Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

In de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs staat de jeugd in al haar contexten centraal. Door de jeugd als speerpunt te nemen, investeren we binnen de NWA in nieuw onderzoek. Onderzoek dat in samenhang kan bijdragen aan een gezonde, veilige, en rechtvaardige samenleving voor een nieuwe generatie.

De 21e eeuw plaatst ons voor uitdagingen op het gebied van technologie, internet, relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, verstedelijking en globalisering. Dit vraagt een nieuwe kijk op de manier waarop wij onze jeugd voorbereiden op hun toekomst.

Game-changers

Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij nu en in de toekomst positief kunnen bijdragen aan de samenleving in de 21ste eeuw? Dat is het centrale vraagstuk binnen deze route, uitgewerkt in 3 samenhangende game-changers: ‘Leren en ontwikkelen in verschillende contexten’, ‘Diversiteit en ongelijkheid’ en ‘Normativiteit van opvoeding en onderwijs’.

Startimpuls – project Gelijke Kansen

Voor het thema Jongeren in een veerkrachtige samenleving heeft OCW budget vrijgemaakt in de vorm van een startimpuls. De bijdrage die de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs levert aan deze Startimpuls is het project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Met ingang van 2018 doet een breed samengesteld consortium binnen dit project onderzoek naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het consortium kijkt naar de processen en mechanismen die hierbij een rol spelen. Zoals de toenemende diversiteit in de schoolklas, de opkomst van schaduwonderwijs, samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, de mogelijkheden van wijkteams in de jeugdhulpverlening en van de jeugdgezondheidszorg bij een stapeling van risicogedrag.

Kennisagenda Jeugd

Voor een stevig, verankerd onderzoeksprogramma met maatschappelijke impact is een toespitsing en prioritering nodig van onderzoeksthema's. Daarom wordt er gewerkt aan een kennisagenda Jeugd. In deze kennisagenda worden de belangrijkste wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken uitgewerkt. En wordt onderbouwd wat we al wel en niet weten. Bij het opstellen van de kennisagenda worden professionals uit beleid, praktijk en wetenschap, en ouders en jongeren zelf betrokken.

Taskforce Jeugd

De verdere uitwerking van de route valt onder de verantwoordelijkheid van de Taskforce Jeugd. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het beleid, de praktijk en ouders en jongeren.

Boegbeelden en organisatie

Boegbeelden van deze route zijn Judi Mesman (Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam). Organiserend trekker is het NRO, in samenwerking met NWO en ZonMw.

 

Veel anomie voor informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd

Met ongeveer 200 aanwezigen kijkt de NWA-route Jeugd terug op een geslaagde informatie- en netwerkbijeenkomst op donderdag 7 juni 2018. Tijdens de bijeenkomst werden bezoekers geïnformeerd over de voorlopige thema’s uit de kennisagenda Jeugd, en over de NWA-brede call die nu open staat voor aanvragen. Daarnaast was er veel ruimte om te netwerken.

Stakeholders

De route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA) kiest een vernieuwende invalshoek door kinderen en jongeren centraal te stellen in een integratieve wetenschapsagenda. Jeugdigen leren en ontwikkelen zich binnen verschillende contexten, relaties en netwerken. Daar houden veel verschillende partijen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg zich mee bezig. Het is belangrijk dat die partijen elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat die integrale benadering tot stand komt. Om dat makkelijker te maken is een stakeholdersanalyse gemaakt.

Meer informatie

Contact

Foto van Vicky Verschoor

Vicky Verschoor

Coördinator cluster Jeugd

Telefoonnummer+31 70 349 52 02
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website