ZonMw tijdlijn Nationale Wetenschapsagenda https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Nationale Wetenschapsagenda nl-nl Sun, 09 Dec 2018 23:33:34 +0100 Sun, 09 Dec 2018 23:33:34 +0100 TYPO3 news-3287 Wed, 28 Nov 2018 13:51:16 +0100 Minister de Jonge (VWS) opent tour van Kennisagenda Jeugd langs ministeries https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/minister-de-jonge-vws-opent-tour-van-kennisagenda-jeugd-langs-ministeries/ Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken over kinderen en jongeren gezamenlijk op te pakken. De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd gedaan door Judi Mesman en Monique Volman, boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. De Kennisagenda wordt de komende periode feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die bij de totstandkoming van de Kennisagenda betrokken zijn geweest.

Kennisagenda uitwerking van route Jeugd van NWA

De Kennisagenda Jeugd is een uitwerking van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De agenda beschrijft de thema’s waarover meer onderzoek vereist is om de kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs te vergroten. Het gaat dan om de thema’s leren en ontwikkelen in verschillende contexten, diversiteit en (on)gelijkheid en normativiteit van opvoeding en onderwijs. U vindt de Kennisagenda hier .

Veel partijen én jongeren betrokken bij totstandkoming Kennisagenda

Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken evenals de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals zijn bevraagd maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda.

NWA biedt kansen

De verschillende thema’s uit de Kennisagenda Jeugd hangen met elkaar samen, vullen elkaar aan of overlappen elkaar. Deze zouden dan ook niet los van elkaar onderzocht moeten worden. Hier liggen kansen voor onderzoekers om samen met collega’s uit andere domeinen en disciplines grootschalig onderzoek op te zetten. De verschillende calls van de NWA  bieden hier mogelijkheden voor.

Aandacht voor goede organisatie en inrichting jeugdhulp en onderwijs

Minister de Jonge uit zijn waardering voor de totstandkoming van de Kennisagenda Jeugd. In gesprek lichtten Mesman en Volman toe waarom is gekozen voor de drie thema’s. Hierop kan toekomstig onderzoek voor belangrijke doorbraken en innovatieve ontwikkelingen zorgen. De minister vraagt in aanvulling op deze thema’s aandacht voor kennis over een goede organisatie en inrichting van o.a. jeugdhulp en onderwijs. De Jonge nodigt het onderzoeksveld uit hier ook oog voor te hebben.

Meer weten?

 

Fotografie en video Studio Oostrum

 

]]>
news-3180 Fri, 02 Nov 2018 13:29:09 +0100 Nationale Wetenschapsagenda: financiering voor matchmakingsbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-financiering-voor-matchmakingsbijeenkomsten/ Innnovatieve samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners is nodig om de kans op maatschappelijke relevantie van het onderzoek groter te maken. Maar hoe vinden deze partijen elkaar? De Nationale Wetenschapsagenda heeft daartoe de call “Matchmakingbijeenkomsten” gepubliceerd. Met deze oproep wil NWO de consortia binnen de 25 routes van de NWA financieel ondersteunen bij de organisatie van dit soort bijeenkomsten. Het gaat dan om bijeenkomsten die tot doel hebben om (nieuwe) kennisketenbrede consortia te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen.

Om snelheid te houden is het een doorlopend proces en kunnen aanvragen continue worden ingediend. Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 10.000,- worden aangevraagd dat uitsluitend bedoeld is voor de faciliteiten van het evenement. Op de website van NWO kunt u alles over de voorwaarden lezen.

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-2635 Tue, 26 Jun 2018 09:47:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda: Wie kan er indienen? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-wie-kan-er-indienen/ Eind mei zijn er twee NWO calls gepubliceerd voor de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. De call Onderzoek op Routes door Consortia en een call voor Matchmaking-bijeenkomsten. Wie kan hiervoor precies indienen? Onderzoek op Routes door Consortia

Samengestelde meerjarige consortia worden via de 25 NWA-routes gestimuleerd om kennis voor wetenschappelijke doorbraken voor maatschappelijke opgaven te ontwikkelen. Voor deze call kunnen aanvragen ingediend worden door een consortium. Er worden drie categorieën van deelnemers aan een consortium onderscheiden: hoofdaanvrager, medeaanvrager en cofinanciers.

Hoofdaanvrager

De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in. Onderzoekers van de volgende instellingen kunnen als hoofdaanvrager optreden: Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra, KNAW- en NWO-instituten, hogescholen en TO2-instellingen. Ook onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen, de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, ARCNL en Prinses Maxima Centrum kunnen aanvragen indienen. De hoofdaanvrager mag per ronde slechts 1 aanvraag indienen. Hij/zij kan daarnaast maximaal 1 keer als medeaanvrager deelnemen aan een ander consortium.

Wie kan er optreden als medeaanvrager?

