Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk ACZIO is sinds medio 2008 operationeel als netwerk in het kader van het NPO. Via ACZIO is een groot aantal projecten bij ZonMw ingediend voor subsidie in het kader van het NPO. Een groot aantal van deze ingediende projecten is door ZonMw gehonoreerd en zijn/worden in de regio van ACZIO uitgevoerd.

ACZIO was aanvankelijk een Zuid-Limburgs netwerk maar op uitdrukkelijke wens van NPO is de gehele OOR-regio aan ACZIO verbonden. Op pragmatische gronden heeft ACZIO gestimuleerd dat er binnen de gehele OOR-regio zes ‘natuurlijke’ subregionale netwerken werden gevormd. Ieder subregionaal netwerk is via een contactpersoon vertegenwoordigd in het DB van ACZIO.

De focus van deze subregionale netwerken is vooral gericht op de verbetering van de uitvoering van de zorg. Implementatie van de resultaten van het NPO zal op dit subregionale niveau worden gerealiseerd. Daarom heeft het netwerk ACZIO ervoor gekozen om de keuze voor implementatie van ‘pareltjes’ uit het ACZIO-netwerk of uit een van de andere NPO netwerken te leggen bij de subregio. Binnen deze netwerken wordt samengewerkt met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen in de subregio

Vanuit ACZIO zijn vier voorstellen voor implementatie ingediend, te weten:

1. Zorg en Welzijns Standaard (parel van Zowel NN) gecombineerd met Invest NPO, implementatie in de Westelijke Mijnstreek:

Motivatie: dit project voldoet aan de behoefte die er in de WM bestaat aan het verbinden van wonen, welzijn en zorg, waarbij tevens een taak-/functieherschikking van het huidige aanbod van zorg en welzijn naar de cliënt / burger kan plaatsvinden. Door de koppeling met Invest NPO wordt de financiering hiervan inzichtelijk en mogelijk.

2. KIS ouderenmodule (parel van AMC) implementatie in WM:

Motivatie: door implementatie van een keteninformatiesysteem kan de informatie van de betrokken zorgverleners beter op elkaar worden afgestemd. Dit leidt tot een kwalitatief betere zorg voor de oudere in een kwetsbare positie. De ouderenmodule die bij het AMC is ontwikkeld sluit aan bij de ontwikkelde producten binnen de regio Westelijke Mijnstreek (en Midden-Limburg). Een verdere uitrol van dit product naar de subregio Midden-Limburg ligt voor de hand.

3. Implementatie eerstelijnsdeel Zorg uit Voorzorg (WM) in de Westelijke Mijnstreek:

Motivatie: het programma Zorg uit Voorzorg is een van de transitie-experimenten van ACZIO, en richt zich op het multidisciplinair werken binnen de ouderenzorg. Het programma kent een eerstelijns- en een tweedelijnsdeel. Beide delen worden door betrokkenen als uitstekend geëvalueerd. Financiële borging van (een deel van) het programma is mogelijk via M&I-module van CZ. De subsidie wordt gevraagd voor de begeleiding bij opstart en uitrol en voor scholing en facilitering van praktijken.

4. Deskundigheidsbevordering “Hulp bij Dementie” op MBO-niveau (Noord-Limburg/ROC Nijmegen) in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland:

Motivatie: het in Noord-Limburg / ROC Nijmegen ontwikkelde scholingsprogramma zal worden uitgebreid met de doelgroep ouderen in een kwetsbare positie. Deze bij- en nascholing zal bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Door de scholing zullen de betrokken MBO-medewerkers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om signalen die zij bij de oudere thuis ontvangen op waarde kunnen inschatten en af te handelen.

Bij de keuze voor deze projecten hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

1. elk van deze projecten bestrijkt een ander deel/aspect van het zorgproces, nl.

o Zorg en Welzijnsstandaard / Invest NPO: verbinden zorg met welzijn, incl. financieringsmogelijkheden;

o KIS-ouderenmodule: implementeren ICT-toepassing, faciliteren multidisciplinaire zorg

o Eerstelijnsdeel Zorg uit Voorzorg: uitrol screening en interventieprogramma (preventie en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie in de thuissituatie)

o Deskundigheidsbevordering op MBO-niveau: verbeteren kennis- en vaardigheidsniveau van MBO-medewerkers;

2. Binnen het werkgebied van ACZIO wordt kennis verkregen op de implementatie van alle hiervoor genoemde projecten. Voor de uitrol en implementatie van deze projecten in andere regio’s van ACZIO kan gebruik worden gemaakt van deze kennis en ervaring.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website