettingsmacht heeft ontwikkeld voor de sectoren: integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg.  

Wilt u meer weten? Bekijk de subsidieoproep Actieonderzoek leren en verbeteren of kom naar de informatiebijeenkomst op dinsdagochtend 3 juli 2018 bij ZonMw in Den Haag.   

Onderzoeksvragen

Het doel van deze subsidieronde is het genereren van kennis, inzichten en methodieken voor het leren van zorgprofessionals ter verbetering van de lokale zorgpraktijk. U leest hierover uitgebreid in de subsidieoproep

U kunt bijvoorbeeld onderzoek doen naar hoe zorgverleners en organisaties lokaal van elkaar leren en hoe zij de zorg verbeteren binnen de kaders van het kwaliteitsproduct. Let daarbij ook op de leerstijlen en methoden die zij hierbij gebruiken en op welke manier zij de resultaten zichtbaar maken aan anderen.

Doorzettingsmacht

Het actieonderzoek moet gaan over één van de drie genoemde kwaliteitsproducten, die met doorzettingsmacht zijn ontwikkeld. Er is sprake van ‘doorzettingsmacht’ als het Zorginstituut aan de Kwaliteitsraad vraagt om de ontwikkeling van een kwaliteitsproduct over te nemen van de betrokken partijen. Dit gebeurt dan in het algemeen belang, bijvoorbeeld als een vastgelegde afspraak en/of termijn niet kon worden gerealiseerd. Vaak is hier dan een verbeteropdracht aan gekoppeld. 

Drie kwaliteitsproducten

Bij de volgende drie kwaliteitsproducten was sprake van doorzettingsmacht. Binnen deze subsidieoproep, gaat het dan ook om deze 3 producten:
-    Zorgstandaard Integrale geboortezorg
-    Kwaliteitsstandaard Intensive Care
-    Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Meer lezen

-    Subsidieoproep Actieonderzoek leren en verbeteren
-    Informatiebijeenkomst op 3 juli: Actieonderzoek leren en verbeteren
-    Andere openstaande subsidieoproep: Verpleging & verzorging: leren en verbeteren
-    Programma: Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie juni 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-2590 Wed, 13 Jun 2018 13:40:43 +0200 Infographic Evaluatie ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/infographic-evaluatie-ambassadeurstraject-voor-de-wijkverpleegkundige/ Wat zijn de effecten van 5 jaar ambassadeurschap voor de wijkverpleegkundige? Uit de eindevaluatie van Nienke Bleijenberg blijkt dat het al veel oplevert. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de cliënt en de samenwerking met andere teams in het medische en sociale domein. In deze infographic vind je de belangrijkste resultaten. news-2588 Wed, 13 Jun 2018 12:17:03 +0200 Certificaten voor nieuwe ambassadeurs wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/certificaten-voor-nieuwe-ambassadeurs-wijkverpleging/ news-2478 Wed, 16 May 2018 10:56:53 +0200 Opnemen van effectieve innovaties in het onderwijs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/opnemen-van-effectieve-innovaties-in-het-onderwijs/ Hoe zorg je ervoor dat innovaties worden ingebed in het onderwijs aan (toekomstige) professionals in de ouderenzorg en welzijn? Over deze vraag bogen stakeholders uit het onderwijsveld zich, tijdens een bijeenkomst op 5 april jl. De aanleiding voor deze bijeenkomst is de ontwikkeling van 14 onderwijsproducten, die effectief blijken in het verbeteren van de kennis en vaardigheden van (toekomstige) professionals.

Aan de hand van voorbeelden, formuleerden de deelnemers een aantal aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is om onderwijsontwikkelingen aan te bieden via keuzevakken of minoren, wanneer opname in het curriculum (te) moeilijk blijkt. 

Onderwijsproducten uit ZonMw-subsidieronde

In de ZonMw-subsidieronde 'Onderwijs ten bate van samenhang binnen wonen, welzijn en zorg' zijn de afgelopen twee jaar 14 onderwijsproducten ontwikkeld. Het gaat zowel om producten voor het MBO en het HBO als producten voor bij- en nascholing ten behoeve van professionals in de zorg en welzijn. Twaalf producten zijn gericht op goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie.

Meer weten?