Onderzoekers van organisaties die voldoen aan de volgende drie voorwaarden kunnen optreden als medeaanvrager: De organisatie is gevestigd in Nederland, heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek, heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

 • Organisaties met een publieke taak
  In de juridische literatuur wordt aan het begrip publieke taak een ruime uitleg gegeven: (kennis)instellingen die overheidstaken verrichten oefenen een publieke taak uit ongeacht de rechtsvorm van de instelling. Hierbij wordt gekeken naar de wijze van financiering (uit rijkskas) en naar allerlei andere factoren (lagere regelgeving, statuten, subsidiebesluiten, beleidsnota’s en zelfs feitelijke gedragingen). Privaatrechtelijke organisaties die publieke taken uitvoeren, worden ook wel hybride organisaties genoemd.
  Zorginstellingen, onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen zijn hier voorbeelden van.
  Of de organisatie waaraan de medeaanvrager is verbonden een publieke taak heeft, komt aan de orde bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een aanvraag. In het licht van de bedoeling van de NWA ligt een ruime uitleg van het begrip ‘publieke taak’ voor de hand. In geval van twijfel zou door NWO aan de medeaanvrager kunnen worden gevraagd om een nadere specificatie/toelichting/bewijs van zijn ‘publieke taak’.
  U kunt bij twijfel over de publieke taak ook even contact opnemen met het programmasecretariaat via nwa-orc@nwo.nl.
 • Rijksinstellingen en planbureaus
  Rijkskennisinstellingen en drie planbureau kunnen ook medeaanvrager zijn. Een lijst van het RKI-netwerk vindt u op de website van het KNMI.

Een medeaanvrager mag per ronde slechts 2 keer als medeaanvrager deelnemen aan een consortium.

Consortium partners

Het opnemen van maatschappelijke partijen in het consortium wordt aanbevolen, omdat onderzoeksvoorstellen onder meer beoordeeld worden op de mate van betrokkenheid van maatschappelijke partijen. Daarnaast wordt er een verplichte cofinanciering van 10% gehanteerd die geleverd dient te worden door publieke en/of private consortiumpartners die geen subsidie ontvangen. ‘Maatschappelijke partijen’ is hier een breed begrip, dat ook overheden en het bedrijfsleven kan omvatten.
Alleen onderzoekers afkomstig uit organisaties zonder winstoogmerk kunnen optreden als hoofd- of medeaanvrager en dus subsidie ontvangen. Private partijen kunnen wel als partner aan het consortium deelnemen en hierbij cofinanciering leveren, in cash dan wel in kind.

Oproep voor Matchmakingbijeenkomsten

Om de consortia te kunnen vormen kan er ingediend worden voor de call Matchmakingsbijeenkomsten.
Onderzoekers verbonden aan de volgende kennisinstellingen kunnen voor deze oproep aanvragen indienen: Nederlandse universiteiten; Universitaire medische centra; KNAW- en NWO-instituten; Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); TO2-instellingen ; het Nederlands Kanker Instituut; het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; NCB Naturalis; Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Meer informatie

De deadline voor het indienen voor de call NWA-ORC is 11 september 2018. Voor de Matchmaking call kan doorlopend worden ingediend. Op dinsdag 26 juni organiseert NWO van 15.30-16.30 uur een webinar over het onderzoeksprogramma. Meer informatie hierover op: www.nwo.nl/nwa.
Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op:

]]>
news-2628 Thu, 21 Jun 2018 16:10:20 +0200 Building Blocks of Life verbindt routes tijdens NWA-Matchmaking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/building-blocks-of-life-verbindt-routes-tijdens-nwa-matchmaking/ De Building Blocks of Life programmaraad heeft samen met zeven thematisch overlappende routes een NWA-matchmaking event georganiseerd op 12 juni. Ruim 150 deelnemers konden hun ideeën pitchen en netwerken om consortia te vormen die kunnen indienen in de Nationale Wetenschapsagenda call van NWO. Building Blocks of Life werkte samen met de volgende routes: Origins of life, Regenerative medicine, Measuring and detecting, NeurolabNL, Personalized medicine, Sustainable production of safe and healthy food & Health care research.

Het programma bestond uit een plenair gedeelte met informatie over de call en inhoudelijke pitches vanuit de verschillende routes. In de breakout sessies was ruimte om in kleinere groepjes verder te praten over specifieke vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda, en om eigen ideeën en kennis uit te wisselen. Wetenschappelijk inspirator Jan Hoeijmakers was dagvoorzitter.

Bron: NWO

]]>
news-2602 Fri, 15 Jun 2018 11:02:27 +0200 Veel animo voor informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd https://www.nro.nl/veel-animo-voor-informatie-en-netwerkbijeenkomst-nwa-route-jeugd/ Met ongeveer 200 aanwezigen kijkt de NWA-route Jeugd terug op een geslaagde informatie- en netwerkbijeenkomst op donderdag 7 juni 2018. Tijdens de bijeenkomst werden bezoekers geïnformeerd over de voorlopige thema’s uit de kennisagenda Jeugd, en over de NWA-brede call die nu open staat voor aanvragen. Daarnaast was er veel ruimte om te netwerken.  

