Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Kring OuderenZorg (KOZ) AMC en partners is een regionaal geriatrie netwerk. De ruim 50 partners zijn ouderenbonden, mantelzorg- en patiënten organisaties, ziekenhuizen, (koepels van) verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, apothekers, geestelijke gezondheidszorg, verzekeraars, gemeenten, welzijnsinstellingen, kennisinstellingen en de GGDs. Het netwerk heeft zich tot doel gesteld de zorg voor ouderen met een complexe problematiek structureel en aantoonbaar te verbeteren. In het netwerk is een centrale rol weggelegd voor ouderen. De ouderen zelf definiëren urgente knelpunten in zorg, wonen en welzijn. Vervolgens formuleren de aangesloten partners gezamenlijk projecten die deze knelpunten aanpakken. De Kring OuderenZorg AMC en partners komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg, een initiatief van het ministerie van VWS. Het inhoudelijk bureau van de KOZ is ondergebracht bij de afdeling Geriatrie (Ouderengeneeskunde) van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. zie ook www.effectieveouderenzorg.nl

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ruim 4 jaar na de start van de kring OuderenZorg AMC en partners is er veel te melden: We mogen nu al terugkijken op een aantal successen: er is een bloeiend en actief geriatrie netwerk met drukbezochte bijeenkomsten, er is een mooie landelijke samenwerking, er zijn in alle drie de thema's, Acute zorg, Oudere migrant en Dementie, gehonoreerde projecten waarvan sommige de afrondende fase naderen en een aantal (Eigenkracht Wijzer en AMPLE) reeds klaar zijn. Er is heel veel werk verzet in de themagroepen en in de werkgroep bekostigingsvraagstukken, maar ook in de landelijke werkgroepen. De afgelopen jaren hebben zich dan ook gekenmerkt door de vele nieuwe contacten danwel intensivering van bestaande contacten, in en buiten het AMC. De afgelopen 4 jaar is er veel tot stand gebracht en zijn talloze kansen en mogelijkheden gecreëerd voor alle projectleiders, partners en de ouderen zelf. Wij noemen een paar huidige kenmerken van de KOZ: • KOZ AMC & partners heeft inmiddels ruim 60 partners • in totaal zijn nu 11 projecten in uitvoering dan wel afgerond • jaarlijks worden samen met de VU 2 programmagroepbijeenkomsten en per thema ook afzonderlijke bijeenkomsten georganiseerd • de actuele website voor partners, ouderen en onderzoekers is www.effectieveouderenzorg.nl

 

De komende periode zal gekenmerkt worden door borging van het netwerk, alsmede ondersteuning van de regionale ouderennetwerken.

 

Ook zullen van een aantal projecten implementatietrajecten worden in gezet , zowel binnen als buiten het netwerk. Ook de ICT trajecten naderen hun afronding. De OuderenAcademie en de Vitaliteitswijzer zijn op te starten projecten die samen met de ouderen verder vorm zullen krijgen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Kring OuderenZorg (KOZ) AMC en partners is een regionaal geriatrie netwerk. De ruim 50 partners zijn ouderenbonden, mantelzorg- en patiënten organisaties, ziekenhuizen, (koepels van) verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, apothekers, geestelijke gezondheidszorg, verzekeraars, gemeenten, welzijnsinstellingen, kennisinstellingen en de GGDs. Het netwerk heeft zich tot doel gesteld de zorg voor ouderen met een complexe problematiek structureel en aantoonbaar te verbeteren. In het netwerk is een centrale rol weggelegd voor ouderen. De ouderen zelf definiëren urgente knelpunten in zorg, wonen en welzijn. Vervolgens formuleren de aangesloten partners gezamenlijk projecten die deze knelpunten aanpakken. De Kring OuderenZorg AMC en partners komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg, een initiatief van het ministerie van VWS. Het inhoudelijk bureau van de KOZ is ondergebracht bij de afdeling Geriatrie (Ouderengeneeskunde) van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ruim 3 jaar na de start van de kring OuderenZorg AMC en partners is er weer veel te melden: We mogen nu al terugkijken op een aantal successen: er is een bloeiend en actief geriatrie netwerk met drukbezochte bijeenkomsten,de regionale netwerken laten steeds meer van zich horen, er is een mooie landelijke samenwerking, er zijn in alle drie de thema's, Acute zorg, Oudere migrant en Dementie, gehonoreerde projecten en er is heel veel werk verzet in de themagroepen en in de werkgroep bekostigingsvraagstukken, maar ook in de landelijke werkgroepen. De afgelopen jaren hebben zich dan ook gekenmerkt door de vele nieuwe contacten danwel intensivering van bestaande contacten, in en buiten het AMC. Het was nu al een traject dat op zich een boek waard is, dat nu al veel gebracht heeft aan kansen en mogelijkheden voor alle projectleiders, partners en de ouderen zelf. Wij noemen een paar huidige kenmerken van de KOZ: • KOZ AMC & partners heeft inmiddels ruim 60 partners • in totaal zijn nu 11 projecten gehonoreerd danwel in uitvoering • jaarlijks worden 3 programmagroepbijeenkomsten en 1 themabijeenkomst georganiseerd • 3 themagroepen en 1 werkgroepbekostigingsvraagstukken komen meerdere malen bijeen • de actuele website voor partners, ouderen en onderzoekers is www.effectieveouderenzorg.nl en hierop staan naast de reeds druk bezochte toolkit ook toelichtingen over alle projecten

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEEMVELD

Dit projectplan is op uitnodiging van het Nederlandse Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMW door de Kring Ouderenzorg (KOZ) AMC en partners geschreven.