]]>
news-2464 Tue, 15 May 2018 08:43:00 +0200 Tweet Lectoraat Acute Intensieve Zorg @HANnl over onderwijsproject zorg van morgen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-lectoraat-acute-intensieve-zorg-hannl-over-onderwijsproject-zorg-van-morgen/ Project 'De zorg van morgen begint vandaag: een vernieuwd onderwijsprogramma gericht op personen met verward gedrag in de acute keten voor de opleiding medische hulpverlening': https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/de-zorg-van-morgen-begint-vandaag-een-vernieuwd-onderwijsprogramma-gericht-op-personen-met-verward/ news-2422 Wed, 02 May 2018 08:37:55 +0200 Leren en verbeteren in verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leren-en-verbeteren-in-verpleging-en-verzorging/ Tot 26 juni staat een subsidieoproep open om projectideeën in te dienen voor het genereren van kennis, inzichten en methodieken. Deze moeten bijdragen aan het duurzaam en systematisch leren en verbeteren door de verpleging en verzorging. Wat voor onderzoek komt in aanmerking voor de subsidie? De zorgvraag van de patiënt verandert en zo verandert ook de kennisbehoefte van de zorgprofessional. Duurzaam en systematisch leren en verbeteren is nodig. Zo kan nieuwe kennis en kunnen innovaties écht onderdeel gaan uitmaken van de dagelijkse praktijk. 

Inzicht en methodiek

De projecten moeten bijdragen aan inzicht. Bijvoorbeeld inzicht in:
-    hoe verpleegkundigen en verzorgenden leren;
-    hoe zij hun ervaringen en nieuwe kennis toepassen;
-    en wat zijn de effecten daarvan zijn op de kwaliteit van de geleverde zorg.

Aan de hand van deze inzichten, gaan onderzoekers en zorgprofessionals aan de slag met passende methodieken om het ‘duurzaam en systematisch leren en verbeteren’ te ontwikkelen. Ook gebruiken zij patiëntinformatie en feedbackmechanismen (zoals indicatoren).

Uiteindelijk wil je ook kunnen meten of het leren en verbeteren daadwerkelijk leidt tot betere kwaliteit van zorg. Uitgangspunt bij het leren en verbeteren is dat de registratielast niet toeneemt en dat eenmalige registratie voor meervoudig gebruik wordt bevorderd.

Samenwerking

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de aanvrager zorgen voor samenwerking tussen academische leerstoelen, lectoraten en/of practoraten en meerdere zorgorganisaties (bij voorkeur in diverse zorgsectoren).

Ook is er samenwerking tussen de verschillende onderzoekers. Want nadat de projecten zijn gestart, vormen zij een onderzoekleernetwerk. Zo leren zij van en met elkaar over de onderzoeksopzet, uitvoering en de opbrengsten. Samen zetten zij zich ook in voor de beweging van een cultuur van ‘leren en verbeteren’ binnen de verpleging en verzorging.

Manifest

Met het Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst roepen organisaties en individuen op om te investeren in kennisinfrastructuur en wetenschappelijke onderbouwing van de beroepspraktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Het manifest vraagt aandacht voor een goede vertaling en inbedding van onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk en het onderwijs als voorwaarde om kwaliteit van zorg te borgen.

Subsidieoproep

Met de subsidieoproep Verpleging & verzorging: leren en verbeteren van ons programma Kwaliteit van Zorg - Ondersteuning Zorginstituut, sluiten Zorginstituut Nederland en ZonMw aan bij de oproep in het manifest.

]]>
news-2413 Tue, 01 May 2018 08:46:00 +0200 Domeinoverstijgend samenwerken aan verward gedrag in het onderwijs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/domeinoverstijgend-samenwerken-aan-verward-gedrag-in-het-onderwijs/ Dit najaar starten 13 projecten met het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag. In alle projecten staat het perspectief van ervaringsdeskundigen centraal en hebben ze een expliciete rol.
In de praktijk kunnen professionals uit het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein allemaal te maken krijgen met mensen die verward gedrag laten zien. Omgaan met verward gedrag gaat over goed contact tussen mensen. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein, tussen opleidingen en opleidingsniveaus én natuurlijk samenwerking met de mensen die verward gedrag vertonen en hun omgeving. De leefwereld van mensen die verward gedrag vertonen, moet daarbij altijd centraal staan. Daarom is het belangrijk dat opleidingsinstellingen aandacht besteden aan rolarticulatie en hun studenten leren om voorbij de grenzen van hun eigen domein te (durven) kijken.