]]>
news-2513 Fri, 25 May 2018 15:22:00 +0200 NWO lanceert call voor uitvoering Nationale Wetenschapsagenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nwo-lanceert-call-voor-uitvoering-nationale-wetenschapsagenda/ NWO heeft vandaag de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is 52,2 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018. Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen zal aandacht zijn voor betrokkenheid van de gehele kennisketen van hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra, TO2-instellingen, Rijkskennisinstellingen tot maatschappelijke partners (publiek en privaat). De aanvragen kunnen binnen drie bandbreedtes worden ingediend: 500.000 - 2 miljoen euro, 2 - 5 miljoen euro en 5 - 10 miljoen euro.

Financiering voor matchmakingbijeenkomsten

Om (nieuwe) kennisketenbrede consortia binnen de NWA-routes te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen, stelt NWO middelen ter beschikking voor de organisatie van matchmakingbijeenkomsten. Per initiatief kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. De aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend in 2018 en 2019.

Extra investeringen in onderzoek en innovatie

In het regeerakkoord is een additionele structurele investering aangekondigd voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Een deel van deze extra middelen is bestemd voor de Nationale Wetenschapsagenda: in 2018 is 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NWO gevraagd een onderzoekprogramma in te richten voor de NWA.

Meer informatie

Eind juni organiseert NWO een webinar over de eerste NWA-financieringsronde. De aankondiging hiervan wordt gepubliceerd op de website.

Zie ook:

Bron: NWO

]]>
news-2488 Fri, 18 May 2018 09:48:03 +0200 Kom naar de informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kom-naar-de-informatie-en-netwerkbijeenkomst-nwa-route-jeugd/ Op 24 mei wordt de eerste NWA-brede call gepubliceerd, waarin het mogelijk is om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Tijdens de feestelijke lancering van het NWA programma was de boodschap duidelijk: durf grote vragen aan te pakken en doe het samen. Om dit te vergemakkelijken voor het thema jeugd is er een informatie- en netwerkbijeenkomst van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs op 7 juni in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht. De bijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is in het doen van onderzoek in het jeugdveld: van onderwijs tot jeugdzorg, en van gelijke kansen tot opvoeding. Onderzoekers, maar zeker ook praktijkprofessionals die geïnteresseerd zijn in deelname aan onderzoek zijn welkom.

NWA programmering

Op 24 mei wordt de call for proposals gepubliceerd op nwo.nl/nwa. Tijdens de bijeenkomst volgt een korte toelichting, maar is er vooral veel ruimte voor vragen. Specifieke vragen over de call kunt u ook stellen via nwa@nwo.nl. Binnen het NWA programma is ruimte voor grote aanvragen, zowel in middelen als in consortium. Het beschikbare budget voor de NWA is 70 M€ in 2018, 108 M€ in 2019, 130 M€ in 2020. Dit is bestemd voor fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek moet passen binnen één of meerdere van de 25 NWA-routes, interdisciplinair van karakter zijn en leiden tot wetenschappelijke en maatschappelijke ‘doorbraken’.

Meer weten en aanmelden?

Meer informatie, bijvoorbeeld over de thema's, het programma en aanmelden, vindt u in het agenda-item. Voor vragen over deze bijeenkomst, de route Jeugd en de kennisagenda Jeugd: info@nro.nl

]]>
news-2605 Tue, 15 May 2018 13:56:00 +0200 Van praktijkuitdagingen naar onderzoeksvraagstukken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/van-praktijkuitdagingen-naar-onderzoeksvraagstukken/ Waar moet onderzoek naar gedaan worden volgens de sportpraktijk? Door vragen te achterhalen die nu spelen in de praktijk, wordt de maatschappelijke opbrengst van sportonderzoek groter. Om die praktijkvragen te inventariseren, organiseerden ZonMw en Kenniscentrum Sport op 15 mei een werkconferentie vraagarticulatie. Meer dan 40 mensen uit praktijkorganisaties waren aanwezig.

Er werden praktijkvragen opgehaald op de gebieden leren(d) bewegen, blijven(d) bewegen en de waarde van sport. De input op de verschillende thema’s wordt meegenomen in de subsidieoproep die in het najaar open gaat. Ook wordt een aanpak geformuleerd voor structurele vraagarticulatie. Er zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot focus in sport- en beweegonderzoek, en daarmee een verdere uitwerking van de NWA route sport en bewegen, relevant voor de praktijk.

Meer informatie

]]>
news-2466 Tue, 15 May 2018 11:39:27 +0200 Onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksprogramma-nationale-wetenschapsagenda-van-start/ Onderzoekers en maatschappelijke partners kunnen vanaf 24 mei onderzoeksvoorstellen indienen bij het NWO programma Nationale Wetenschapsagenda. Via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda wordt kennis ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma is gericht op alle disciplines en op de gehele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Samenwerking

Breed samengestelde multidisciplinaire consortia kunnen onderzoek indienen dat past binnen een of meerdere van de NWA-routes. Onderzoekers aan universiteiten werken hierin samen met partners uit de (publieke) kennisketen, maatschappelijke partners en partners uit het bedrijfsleven.

Budget

Voor dit programma is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit loopt op tot € 108 miljoen in 2019 en € 130 miljoen vanaf 2020. Voor de eerste financieringsronde in 2018 is € 52,2 miljoen gereserveerd.

