Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

In de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs staat de jeugd in al haar contexten centraal. Het vraagstuk is “Welke vormen van opvoeding, onderwijs en begeleiding stellen jeugdigen in staat nu en straks gelukkig en gezond te leven en bij te dragen aan de samenleving?”. Door de jeugd als speerpunt te nemen, investeren in onderzoek dat in samenhang kan bijdragen aan een gezonde, veilige, en rechtvaardige samenleving voor een nieuwe generatie.

Kennisagenda Jeugd

De Kennisagenda Jeugd (2018) is een uitwerking van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De agenda beschrijft de thema’s waarover meer onderzoek vereist is om de kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs te vergroten. Het gaat dan om de thema’s leren en ontwikkelen in verschillende contexten, diversiteit en (on)gelijkheid en normativiteit van opvoeding en onderwijs. U vindt de Kennisagenda en een samenvatting daarvan hier. De 21e eeuw plaatst ons voor uitdagingen op het gebied van technologie, internet, relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, verstedelijking en globalisering. Dit vraagt een nieuwe kijk op de manier waarop wij onze jeugd voorbereiden op hun toekomst. 

Met de Kennisagenda Jeugd wordt concretisering gegeven aan kennisgebieden waarin toekomstig onderzoek voor belangrijke doorbraken en innovatieve ontwikkelingen kunnen zorgen:

  • Leren en ontwikkelen in verschillende contexten (oa thuis, op school, in de wijk)
  • Diversiteit en (on)gelijkheid
  • Normativiteit van opvoeding en onderwijs.

Doel van de kennisagenda is om met de concretisering van deze thema’s wetenschappers, beleidsmakers en professionals binnen het jeugddomein handvatten te geven om vanuit een integrale samenwerking nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. En daarmee het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen.

De route en kennisagenda Jeugd uiteenlopende invalshoeken samen: verschillende expertises, maar ook verschillende vakgebieden met hun vragen en wetenschappers die kunnen bijdragen aan antwoorden op vragen. Om daadwerkelijk de verbinding te bevorderen tussen onderwijs en jeugdhulp, jeugdhulp en veiligheid en kinderopvang en onderwijs dient onderzoek innovatief en inter- en transdisciplinair van aard te zijn. 

Startimpuls – project Gelijke Kansen

Voor het thema Jongeren in een veerkrachtige samenleving heeft OCW budget vrijgemaakt in de vorm van een startimpuls. De bijdrage die de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs levert aan deze Startimpuls is het project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Met ingang van 2018 doet een breed samengesteld consortium binnen dit 3-jarig project onderzoek naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het consortium kijkt naar de processen en mechanismen die hierbij een rol spelen. Zoals de toenemende diversiteit in de schoolklas, de opkomst van schaduwonderwijs, samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, de mogelijkheden van wijkteams in de jeugdhulpverlening en van de jeugdgezondheidszorg bij een stapeling van risicogedrag. 

Stakeholders in kaart

De route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA) kiest een vernieuwende invalshoek door kinderen en jongeren centraal te stellen in een integratieve wetenschapsagenda. Jeugdigen leren en ontwikkelen zich binnen verschillende contexten, relaties en netwerken. Daar houden veel verschillende partijen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg zich mee bezig. Het is belangrijk dat die partijen elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat die integrale benadering tot stand komt. Om dat makkelijker te maken is een stakeholdersanalyse gemaakt.

Taskforce Jeugd

De verdere uitwerking van de route Jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de Taskforce Jeugd. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het beleid, de praktijk en ouders en jongeren. 

Boegbeelden en organisatie

Boegbeelden van deze route zijn prof. dr. Sabine Severiens (Erasmus Universiteit) en prof. dr. Sander Thomaes (Universiteit Utrecht). Organiserend trekker is het NRO, in samenwerking met NWO en ZonMw. 

Meer informatie

Contact

Foto van Vicky Verschoor

Vicky Verschoor

Coördinator cluster Jeugd

+31 70 349 52 02
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website