Mbo, hbo en bij-/nascholing

De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of op bij- en nascholingsprogramma’s. Zo wordt bijvoorbeeld aan de Hogeschool Rotterdam een minor ontwikkeld voor de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-Recht en Integrale Veiligheid waarin studenten leren interprofessioneel samen te werken rondom mensen met verward gedrag.

Expertmeeting

De projecten worden gefinancierd door het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. In juni 2017 heeft een expertmeeting plaats gevonden waarin verschillende stakeholders, zoals het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het Sectoraal Advies College - Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (SAC – HGZO), hebben gebrainstormd over de invulling van de subsidieronde. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u online nalezen.

Meer informatie

]]>
news-2360 Tue, 17 Apr 2018 09:38:23 +0200 13 juni minister VWS uitreiking certificaten ambassadeurs wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/13-juni-minister-vws-uitreiking-certificaten-ambassadeurs-wijkverpleging/ news-2334 Tue, 10 Apr 2018 12:17:26 +0200 Leernetwerken wijkverpleging in beeld! https://www.zorgvoorbeter.nl/kennis-delen/werkplaatsen/leernetwerken-wijkverpleging In dit filmpje vertelt wijkverpleegkundige Simone du Puy over de voordelen van een leernetwerk wijkverpleging. Op Zorg voor Beter lees je wat een leernetwerk is, voor wie een leernetwerk geschikt is, hoe je een duurzaam leernetwerk opzet en welke werkvormen je kunt gebruiken.  

]]>
news-2324 Thu, 05 Apr 2018 16:25:30 +0200 Academische Werkplaats Samen op School op College Tour https://samenopschool.org/college-tour/ Op 8 maart 2018 vond in Almere de Samen op School College Tour plaats. Ruim 90 aanwezigen volgden o.a. de presentaties bij van Jantien Gerdes: ‘hoe de werelden van hulpverleners en onderwijs-professionals soms nog ver uit elkaar liggen’ en Sharon Stellaard, over de huidige problematiek in de sturing in de Jeugdzorg.  

]]>
news-2279 Wed, 21 Mar 2018 09:38:13 +0100 Kennis leernetwerken wijkverpleging gebundeld https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/kennis-leernetwerken-wijkverpleging-werkplaats Werk je in de wijkverpleging of in het onderwijs? Hoe ga je goed om met alle veranderingen in de eerstelijnszorg? Om je goed voor te bereiden zijn er de leernetwerken wijkverpleging. Deze netwerken versterken de samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Je leert van en met elkaar. Bekijk de online werkplaats op Zorg voor Beter voor tips en concrete voorbeelden. Deze kwam tot stand dankzij subsidie uit ZonMw-programma Zichtbare schakel. news-2226 Mon, 05 Mar 2018 13:29:38 +0100 Verpleeghuizen en thuiszorg hebben het nakijken door keuzes van studenten https://www.trouw.nl/samenleving/verpleeghuizen-en-thuiszorg-hebben-het-nakijken-door-keuzes-van-studenten~a496690c/ Bij studenten verpleegkunde zijn vooral ziekenhuizen populair. Tot verdriet van verpleeghuizen en de ggz. Veruit de meeste studenten verpleegkunde willen later een baan in het ziekenhuis, laat onderzoek zien dat deze week verscheen. Die voorkeur hebben ze al langer, maar het is nu een extra probleem voor de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Zij zitten te springen om personeel. Lees verder op Trouw.nl  

]]>
news-2197 Wed, 21 Feb 2018 16:40:46 +0100 Enthousiaste rolmodellen in hbo-v opleiding helpen bij keuze voor wijkverpleging https://zorgenz.nl/actueel/enthousiaste-rolmodellen-hbo-v-opleiding-helpen-keuze-wijkverpleging/ In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Lees het artikel op ZorgenZ over de inventarisatie die Margriet van Iersel deed over aandacht voor de wijk in de hbo-v opleidingen.  