Tijdpad

De eerste subsidieoproep van het programma is op 24 mei gepubliceerd. Na de zomer is de deadline voor het indienen van een vooraanmelding. De deadline voor de uitgewerkte aanvragen is aan het einde van 2018. Een tweede financieringsronde wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Routes

De bijna 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap zijn uitgewerkt tot de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. De routes bestrijken onderwerpen van nanorevolutie en kunst, tot smart industry en gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling.

Meer informatie


]]>
news-2277 Thu, 22 Mar 2018 14:00:00 +0100 Kennisagenda’s gezondheid aangeboden aan bewindslieden OCW en VWS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagendas-gezondheid-aangeboden-aan-bewindslieden-ocw-en-vws/ Vandaag hebben minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) drie kennisagenda’s in ontvangst genomen uit handen van NFU-voorzitter Ernst Kuipers. Deze kennisagenda’s zijn een uitwerking van een deel van de publieksvragen aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) op het gebied van gezondheid. Ze beschrijven hoe het kennisveld met innovatief wetenschappelijk onderzoek oplossingen en wetenschappelijke doorbraken kan vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: hoe houden we de samenleving gezond en innoveren we met wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg? Routes vanuit de NWA

De NWA is gebaseerd op meer dan 11.700 vragen vanuit de samenleving, die zijn  gecategoriseerd in 25 actuele maatschappelijke vraagstukken: de routes. Wetenschap en maatschappij gaan daarin samen op zoek naar oplossingen voor deze vraagstukken. Een groot deel van de vragen aan de NWA ging over gezondheid. Brede coalities van experts zijn op basis van die vragen wetenschappelijke proposities aan het ontwikkelen, bijvoorbeeld op het terrein van digitale samenleving, hersenen en cognitie, sport en bewegen of big data. Vandaag is een mijlpaal voor drie coalities die op hun terrein een kennisagenda presenteren:

Unieke samenwerking

Voor deze drie kennisagenda’s heeft een coalitie van experts afkomstig uit verschillende organisaties de publieksvragen vertaald naar belangrijke thema’s voor toekomstig gezondheidsonderzoek. In de coalitie waren onder meer universitair medische centra, universiteiten, hogescholen, gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties, TO2-instellingen en het bedrijfsleven vertegenwoordigd. ZonMw en de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU) hebben de totstandkoming van de drie kennisagenda’s gecoördineerd.

Kansen

De kennisagenda’s beschrijven met welke nieuwe wetenschappelijke benaderingen de vragen kunnen worden beantwoord.  Zo biedt wetenschappelijk onderzoek  kansen voor preventie, het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Bij chronische ziekten wordt vaker echt herstel mogelijk, in plaats van alleen het aanpakken van symptomen. En door beter te kijken naar verschillen tussen mensen kunnen behandelingen veel gerichter worden ingezet, met meer succes en minder bijwerkingen. Bovendien versterken de  thema's van de kennisagenda’s elkaar: kennis over de verschillen tussen mensen kan ook gebruikt worden voor preventie. Technieken uit de regeneratieve geneeskunde bieden kansen voor behandeling op maat.

Nu investeren

Nu is het moment om stevig te investeren in de wetenschappelijke vraagstukken op het terrein van gezondheid, in onderzoekers en in de technologie die ze nodig hebben, maar ook in onderwijs, opleidingen en in het toepassen van nieuwe kennis uit dit onderzoek. Het is een investering die zichzelf zal terugverdienen, zowel in harde euro's - gezonde mensen doen minder beroep op de zorg - als in kwaliteit van leven, van de zorg en van onze samenleving als geheel.

Meer informatie

]]>
news-2265 Thu, 15 Mar 2018 18:07:29 +0100 Nationale wetenschapsagenda https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2018/03/nwo-start-programmaronde-nationale-wetenschapsagenda.html NWO start nog dit jaar een programmaronde rondom de Nationale Wetenschapsagenda. In 2018 is daarvoor 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Wat houdt het precies in?  

]]>
news-1215 Tue, 30 May 2017 10:15:00 +0200 Subsidieoproep Sport en Bewegen geopend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-sport-en-bewegen-geopend/ Vanaf vandaag, 30 mei 2017, kunnen projectconsortia een subsidieaanvraag indienen voor het ZonMw onderzoeksprogramma Sport & Bewegen 2017. Doel van de subsidieoproep is om multidisciplinair onderzoek, waaronder data science, op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en het gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren. Hiervoor is 1.680.000 euro beschikbaar. Indienen kan tot en met 5 oktober 2017. De oproep is gericht op onderzoeksprojecten van twee jaar, op het gebied van (top)sport en bewegen. Deze aanvragen moeten passen bij de drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’, ‘De waarde(n) van sport’. Daarnaast moet het onderzoek passen bij het thema Sport & Bewegen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Projectconsortia

De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met de praktijk kan nog beter in het sport- en beweegonderzoek. Daarom stimuleert het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 samenwerking op grotere schaal. Voor financiering in deze oproep komen daarom alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking die bestaan uit een combinatie van kennisinstellingen (in ieder geval een universiteit en een hogeschool), een sportorganisatie en een bedrijf, lokale of regionale overheden of maatschappelijke organisaties. Deze samenwerkingsverbanden zijn zogenaamde projectconsortia, waarbij uitsluitend een universiteit of hogeschool kan aanvragen.

