Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) is een samenwerkingsverband dat is opgericht in 2008 in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het LUMC werkt hierin samen met de regionale ouderenberaden en geriatrische netwerken en andere kennisinstellingen aan een pro-actieve samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen, binnen en over grenzen van bestaande echelons, waarbij de richting van de zorg wordt bepaald door kwetsbare ouderen en zijn/haar naasten.

 

Inmiddels staat een efficiënt werkende projectstructuur en zijn er 2 transitieprojecten, 3 onderzoeksprojecten en een implementatieproject toegekend en van start gegaan. Alle projecten hebben als doel een aantoonbare verbetering van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te bewerkstelligen van kwetsbare ouderen.

 

In de 5 regio’s in Noordelijk Zuid-Holland hebben zich geriatrische netwerken met ouderenparticipatie ontwikkeld. Ieder in eigen tempo en met eigen regiospecifieke kenmerken. Deze structuren werken OOR-breed samen, waardoor Noordelijk Zuid-Holland een OOR-dekkende structuur van geriatrische netwerken heeft.

 

Het centrale coördinatieteam van de AWO-NZH heeft hierin een ondersteunende en aanjagende rol. Voor het borgen van de regionale geriatrische netwerken is de NPO-netwerksubsidie ingezet. Door steeds uit te gaan van aansluiting bij bestaande bestuurlijke structuren is borging van de regionale netwerken na afloop van het NPO gegarandeerd.

 

Doordat de regiocoördinatoren een linking pin vormen tussen het ouderenberaad/ouderenpanels en het geriatrisch netwerk is onderlinge afstemming vergroot en is er een continue voeding tussen professionals en ouderen.

 

De communicatie over de projecten staat hoog op de agenda. 2013 e.v. zal in het teken staan van verspreiding en implementatie van concrete eindpunten, bevindingen en resultaten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bereikte resultaten

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland uitgebouwd tot een regionaal dekkende organisatie en hebben de vijf regionale geriatrische netwerken en Ouderenberaad/ouderenpanels meer bekendheid gekregen.

 

ORGANISATIE AWO-NZH

 

CENTRAAL

Met de centrale AWO-netwerkstructuur blijkt het mogelijk om op transparante wijze te komen tot het ontwikkelen van subsidieaanvragen die passen binnen missie en visie van de AWO-NZH en gedragen worden door bestuurders, zorgprofessionals en ouderen. Daarnaast borgt de centrale AWO-structuur de uitvoer van lopende projecten, ondermeer door onderlinge afstemming, regionale communicatie en een bestuurlijke ‘vinger aan de pols’.

 

REGIONAAL

Sinds 2000 is in Zuid-Holland Noord een geriatrisch netwerk actief. Vanuit dit geriatrisch netwerk is in 2008 de AWO-NZH gestart. Inmiddels zijn binnen de OOR-regio van het LUMC regionale geriatrische netwerken actief. Te weten in de regio’s Delft Westland Oostland, Haaglanden, Zoetermeer, Midden Holland en Zuid-Holland Noord.

 

In iedere regio is er sprake van een bestuurlijk geborgd geriatrisch netwerk.

Daarnaast is er sprake van een AWO-breed Projectenberaad waarin onderzoekers van de 6 gehonoreerde NPO-projecten periodiek bijeenkomen en kennis en expertise uitwisselen.

 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN VOOR HET KOMENDE JAAR

 

Verspreiding (wetenschappelijke) kennis NPO-projecten

Schriftelijke en mondelinge communicatie verzorgen over de NPO-projecten.

Organiseren slotsymposium ter verspreiding van resultaten uit de regionale NPO-projecten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland bouwt aan pro-actieve, samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen, zowel binnen als tussen de echelons en zorgaanbieders. De mogelijkheden en wensen van de individuele oudere zijn hierbij het uitgangspunt. De Academische Werkplaats bouwt voort op reeds 8 jaar ervaring binnen het Geriatrisch Netwerk Zuid-Holland Noord.

 

Binnen deze Academische Werkplaats Ouderenzorg werken bestuurlijke en inhoudelijke vertegenwoordigingen samen van vier partners:

(1) Ouderen en mantelzorgers;

(2) Regionale zorgaanbieders, waaronder ook gemeenten, GGD-en, instellingen voor wonen, zorg en welzijn, reeds samenwerkend in het Geriatrisch Netwerk Zuid-Holland Noord. Het Geriatrisch Netwerk kan worden beschouwd als de inhoudelijke nucleus van de Academische Werkplaats Ouderenzorg;

(3) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC);

(4) Regionale kenniscentra, waaronder TNO Kwaliteit van leven, Hogeschool Leiden, Kennisinstituut voor farmacotherapiepraktijk en –beleid (SIR).

 

Daarnaast kunnen landelijke kenniscentra, zoals het kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, deelnemen.

 

Op basis van de behoeften van ouderen/mantelzorgers en de mening van verzorgenden / verpleegkundigen, de geschiedenis van het Geriatrisch Netwerk,en een uitgebreide brainstormfase met alle regionale partners is gekomen tot een drietal thema's:

* Van reactieve naar pro-actieve zorg;

* Samenhangende zorg dicht bij huis;

* Herstelzorg.

 

Vanuit deze 3 thema's worden projecten ontwikkeld die de zorg ingrijpend veranderen en verbeteren. Hierbij is het realiseren van meerwaarde voor de oudere met complexe problemen het primaire uitgangspunt, alsook meerwaarde voor de professionals en de maatschappij. Bij ieder project worden hiertoe expliciete doelen (indicatoren) benoemd.

 

Ouderen en mantelzorgers, alsmede verzorgenden en verpleegkundigen worden in diverse fasen van de projecten betrokken (o.a. onderwerpskeuze, uitvoering, implementatie). De projecten worden aan de hand van expliciete criteria opgezet en waar nodig geprioriteerd.

 

De projecten binnen de Academische Werkplaats worden ingebed in zogenoemde Themagroepen. Een Coördinatieteam zorgt voor afstemming en ondersteuning. Een Stuurgroep zorgt voor de inhoudelijke en bestuurlijke borging.

 

Het LUMC streeft ernaar om haar hele opleidings- en onderzoeksregio (OOR) in 4 jaar van een geriatrisch netwerk te voorzien. Als eerste is nu gekozen voor de regio Zuid-Holland Noord. Aansluitende netwerken zullen vervolgens worden ondersteund.

 

De onderzoeks-, zorg- en scholingsinfrastructuur is door het specifiek Leidse focus reeds goed op ouderenzorg ingericht. Samenwerking met Hogeschool Leiden en TNO Kwaliteit van zorg zorgen voor verdere verbreding. De Regionale Commissie (Zuid-Holland Noord) heeft bijzondere kennis over regionaal zorgnetwerk-management, die de slagkracht en duurzaamheid van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland garandeert.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website