]]>
news-2162 Mon, 12 Feb 2018 12:28:19 +0100 Aandacht voor de wijk in alle hbo-v opleidingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aandacht-voor-de-wijk-in-alle-hbo-v-opleidingen/ In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Het gaat bijvoorbeeld om klinisch redeneren en om het indiceren van verpleging en verzorging in de thuissituatie. Dit en meer blijkt uit de inventarisatie van Margriet van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) in opdracht van ZonMw.

Ruim een jaar na de invoering van het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020, inventariseerden Van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) en Jos Zandvliet (ZonMw) hoe het in de opleidingen staat met de aandacht voor werken in de wijk. Want juist in de wijkverpleging is al langere tijd een dringend en toenemend tekort aan hbo-verpleegkundigen, terwijl de vraag om zorg thuis complexer wordt en toeneemt.

De inventarisatie laat zien dat in alle opleidingen aandacht is voor de (nieuwe) competenties. Verder worden concrete voorbeelden beschreven van hoe de hogescholen elk op eigen wijze aandacht besteden aan het werken in de wijk. Voorbeelden zijn leernetwerken, stagebeleid en het inrichten van oefenlokalen als een woonhuis.

Lees meer in het rapport 'Aandacht voor de wijk in de opleidingen hbo-verpleegkunde: inventarisatie van interventies' of in het artikel 'Studenten leren meer over de wijk in hbo-v'.

Bachelor of Nursing 2020

Vanaf studiejaar 2016-2017 worden studenten verpleegkunde opgeleid volgens het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020, gericht op het brede werkveld van de hbo-verpleegkundigen. Dit is hard nodig: de gezondheidszorg verandert en opleidingen moeten mee veranderen. Daarom presenteerden de 17 hbo-v opleidingen begin 2015 het (destijds) nieuwe opleidingsprofiel. 

Zichtbare schakel

Deze inventarisatie is gefinancierd vanuit Zichtbare schakel. Dit is een programma voor de wijkverpleging, dat ook de ontwikkeling van het Opleidingsprofiel mede mogelijk heeft gemaakt. 

]]>
news-2127 Mon, 05 Feb 2018 15:38:00 +0100 Zorg om de zorg https://www.volkskrant.nl/wetenschap/in-de-zorg-vraagt-iedereen-zich-af-waar-halen-we-125-duizend-extra-werknemers-vandaan~a4565786/ ‘In de zorg vraagt iedereen zich af: waar halen we 125.000 extra werknemers vandaan?’ Op 2 februari publiceerde de Volkskrant dit artikel. Onderzoeker Margriet van Iersel komt aan het woord over het imagoprobleem in de ouderenzorg en wijkzorg. Van Iersel: 'Verreweg de meeste studenten willen in het ziekenhuis werken'. Haar onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II.  

]]>
news-2109 Wed, 31 Jan 2018 11:23:37 +0100 14 nieuwe ambassadeurs verzorgenden in de wijk https://www.venvn.nl/berichten/id/2266318/14-nieuwe-ambassadeurs-verzorgenden-in-de-wijk In totaal hebben 14 wijkverzorgenden op 31 januari het ambassadeurstraject voor verzorgenden in de wijk afgerond. Het traject is een initiatief van V&VN en het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Dankzij dit traject treden deze verzorgenden als ambassadeur op van hun vak. Wijkverpleegkundigen volgden eerder al een soortgelijk traject.  

]]>
news-2082 Thu, 25 Jan 2018 15:00:47 +0100 Mindmap over het nieuwe opleiden voor de ouderenzorg http://www.beteroud.nl/ouderen/nieuws-genero-verslag-symposium-mindmap-samenwerken.html Anders leren werken, denken en samenwerken bij het opleiden voor de ouderenzorg van de toekomst. Dat was het onderwerp van het symposium ‘Anders leren werken, denken, samenwerken’ van GENERO – Netwerk Ouderenzorg ZW-Nederland. De uitkomsten zijn nu samengevat in een overzichtelijke en voor iedereen toegankelijke mindmap.  

]]>
news-2074 Thu, 25 Jan 2018 08:08:02 +0100 Meer tijd en geld voor opleidingen en onderzoek https://www.venvn.nl/berichten/id/2255459/meer-tijd-en-geld-voor-opleidingen-en-onderzoek V&VN pleit voor meer tijd en geld voor opleidingen voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden, meer inspraak voor verpleegkundigen en verzorgenden in hun eigen instelling en extra investeringen in verpleegkundig onderzoek. Op deze manier werkt V&VN aan een goede (wetenschappelijke) onderbouwing van het vak.  