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017

Doel van het programma is om meer focus en massa in sportonderzoek te verkrijgen. Uitgangspunt daarbij zijn de eerder genoemde drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport. Met multidisciplinair onderzoek dat binnen deze thema’s past en het benutten van data science voor sportonderzoek is het de bedoeling om de opbrengsten van de gefinancierde onderzoeksprojecten te vergroten.
Financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

Informatiebijeenkomst met matchmaking

Voor kennisinstellingen die een subsidieaanvraag willen indienen vindt op 22 juni 2017 een informatiebijeenkomst plaats over de aanvraagprocedure. Hieraan is ook een zogenaamde ‘matchmaking’ gekoppeld om met potentiële projectpartners in gesprek te raken.

Op weg naar focus en massa

Input voor deze subsidieoproep is geleverd door vertegenwoordigers van 40 kennisinstellingen die, op uitnodiging van de financiers en het Topteam Sport, op 13 maart 2017 bijeen kwamen. Centraal stond de vraag: wat willen we over 10 jaar hebben bereikt met sportonderzoek? Hieronder vindt u een link naar het verslag hiervan.

Meer informatie


]]>
news-1204 Wed, 24 May 2017 12:22:19 +0200 Column Jeroen Geurts: focus op samenwerking http://mediator.zonmw.nl/mediator-23-mei-2017/focus-op-samenwerking/ Langzamerhand is zich een ideetje gaan vormen in mijn hoofd. Hier en daar heb ik al eens een proefballon opgelaten. Ik wil het ook hier graag delen: wat als we de extra fondsen inzetten om de absolute Nederlandse top, de game changers, te ‘ontzorgen’?  

]]>
news-875 Mon, 20 Feb 2017 17:37:05 +0100 NWO voert Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda uit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nwo-voert-startimpuls-nationale-wetenschapsagenda-uit/ Als kennispartner in de Kenniscoalitie* gaat NWO uitvoering geven aan de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Startimpuls is met een bedrag van 32 miljoen euro een eerste investering van het ministerie om een start te maken met de implementatie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De Startimpuls versterkt zowel de basis voor fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek als thematisch onderzoek. Het grootste deel van de Startimpuls NWA, 20 miljoen euro, is bestemd voor thematisch onderzoek binnen drie thema’s die aansluiten bij actuele vraagstukken voor het ministerie van OCW. Dit betreft acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast is 5 miljoen euro voor talentbeleid gereserveerd om 100 nieuwe hoogleraarsposities voor vrouwen te creëren en 5 miljoen euro voor brede valorisatie, dat grotendeels besteed wordt aan het Industrial Doctorates programma. Tot slot is er nog 2 miljoen euro beschikbaar om de kennisagenda’s van het ministerie van OCW en andere ministeries aan te laten sluiten bij de NWA-routes.

Thematisch onderzoek Wetenschapsagenda

De zogeheten routetrekkers van de NWA-routes zijn uitgenodigd om in nauwe samenspraak met de samenwerkende partijen binnen hun route een onderzoeksvoorstel in te dienen om aanspraak te maken op financiering uit de 20 miljoen voor thematisch onderzoek. Er wordt beoogd de financiering voor deze voorstellen nog voor de zomer toe te kennen.

Procedure stimuleert samenwerking

De procedure wordt zo ingericht dat deze aansluit bij het doel van de Nationale Wetenschapsagenda: het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries en maatschappelijke organisaties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de Startimpuls financieel en inhoudelijk te verbreden wanneer belangstellende partijen besluiten mee te financieren en hun eigen maatschappelijke, economische of wetenschappelijke vragen inbrengen in het raamwerk van de NWA.

* De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2)

Bijlage: samenstelling beoordelingscommissie thematisch onderzoek NWA

]]>
news-822 Thu, 02 Feb 2017 16:16:43 +0100 Nieuwsbrief voortgang routes Nationale Wetenschapsagenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwsbrief-voortgang-routes-nationale-wetenschapsagenda/ Hoewel het rapport van de Nationale Wetenschaps Agenda aangeboden is, valt er zeker geen stilte. Verschillende routes blijven actief met de uitwerking. Alles daarover in de tweede NWA-nieuwsbrief. news-808 Mon, 30 Jan 2017 14:23:46 +0100 Op zoek naar hét Publieksonderzoek 2017 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/op-zoek-naar-het-publieksonderzoek-2017/ Jaarlijks organiseert het Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. Is jouw onderzoek hét onderzoek van 2017? Het is van belang dat het onderwerp een grote groep mensen aanspreekt. Mensen moeten gemakkelijk online kunnen deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek is Nederlandstalig van opzet en de respondent krijgt, in enige vorm, meteen feedback op zijn/haar persoonlijke resultaten. Bovendien is jouw onderzoek te vertalen naar aansprekende activiteiten tijdens het Weekend van de Wetenschap. Vanaf de lancering van het onderzoek spelen jij en je collega’s een actieve rol in het uitdragen van het onderzoek in de media.

Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap (7 en 8 oktober 2017) is het grootste wetenschaps- en technologie evenement van Nederland. Tijdens het eerste weekend van oktober openen bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, musea en onderzoeksinstituten hun deuren om bezoekers van jong tot oud de kans te geven een stap te zetten in de wereld van wetenschap en technologie. Ze organiseren unieke en exclusieve activiteiten zoals rondleidingen, experimenten, lezingen, demonstraties, tentoonstellingen en meer. Het weekend van de Wetenschap is net als NEMO Kennislink een activiteit van NEMO.

Wat mag je van het Weekend van de Wetenschap verwachten?

Het Weekend van de Wetenschap  zet haar perscontacten in om aandacht te genereren voor het onderzoek en roept zoveel mogelijk mensen op om deel te nemen. Daarnaast zal ook de directe achterban via social media, nieuwsbrieven en de daarvoor bestemde activiteiten – live – in het Weekend van de Wetenschap worden opgeroepen om deel te nemen. Daarbij spelen ook de samenwerkingspartners en mediapartners een rol. Er zijn geen geldelijke middelen beschikbaar om het onderzoek te bekostigen. De koppeling van jouw onderzoek aan het Weekend van de Wetenschap kan echter een extra stimulans vormen voor potentiële sponsors van jouw onderzoek.

Wil je dat jouw onderzoek landelijk onder de aandacht gebracht wordt?

Mail dan je onderzoeksvraag én onderzoeksplan op maximaal twee A4-pagina’s voor 10 februari naar info@hetweekendvandewetenschap.nl o.v.v. ‘Publieksonderzoek’. Vermeld in je onderzoeksplan minimaal de volgende punten:

 • Inleiding in het onderwerp. Waarom is dit onderzoek nodig? Wat is de vraag die beantwoord moet worden?
 • Welke methode van testen heb je voor ogen? Moeten bepaalde methoden nog ontwikkeld worden? Zo ja, geef dit aan.
 • Geef aan hoe lang een respondent ongeveer met het onderzoek bezig is.
 • Welke feedback krijgt de respondent en in welke vorm?
 • Welke planning zie je voor je, waardoor het onderzoek begin oktober 2017 gelanceerd kan worden?
 • Hoeveel respondenten heb je minimaal nodig?
]]>
news-75 Thu, 15 Sep 2016 09:30:00 +0200 1 miljard euro extra voor onderzoek en innovatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/1-miljard-euro-extra-voor-onderzoek-en-innovatie/ Ondernemers en wetenschappers, verenigd in de Kenniscoalitie, slaan de handen ineen in een oproep aan de politiek. Op donderdag 15 september heeft de Kenniscoalitie een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie gelanceerd. De Kenniscoalitie pleit voor een jaarlijkse investering van 1 miljard euro, waarmee Nederland het onderzoek- en innovatiebestel kan dynamiseren en het palet van kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale Wetenschapsagenda – kan verzilveren om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Deze extra impuls om samenleving, economie en wetenschap duurzaam te versterken is dringend nodig nu de budgetten voor onderzoek en innovatie in een volgende kabinetsperiode met 500 miljoen euro dreigen te dalen. Van het miljard extra moet de helft naar gebieden gaan waar grote transities op ons afkomen. De andere helft zal voor brede versterking van onderzoek, innovatie en samenwerking worden benut.

Nieuwe oplossingen nodig

We staan voor enorme, complexe en urgente uitdagingen die om nieuwe oplossingen vragen. Van de uitwerking van het energieakkoord, de integratie van vluchtelingen, tot de aanpassing aan de klimaatverandering en toekomstbestendige zorginnovaties. Maar in deze uitdagingen liggen ook kansen verscholen die - dankzij deze investering in onze kenniseconomie – gegrepen kunnen worden. Onderzoek, innovatie en intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen zijn hierbij onmisbaar. Nederland verkeert in een unieke uitgangspositie, benadrukken onderzoekers en ondernemers. Het opleidingsniveau is hoog en samenwerken zit in ons DNA. Doorbraken voor wetenschap, samenleving en economie liggen binnen handbereik. De internationale positie van het Nederlandse onderzoek- en innovatiebestel staat echter al enige jaren onder druk. Bij ongewijzigd beleid zal Nederland een achterstand oplopen die niet meer in te halen valt. De Kenniscoalitie roept op om nu een forse impuls te geven over de volle breedte van het bestel.

De plannen liggen klaar – nu het geld nog!

