Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Nationaal Programma Ouderenzorg is inmiddels toe aan zijn vijfde en laatste ronde.

Nieuwe vormen van zorg voor, en ondersteuning van kwetsbare ouderen, en de organisatie daarvan, zijn geïntroduceerd en worden geëvalueerd mede op geleide van de visie van ouderen. Wat tot op heden wel impliciet in het NPO programma aanwezig is, maar veel duidelijker geëxpliciteerd en uitgewerkt moet worden is een coherent beeld over de inhoud van de te leveren zorg en ondersteuning en de daarmee noodzakelijk verbonden inkoop-, kwaliteit-, en innovatie cyclus.

 

De netwerkcoördinatoren van de NFU en de combinatie CSO- Zorgbelang (CSOcs) hebben een gezamenlijk voorstel voor beleidsvoorbereidende activiteiten geschreven en besproken met de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg. NFU en CSOcs hadden daarvoor vastgesteld dat elkaars doelen goed op elkaar aansluiten en dat met dit voorstel om samen op te trekken in een traject een bijzondere stap wordt gezet en daarmee ook een belangrijk signaal wordt afgegeven. Ten behoeve daarvan dienen NFU en CSOcs nu een gezamenlijk voorstel in. De NFU commissie ouderenzorg (NFU) en de CSOcs zijn het eens over de contouren van de inhoud van ronde 5. Dit zal gaan over beleidsvoorbereidende activiteiten om het volgende tot stand te kunnen brengen:

 

• Een samenhangend en doelmatig pakket van zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen dat meerwaarde realiseert op relevante eindpunten voor kwetsbare ouderen;

• Een borging van de inbreng van ouderen in een continue inkoop-, kwaliteit-, en innovatie cyclus

 

Aanpak

 

Essentieel voor het formuleren van een leidraad is een gemeenschappelijk, basale visie op wat goede zorg voor de kwetsbare oudere is. Deze zal allereerst geformuleerd moeten worden door de ouderen met ondersteuning van de professionals. Dit traject legitimeert bij uitstek de samenwerking tussen NFU en CSOcs.

 

Vanuit een breed gedragen visie zal vervolgens tot concrete invulling worden overgegaan in de vorm van een leidraad. CSOcs en de NFU stellen dat een dergelijke leidraad, en het beoogde coherente beeld dat daarin wordt geschetst, nooit een eindversie zal kunnen zijn. De leidraad moet immers steeds aansluiten bij de laatste stand van zaken omdat het anders op den duur een remmend instrument wordt in plaats van een kwaliteit bevorderend instrument. Daarom hoort direct een kwaliteitscyclus aan de leidraad verbonden te worden: gebruiken, evalueren, nieuwe kennis en visies verzamelen en vervolgens bijstellen. De inbreng ook van de ouderen is in die cyclus onontbeerlijk. Zonder deze borging zal de leidraad nooit succesvol worden geïmplementeerd.

 

Er zitten veel nieuwe elementen in dit traject zoals het samenbrengen van de belangen van ouderen met de belangen van wetenschappers en dat met de participatie van de 8 NPO netwerken. Bovendien moet het in een kort tijdsbestek gerealiseerd worden. Daarom is gekozen voor het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter en voor de ondersteuning door het bureau Boer en Croon. Voor het kernproces in de eerste drie maanden zal gebruik worden gemaakt van verschillende werkvormen zoals een projectgroep, (supra-)regionale bijeenkomsten en een online forum. Zo wordt in de eerste drie maanden niet alleen concrete inhoud gegeven aan het vervolgtraject maar wordt ook de logistiek voor het vervolgtraject operationeel gemaakt.

 

Het programma met een totale duur van een jaar is in twee fasen onderverdeeld. In een eerste traject van drie maanden (dit onderzoeksvoorstel) zal de concrete inhoud en vorm van het tweede deel van het traject verder worden uitgewerkt en aan de programmacommissie worden voorgelegd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website