Nationale Wetenschapsagenda & Preventie

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is de inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetenschap! Het cluster Preventie van ZonMw draagt bij aan de route Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling.

Vanuit Preventie dragen we bij aan deze NWA-thema’s:

  • Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data
  • Schulden en armoede 
  • Economische veerkracht van vrouwen
  • Verkleinen sociaal economische gezondheidsverschillen

Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben betere kansen op een goede start, naarmate ze eerder in het leven de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Maar hoe komen deze kinderen en hun gezinnen, vaak met complexe problemen voor, tijdens en na de zwangerschap, zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? Ga voor meer informatie naar het NWA-programma Big data en kansrijke start.

Schulden en armoede

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Binnen het NWA-programma Schulden en armoede gaan kennis brede interdisciplinaire consortia (met daarin bijvoorbeeld gemeenten en kennisinstellingen) deze vragen onderzoeken. Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

Economische veerkracht van vrouwen

Vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. De NWA stimuleert onderzoek in de vorm van living labs om de economische veerkracht van vrouwen te bevorderen. Dit NWA-programma richt zich op het hele ecosysteem rondom drie groepen economisch kwetsbare vrouwen en wil uiteindelijk handelingsperspectieven opleveren voor stakeholders. Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

Verkleinen sociaal economische gezondheidsverschillen

Door preventiebeleid in de zorg zijn Nederlanders gemiddeld gezonder geworden: de levensverwachting is gestegen en mensen blijven langer gezond. Dit geldt echter niet voor alle groepen in onze samenleving; met name onder mensen met een lage sociaaleconomische positie zijn relatief grote gezondheidsachterstanden. Dat maakt dat er nog een groot gezondheidspotentieel is dat aangesproken en gerealiseerd kan worden. Het NWA-programma Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie is gericht op onderzoek naar de wijze waarop dit bereikt zou kunnen worden. Kijk voor meer informatie op de programmapagina.

Route Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De NWA-route Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling probeert dit complexe vraagstuk multidisciplinair te benaderen. Binnen deze route zijn 31 clustervragen gesteld. Samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft ZonMw de vragen uitgewerkt tot een kennisagenda Preventie. Hierbij is samengewerkt met een brede coalitie van stakeholders uit het zorg- en preventieveld, universiteiten, hogescholen, gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties, bedrijfsleven en praktijk. De kennisagenda Preventie is een belangrijk vertrekpunt geweest voor de kennisagenda Samen gezond leven.

Vanuit de NWA-route Gezondheidszorg, preventie en behandeling was er op 7 april 2021 een webinar. Nieuwsgierig? Bekijk de samenvatting van ‘Accelerate Prevention’.

Over de Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) benoemt uitdagende en richtinggevende vraagstukken die aansluiten op de kracht van de Nederlandse wetenschap, op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en op economische kansen die zich voordoen. Specifieke thematische programmering op maatschappelijk urgente thema’s sluit hier bij aan.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere via thematische programmering waarin wordt samengewerkt met ministeries.

ZonMw is ook betrokken bij de volgende NWA-routes:

Organisatie

Voor deze route zijn de trekkers prof. dr. Rick Grobbee en dr. ir. Helene Voogdt-Dupuis (UMCU Julius Centrum)

Contact

Foto Jet Goppel

Jet Goppel

Programmamanager

+31 70 349 50 85
goppel@zonmw.nl

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website