De investeringsagenda van de Kenniscoalitie biedt een concreet plan voor investeringen in vernieuwend thematisch onderzoek. Duizenden onderzoekers en ondernemers uit alle sectoren en disciplines hebben samengewerkt om op basis van de Nationale Wetenschapsagenda een portfolio met voorstellen voor baanbrekend onderzoek op de stellen. Daarnaast zijn ook investeringen in talent en infrastructuur dringend noodzakelijk om de brede basis van het bestel te versterken. De afgelopen maanden hebben verschillende leden van de Kenniscoalitie hun afzonderlijke agenda’s al op de vandaag gepresenteerde Investeringsagenda afgestemd. Voorbeelden hiervan zijn NWO Strategie 2015-2018, Wetenschap verbindt 2016-2020 van de KNAW, Nationaal plan Academische geneeskunde, Biomedische wetenschap en gezondheidsonderzoek van de NFU, NL Next Level van VNO-NCW, Strategische onderzoeksagenda hbo 2016-2020 van de Vereniging Hogescholen en De digitale samenleving van de VSNU.

Meer informatie

 

]]>
news-544 Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 +0200 Kansen voor de wetenschap in kaart gebracht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kansen-voor-de-wetenschap-in-kaart-gebracht/ Samen met de NFU is ZonMw voor NWO de trekker van 3 van de 16 zogenaamde exemplarische routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): personalised medicine, regeneratieve geneeskunde en gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling. Deze 3 routes samen richten zich op 40 van de in totaal 140 NWA-vragen die zijn geformuleerd aan de hand van de vragen die vorig jaar door het publiek aan de wetenschap zijn gesteld. ZonMw werd later ook trekker van de route Sport en bewegen.

Discussies tijdens workshops

Voor alle routes hebben we workshops georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten werd gediscussieerd over de vraag: waar zijn binnen en met de wetenschap kansrijke, nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen mogelijk om tot beantwoording van de belangrijkste route-vraagstukken te komen?

Kansen voor de toekomst

Op basis van de uitkomsten van de workshops zijn notities gemaakt waarin staat wat voor die route de sterke punten zijn en waar de kansen voor de toekomst liggen. De notities zijn naar de kenniscoalitie gestuurd.

De kenniscoalitie

De kenniscoalitie, die opdracht kreeg de NWA uit te voeren, verzamelt alle notities en stelt op grond daarvan een meerjarige investeringsagenda op voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Deze agenda wordt aangeboden aan de politieke partijen. Die bepalen uiteindelijk of en zo ja hoeveel extra geld er komt voor de wetenschap.

Meer informatie

]]>
news-574 Wed, 04 May 2016 09:00:00 +0200 Digitale raadpleging voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor Sport en Bewegen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-raadpleging-voor-de-nationale-wetenschapsagenda-nwa-voor-sport-en-bewegen/ Doe mee aan de digitale enquête over Sport en Bewegen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en geef uw mening over prioriteiten voor onderzoek. Het invullen neemt slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Tot 11 mei a.s. kunt u de enquête invullen. Neem deel aan enquête

ZonMw en NWO hebben de route sport en bewegen aangemeld bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en trekken deze route. Met behulp van diverse uitgewerkte routes stelt de NWA stuurgroep een meerjarige investeringsagenda voor het wetenschappelijk onderzoek op. Samen met Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en SIA hebben NWO en ZonMw het initiatief genomen de Kennisagenda Sport en Bewegen te concretiseren en prioriteren voor de NWA route sport en bewegen. De uitkomsten van de enquête worden medio mei voorgelegd aan een groep van experts. Hiermee zullen geraadpleegde prioriteiten verder kunnen concretiseren. Het verslag van de route wordt eind mei aangeboden aan de NWA stuurgroep en aan het Topteam Sport.

Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen

Grote lijnen voor onderzoek naar sport en bewegen worden gesteld en toegelicht in de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. Deze ambitieuze agenda is 25 april aangeboden aan het Topteam Sport. De Kennisagenda is door een uitgebreid consultatief proces met het veld tot stand gekomen. Het draagvlak onder wetenschappers, sporters en sportbonden, bedrijven en (lokale) overheden is stevig. Het document biedt een wenkend perspectief op de kennisontwikkeling voor de komende twaalf jaar.

]]>
news-585 Mon, 25 Apr 2016 00:00:00 +0200 Doe mee aan digitale raadpleging voor Nationale Wetenschapsagenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/doe-mee-aan-digitale-raadpleging-voor-nationale-wetenschapsagenda/ Voor de route 'Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling' van de Nationale Wetenschapsagenda is een digitiale raadpleging. Mensen uit het zorgveld kunnen via deze enquête de reeds bestaande ideeën in de route aanvullen. Sluitingstermijn: 1 mei. Binnen de route zijn 3 subthema's uitgewerkt: preventie, behandeling en gezondheidsonderzoek. In de digitale raadpleging ligt de nadruk op vernieuwende ideeën en het leggen van vernieuwende verbindingen.

Alle reacties die geen aanvulling zijn op de bovengenoemde uitwerkingen, bestaand of lopend onderzoek betreffen of over al bestaande samenwerkingen gaan worden niet in de verdere uitwerking meegenomen.

Routeworkshop

Na de digitale raadpleging volgt een routeworkshop op woensdag 18 mei in de Reehorst in Ede. Hiervoor krijgen 200 mensen een uitnodiging. Eindresultaat is een uitwerking met de meest kansrijke innovatierichtingen op de 3 thema’s.