]]>
news-2053 Thu, 18 Jan 2018 15:39:00 +0100 Post-doc Verpleegkundig leiderschap succesvol afgerond https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/post-doc-verpleegkundig-leiderschap-succesvol-afgerond/ Op 19 januari ontvingen 10 gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers hun getuigschrift van het post-doc programma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR).

Hun leiderschaps- en onderzoekscompetenties zijn nu stevig ontwikkeld. Om zowel invloed uit te oefenen in de praktijk van verpleegkunde als in de verplegingswetenschap, nationaal én internationaal. 

Gefeliciteerd

Deze eerste groep deelnemers bestaat uit: dr. Anne Eskes (AMC), dr. Nienke Bleijenberg (UMC Utrecht), dr. Betsie van Gaal (Radboudumc), dr. Onno Helder (Erasmus MC), dr. Erwin Ista (Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis), dr. Roelof Ettema (UMC Utrecht), dr. Janneke de Man-van Ginkel (UMC Utrecht), dr. Anita Huis (Radboudumc), dr. Judith Meijers (Maastricht University), dr. Getty Huisman-deWaal (Radboudumc).

Het post-doc programma LMNR is een 2-jarig programma voor verpleegkundig leiderschap. Het is gefinancierd door ZonMw, vanuit het programma Tussen Weten en Doen II en is een samenwerking van UMC Utrecht / Hogeschool Utrecht, Maastricht University en Radboudumc. 

Benieuwd naar de deelnemers? Op www.zonmw.nl/verpleegkundigleiderschap vindt u interviews met de gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers die vandaag hun getuigschrift ontvingen.

Videoboodschap 

Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs sprak de deelnemers toe. Bekijk de videoboodschap!

Fotoverslag invitational conference  

De gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers ontvingen hun getuigschrift tijdens de invitational conference LMNR voor bestuurders, verpleegkundigen en beleidsmakers. Bekijk het fotoverslag van deze middag.

]]>
news-2013 Thu, 11 Jan 2018 13:45:10 +0100 Verkeerde beeldvorming staat keuze wijkzorg in de weg http://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2018/01/beeldvorming-wijkverpleegkunde-moet-realistischer.html We hebben een groot maatschappelijk probleem als het beeld van studenten HBO-Verpleegkunde over de wijkzorg niet verandert. Maar ook Verpleegkundestudenten zelf zijn erbij gebaat dat zij een realistischer beeld meekrijgen over de wijkverpleegkunde. De wijkzorg sluit namelijk veel vaker aan op de ambities van HBO-V-studenten dan zij zich nu realiseren.  

]]>
news-1966 Mon, 18 Dec 2017 16:08:01 +0100 Terugblik boeklancering https://www.youtube.com/watch?v=6obwosCsYio Op 13 december was de lancering van het leerboek 'Verpleegkundige Ondersteuning bij Zelfmanagement en Eigen Regie'. Bij dit boek hoort ook een online leeromgeving. Bent u benieuwd wat het boek te bieden heeft? Bekijk dit korte filmpje. t

 

]]>
news-1956 Mon, 18 Dec 2017 09:03:27 +0100 ‘Het mbo is de sleutel voor problemen op de arbeidsmarkt’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-mbo-is-de-sleutel-voor-problemen-op-de-arbeidsmarkt/ Hoewel het mbo relatief nog maar kort betrokken is bij Zichtbare schakel, is de verbinding al snel onmisbaar gebleken. Voor veel problemen in de wijkzorg is het mbo de sleutel, zeggen de MBO Raad en docenten van ROC Nijmegen. ‘Alleen de zorgorganisaties moeten ons nog ontdekken als gesprekspartner.’  