De partners verenigd in de KOZ AMC en partners hebben in lijn met deze huidige ontwikkelingen besloten al hun bestaande lokale activiteiten en lokale netwerken op gebied van ouderenzorg onder te brengen in één netwerk, de Kring OuderenZorg AMC en partners. Het uitgebreide, nieuwe netwerk, dat grotendeels de hele Opleidings-en Onderzoeksregio (OOR) van het AMC omvat, beoogt innovatie en integratie van gezondheids- en welzijnszorg, vanuit de wensen en behoeften van en in samenspraak met ouderen en hun mantelzorgers. Een uitgangspunt hiervoor is het verwezenlijken van optimale samenwerking tussen ouderen(organisaties) en een zeer brede kring van instellingen op gebied van zorg, welzijn en kennis.

 

DE VISIE

De KOZ AMC en partners, is een interdisciplinair en breed samengesteld netwerk dat op doelmatige wijze meerwaarde wil realiseren voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Na gesprekken met ouderen(organisaties), voortbordurend op aanbevelingen en conclusies van eerdere clientpanelbijeenkomsten en werkconferenties, analyses van de bestaande samenwerkingsverbanden en nav de werkconferentie in april jl. zijn drie thema’s centraal gesteld in de KOZ. Deze thema’s betreffen: ouderen met een acute zorgvraag, allochtone ouderen en ouderen met cognitieve stoornissen en/of dementie.

 

Binnen het netwerk worden innovatieve zorg- en welzijnprojecten samengesteld die bij een van deze drie thema’s worden onder gebracht. De projecten zullen dienen te voldoen aan een aantal criteria zodat blijkt dat zij een duidelijke meerwaarde hebben voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek en hun mantelzorgers. De doelgroep zal in alle fasen van de projecten worden betrokken en vertegenwoordigd, dat betekent dus van ontwerp tot uitvoering.

 

DOELSTELLINGEN

Doelstellingen van het regionale geriatrie netwerk KOZ AMC en omstreken zijn :

1. Het organiseren van een goed functionerend regionaal geriatrie netwerk binnen de OOR van het AMC

2. Het binnen dit netwerk opstarten en verder uitdragen van zorginnovatieve projecten en experimenten gericht op verbetering van de gezondheids- en welzijnszorg voor de kwetsbare oudere met multipele en complexe problemen.

3. De samenwerking binnen het netwerk zodanig vorm te geven dat na afloop van het Nationaal Programma Ouderenzorg het netwerk gecontinueerd kan worden.

 

AANPAK

Alle partners van het netwerk zijn vertegenwoordigd in de programmagroep. Het netwerk gebruikt om haar doelstellingen te verwezenlijken de methode van “action research”. Innovatie wordt ontwikkeld samen met toetsing en evaluatie. Het netwerk richt aan de hand van de drie geprioriteerde centrale thema’s, “dementie”, “allochtone oudere” en “ acute zorg”, drie themagroepen in die alle thans binnen de KOZ lopende projecten, passend bij de betreffende thema’s, inventariseren en op basis van de door ouderen gestelde prioriteiten nieuwe, innoverende voorstellen schrijven. Daarnaast staan de themagroepen de projectleiders bij in de procesevaluatie en toetsen de themagroepen de uitwerking van de projecten in het netwerk en rapporteren tijdig aan de programmagroep. Ouderen(organisaties) zullen regelmatig om een update van hun prioriteiten worden gevraagd, terwijl een doelgroeppanel het traject dat deze onderwerpen afleggen nauwlettend zal volgen. De wetenschappelijke raad zorgt voor een wetenschappelijke borging, een inhoudelijk bureau staat alle (bestuurlijke) structuren bij en zorgt voor afstemming en ondersteuning.

 

Centraal in alle voorstellen staat een efficiënte en vroegtijdige herkenning van kwetsbare ouderen met een verhoogd risico op afname van welzijn en sociaal functioneren, in combinatie met fysiek functieverlies en/of cognitief functieverlies. Door het bieden van tijdige herkenning en gerichte preventieve maatregelen beoogt de KOZ AMC en partners voor de (kwetsbare) ouderen binnen het netwerk de zelfredzaamheid en hun ervaren welzijn zo lang mogelijk te behouden, en, waar nodig, gepaste hulp op het gepaste moment te bieden.

 

Verbetering van ouderenzorg en het aldus creëren van meerwaarde vraagt ook investeringen in scholing, gericht op het verbeteren van vaardigheden en competenties op het gebied van de ouderenzorg bij professionals (die) werkzaam (zullen zijn) in de gezondheidszorg. Binnen het netwerk zal door samenwerking op gebied van scholing binnen de OOR, met de Hogeschool van Amsterdam en de Amsterdam School of Health Professions, en de opleidingsafdelingen van de zorgkoepels ook hiervoor verdere garanties worden geboden.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website