Trekkers

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw trekken gezamenlijk de route ‘Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling’.

Meer informatie

ZonMw en de NFU hebben aan hun relaties een e-mail verzonden. Het is mogelijk dat zij de e-mail tweemaal ontvangen. ZonMw en de NFU gebruiken ieder hun eigen e-mailbestand. Vanwege de privacywetgeving zijn de lijsten niet met elkaar vergeleken.

]]>
news-621 Wed, 30 Mar 2016 09:20:00 +0200 Digitale raadpleging Nationale Wetenschapsagenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-raadpleging-nationale-wetenschapsagenda/ De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw trekken gezamenlijk de route ‘gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Graag willen we zo veel mogelijk mensen uit het zorgveld uitnodigen om aan de uitwerking van de route bij te dragen. Dat kan via een digitale raadpleging, die plaatsvindt van 25 april tot en met 1 mei. Hierover hebben wij, ZonMw en de NFU aan onze relaties een e-mail verzonden. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u wel deelnemen aan de raadpleging, stuur dan een e-mail naar nwa-route3@zonmw.nl.

Op zoek naar innovaties

Een Britse neonatoloog wist dat de Formule 1-sector serieus omgaat met de gezondheid van hun coureurs. Hij legde contact met McLaren en kreeg het voor elkaar dat hun monitoringsysteem geïmplementeerd werd op zijn afdeling. Met als resultaat: 30 procent minder sterfte van neonaten.
We zijn op zoek naar dit soort innovaties. De wetenschapsagenda focust louter op vernieuwing en wil ongebruikelijke allianties smeden. Denkbare verbindingen zijn die tussen

 1. disciplines,
 2. fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek,
 3. vragen van theoretische, normatieve en ontwerpende aard,
 4. wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.  

Onze vragen

Als u ons op het spoor wil zetten van innovatierichtingen die u kansrijk acht, kunt u dat tijdens de raadpleging eind april doen door een format in te vullen met onder meer de volgende vragen: 

 • over welk complex vraagstuk gaat uw aanvulling?
 • waar liggen kansrijke verbindingen en samenwerkingen die hier een antwoord op geven?
 • wat is het vernieuwende hieraan?
 • welke wetenschappelijke, maatschappelijke en/of economische winst brengt uw aanvulling binnen handbereik?
 • (hoe) sluit uw voorstel aan op de kracht van de wetenschap in Nederland?

Drie themagroepen werken momenteel de routethema’s preventie, behandeling en gezondheidszorgonderzoek uit. Het resultaat daarvan kunt u in de digitale raadpleging aanvullen. Als u dit alvast wil voorbereiden, kunt u dat doen aan de hand van deze vragen. 

Routeworkshop

Na de digitale raadpleging volgt er een routeworkshop op woensdag 18 mei in de Reehorst in Ede. Daarvoor nodigen wij 200 mensen uit. Eindresultaat is een uitwerking met de meest kansrijke innovatierichtingen op de 3 thema’s van deze route.  

Meer informatie:

]]>
news-654 Fri, 11 Mar 2016 00:00:00 +0100 Nationale Wetenschapsagenda: Veel vragen voor ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-veel-vragen-voor-zonmw/ De Nederlandse Federatie van UMC’s en ZonMw zijn de trekkers van 3 zogenaamde exemplarische routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Personalised medicine, Regeneratieve geneeskunde en Gezondheidszorg, preventie en behandeling. Deze drie routes samen richten zich op 40 van de in totaal 140 NWA-vragen. De NWA wordt vóór de zomer uitgewerkt via 16 exemplarische routes. De routes vormen het instrument waarmee de NWA belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s. Doel is om voortbouwend op de sterkte van de Nederlandse wetenschap vernieuwing te bewerkstelligen door nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen te realiseren en zo de internationale toppositie van onze wetenschap in de toekomst te behouden.
Routeworkshops.

Workshops

Voor alle drie de routes worden workshops georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten zal worden gediscussieerd over de vraag: Waar zijn binnen en met de wetenschap kansrijke, nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen mogelijk om tot beantwoording van de belangrijkste route-vraagstukken te komen?

Op basis van de uitkomsten van de workshops zal de kenniscoalitie, die opdracht kreeg de NWA uit te voeren, een meerjarige investeringsagenda voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland opstellen, die in de zomer van 2016 klaar zal zijn.

Digitale raadpleging

Voor de brede route 3 Gezondheidszorg, preventie en behandeling, die alle onderzoeksvelden van ZonMw bestrijkt, zal er in de week van 25 april tot en met 1 mei een digitale raadpleging zijn. Dan heeft u de gelegenheid het inhoudelijke voorwerk van drie themawerkgroepen te becommentariëren en aan te vullen. Dat gebeurt aan de hand van een strak format, om er verzekerd van te zijn dat we alleen vernieuwende gedachten, richtingen en aanpakken binnenkrijgen. De thema’s zijn: preventie, behandeling en gezondheidszorg

Meer informatie

]]>