In het ZonMw-programma Zichtbare schakel fase 2, de opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen, lag de focus op het hbo. Vorig jaar werd ook het mbo betrokken. Er kwamen ambassadeurs met een mbo-achtergrond, de leernetwerken werden uitgebreid met mbo-docenten en -professionals en er verscheen een rapport over het belang van teamwerk en deskundigheidsbevordering van de verzorgenden. Leden van de ZonMw-programmacommissie Josje Verhoeven en Joost Degenaar gingen in gesprek met vertegenwoordigers van het mbo. Wat zijn de opbrengsten voor het mbo tot nu toe en hoe moet het verder met de kersverse samenwerking, nu het programma Zichtbare schakel eindigt? Die vraag beantwoorden Tineke Snel, beleidsadviseur van de afdeling zorg van de MBO Raad, en drie docenten van het ROC Nijmegen: Felice Plat, Arthur de Becker (beiden niveau 4) en Eefje Diesveld (niveau 3). Hun school maakt sinds dit jaar deel uit van het Nijmeegs Leerlandschap, een door Zichtbare schakel gesubsidieerd samenwerkingsverband tussen Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Nijmegen en drie zorgorganisaties.

Bruggetjes slaan

De MBO Raad concludeerde een paar jaar geleden dat er in de wijkverpleging weliswaar veel gaande was, maar dat dat allemaal op hbo-niveau gebeurde. Intussen moesten mbo-opleidingen inspelen op het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-v’s in het kader van Bachelor Nursing 2020. ‘ZonMw organiseerde een kennismakingsbijeenkomst waar wij onszelf de vraag stelden: hoe kunnen we bruggetjes slaan tussen wat er in de landelijke wijkverpleegkundige netwerken speelt en onze dossiers?’, vertelt Tineke Snel. ‘En hoe stimuleren we als MBO Raad ook landelijk dat mbo-opleidingen hun dossiers state of the art houden?’ Niet eenvoudig, want anders dan in het hbo liggen de mbo-kwalificatiedossiers voor meerdere jaren vast. ‘Een belangrijke bijvangst van Zichtbare schakel is voor ons geweest dat we als MBO Raad terecht kwamen in allerlei netwerken, op leerniveau maar ook beleidsmatig. Dat zijn óók schakels.’

De drie docenten maakten deel uit van de kwartetten van het Nijmeegs Leerlandschap, waarbij hbo- en mbo-professionals en docenten samenwerken op de werkvloer. Hoe ver is ROC Nijmegen met het aanpassen van de opleiding aan de veranderde eisen aan het beroep? ‘In ons overleg met de werkvelden bleek dat er in het lesaanbod meer aandacht voor de wijkverpleging moest komen’, vertelt Felice Plat. ‘Daar hebben we gehoor aan gegeven. Ook door de samenwerking met het Nijmeegs Leerlandschap hebben we veel ideeën gekregen voor het vullen van het onderwijsmagazijn, een interactief onderwijsmodel. En bij de ontwikkeling van het keuzedeel Wijkgericht werken hebben we samengewerkt met het HBO.’

Stages moeilijk

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten blijkt keer op keer dat aankomend eerstejaars bijna allemaal willen werken in het ziekenhuis. Maar door stages in de thuiszorg kan die voorkeur veranderen. ‘Laatst sprak ik nog een studente die dankzij haar intra- en extramurale stages uiteindelijk toch voor de wijk koos’, vertelt Arthur de Becker. ‘Ze zag in dat ze zich in de wijkverpleging veel meer kan ontwikkelen, omdat ze daar een coördinerende rol kan hebben en vanwege de multidisciplinaire samenwerking.’ Toch zijn er nog altijd te weinig studenten die voor een stage in de wijk kiezen. Ook vanwege het toekomstbeeld: stand alone werken in een baan met kleine contracten, zegt Plat. ‘Wanneer de jonge BOL’etjes klaar zijn, lonkt het ziekenhuis.’ Een ander obstakel is het tekort aan stageplaatsen. Eefje Diesveld wil graag een lans breken voor haar BOL-stagiaires, die relatief onervaren zijn. ‘Zorginstellingen willen allemaal hbo-stagiaires. Met BOL 3 kunnen we niet zoveel, zeggen ze. Het is een beetje: wat de boer niet kent, dat eet-ie niet.’

Kunnen we hieruit concluderen dat de arbeidsmarkt de beweging naar de verpleegkundige in de wijk nog niet heeft gemaakt? Dat klopt, zeggen de geïnterviewden. Gek genoeg is het feit dat mbo’s hun onderwijs afstemmen met zorginstellingen in de regio, geen garantie voor een vruchtbare uitwisseling met de praktijk. Er is weinig vraag naar verpleegkundigen in de wijk. Het veld lijkt nog niet goed in de gaten te hebben dat het mbo de sleutel kan zijn voor de oplossing van problemen zoals de tekorten op de arbeidsmarkt. Plat: ‘Veel aandacht is naar hbo-verpleegkundigen gegaan. Zichtbare schakel heeft weliswaar bewezen dat het mbo een gelijke speler is, maar tot nu toe lijken werkgevers zich vooral te richten op hbo’ers.’

