Route gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling

Binnen de route Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling zijn 31 clustervragen gesteld. Met een grote groep experts (de taskforce Preventie) en een brede coalitie van stakeholders uit het zorg- en preventieveld, universiteiten, hogescholen, gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en bedrijfsleven, hebben de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw de vragen uitgewerkt tot een kennisagenda Preventie. Deze agenda nemen de minister van OCW en de staatssecretaris van VWS op 22 maart 2018 in ontvangst, samen met de door NFU en ZonMw gerealiseerde kennisagenda's Personalised medicine en Regeneratieve geneeskunde.

Taskforce Preventie

Begin 2016 hebben de NFU en ZonMw met het brede veld van zorg en preventie een route-uitwerking tot stand gebracht. Deze route-uitwerking benoemde vier game changers: 1. Aandacht voor variatie, 2. Positieve gezondheid, 3. Wetenschappelijke vernieuwing, 4. Investeren in preventie. De route-uitwerking is met een beschrijving van de andere 24 NWA-routes aangeboden aan het vorige kabinet in een Portfolio voor onderzoek en innovatie.

Om verder richting te geven aan deze belangrijke velden van onderzoek en ontwikkeling moest een interdisciplinaire taskforce geformeerd worden, aldus de route-uitwerking. Deze Taskforce Preventie werd begin 2017 ingesteld en moest de nadruk leggen op (wetenschappelijke) kennisontwikkeling over preventie, en over gezondheidszorgonderzoek en curatieve zorg voor zover dit raakt aan preventie. De route-uitwerking gaf namelijk aan dat er op het vlak van kwaliteit en duurzaamheid van de zorg vooral op het terrein van preventie veel maatschappelijke, economische en gezondheidswinst te behalen valt. De taskforce heeft in 2017 de kennisagenda Preventie tot stand gebracht.

Kennisagenda Preventie

De kennisagenda Preventie benoemt welke kennis nodig is om de gezondheid en het dagelijks functioneren van iedereen in Nederland te bevorderen. Primair gaat het om kennisverwerving door wetenschappelijk onderzoek. De Kennisagenda reikt daarvoor de onderwerpen aan en onderbouwt dat deze kennisverwerving onlosmakelijk verbonden moet zijn met de toepassing van die kennis in de praktijk. Het gaat dus niet alleen om de kennis, maar ook om de agenda (Latijn voor 'de dingen die gedaan moeten worden').

Organisatie

Voor deze route zijn de trekkers prof. dr. Rick Grobbee, dr. Ivonne Sluijs, dr. Jeroen Hasselaar (allen NFU) en drs. Jos Zandvliet (ZonMw).

Meer informatie:

Contact

Foto van Karin van Gorp

Karin van Gorp

Programmacoördinator

Telefoonnummer+31 70 349 53 17
E-mailadresGorp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website