Nog niet klaar

Tegelijkertijd steken ze ook de hand in eigen boezem: mbo-docenten zouden zich actiever moeten opstellen. ‘Voor ik deelnam aan het Nijmeegs Leernetwerk, had ik nog niet van Zichtbare schakel gehoord’, zegt Plat. ‘Dat was heel erg gericht op het hbo. Terwijl je daar als roc toch echt iets mee moet. Die houding zie je nu dankzij de leernetwerken steeds meer veranderen.’ De deelname aan het leernetwerk beviel de drie docenten goed. In de kwartetten vielen de grenzen tussen opleidingsniveaus weg. ‘Wij vonden sommige hbo-termen even wennen’, zegt Plat. ‘De communicatie is echt anders. Je zou kunnen zeggen dat het onze kwaliteit is om die termen te vertalen naar de praktijk. Zo leer je van elkaar.’ Dankzij de leernetwerken konden docenten ook bij elkaars opleidingen een kijkje nemen. Ook dat levert inzichten op. ‘Ik sta iedere keer versteld over wat er in het hbo mogelijk is en in het mbo niet’, zegt Diesveld. ‘Het mbo-curriculum ligt zó vast. Daarin kunnen wij zeker iets van het hbo leren.’

Al met al zijn ze nog lang niet klaar, denken de drie docenten: Zichtbare schakel stopt voor het mbo eigenlijk te vroeg. Diesveld ziet het belang in de toekomst alleen maar toenemen: ‘Voor alle vormen van ouderenzorg is wijkgericht werken nodig, of een cliënt nu thuis woont of niet.’ Goed dat Zichtbare schakel het mbo erbij heeft gehaald, zegt Plat. ‘We moeten die kansen pakken. En onszelf als nog veel meer gelijkwaardige gesprekspartner naar voren schuiven.’

Meer lezen

In de aanloop naar de afsluiting van het programma Zichtbare schakel, houden we interviews met belangrijke stakeholders. Vond u dit artikel interessant? Lees dan ook deze artikelen:

 

 

]]>
news-1919 Tue, 12 Dec 2017 09:40:33 +0100 ZonMw partner van International Conference on Integrated Care (ICIC) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-partner-van-international-conference-on-integrated-care-icic/ Van 23 t/m 25 mei 2018 organiseert de International Foundation for Integrated Care (IFIC) voor de 18e keer de International Conference on Integrated Care (ICIC). ZonMw is partner, net als het RIVM en Vilans. Deze internationale conferentie vindt plaats in Utrecht en gaat over geïntegreerde zorg en ondersteuning. De nadruk ligt op de waarde van mensen en populaties.

Paneldiscussie ZonMw

Henk Smid, directeur van ZonMw, leidt tijdens het ICIC een paneldiscussie over de brede definitie van gezondheid en de gevolgen hiervan voor beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.

Komt u ook?

Doet u onderzoek binnen het aandachtsgebied van geïntegreerde zorg of houdt u zich bezig met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk? Pak dan deze kans en breng uw onderzoek onder de aandacht van een internationale doelgroep. Meld u aan vóór 28 februari 2018 en krijg 10% korting met code EARLYBIRD. Ga naar de aanmeldpagina van ICIC 

Integrated Care Academy Award

Tijdens het congres vindt de uitreiking plaats voor de Integrated Care Academy Award voor beste paper en poster. Een comité van toonaangevende internationale experts kiest de beste paper en de beste poster (deadline voor inzending is verstreken). 

Waar en wanneer

Het ICIC vindt plaats van woensdag 23 mei t/m vrijdag 25 mei 2018 in het NBC Congrescentrum in Utrecht. De conferentie is met name interessant voor onderzoekers, clinici en managers die betrokken zijn bij het onderwerp integrated care en die geïntegreerde gezondheids- en sociale zorg leveren. Prijs voor deelname vanaf € 333,-.

Ga voor meer informatie naar de website van ICIC

]]>