Resultaten

Derde ronde

Medio 2014 heeft het ZonMw-bestuur de indieners van de 3e ronde op de hoogte gesteld van de subsidietoekenning. Van de 12 uitgewerkte voorstellen, ontvangen er 5 een subsidie. Voor deze ronde was 2 miljoen euro beschikbaar; 800.000 hiervan was specifiek bedoeld voor zogenoemde WOTRO-projecten.
Vanwege de reeds gehonoreerde projecten in de eerdere ronden, lag de nadruk in deze ronde op de thema’s nieuwe technologie en preventie (deze inperking gold niet voor de WOTRO-projecten). Per project was maximaal 400.000 euro beschikbaar en het project mocht niet langer dan 3 jaar duren.
De WOTRO-projecten worden mede gefinancierd door NWO (http://www.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/wotrowww.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/wotro). Het AMR-probleem beperkt zich immers niet tot Nederland. Zowel NWO als ZonMw vinden het daarom belangrijk dat binnen dit gebied met andere landen, en dan specifiek ontwikkelingslanden, samengewerkt wordt. 

Tweede ronde

Eind januari 2012 zijn voor de 2e ronde 8 projecten gehonoreerd. Het bijzondere aan deze ronde was het verkennen van  samenwerkingsverbanden binnen de projecten. Dit heeft geresulteerd in 3 gezamenlijke voorstellen. Bij 4 van de gehonoreerde projecten speelt een mogelijke patentaanvraag of commercieel belang. Vanwege deze reden is de verstrekking van gegevens aan derden beperkt. Deze projecten zijn dan ook niet op de Projectenpoort toegankelijk.

Voor de 2e ronde konden op de volgende gebieden projectideeën ingediend worden:

  • Antibioticagebruik en het ontstaan van resistentie en transmissie;
  • Bacteriële evolutie: mechanismen en targets voor nieuwe geneesmiddelen;
  • Nieuwe technologische ontwikkelingen, met name sneldiagnostiek;
  • Optimalisering van antibioticatherapie: dosering en gebruik;
  • Infectieziekte preventie: innovatieve benaderingen om resistentie te voorkomen.

In deze ronde was een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van 500.000 euro per project.

Eerste ronde

Vanuit de 1e ronde in 2010 zijn 15 projecten gehonoreerd verdeeld over de 5 thema’s. Binnen het thema ‘Antibioticagebruik en het ontstaan van resistentie en transmissie’ (2 projecten) wordt gekeken hoe praktische maatregelen het ontstaan van resistentie kunnen beïnvloeden. In ‘Bacteriële evolutie: mechanismen en targets voor nieuwe geneesmiddelen’ (3 projecten) staan de specifieke eigenschappen van bacteriën centraal, die mogelijke doelwitten opleveren voor nieuwe antibiotica. Onderzoek naar ‘Nieuwe technologische ontwikkelingen, met name sneldiagnostiek’ (1 project) kan bijdragen aan de doelmatige inzet van antibiotica bij (ernstige) infecties, zoals ontstekingen van de hartkleppen (endocarditis). ‘Optimalisering van antibioticatherapie: dosering en gebruik’ (3 projecten) is gericht op het verbeteren van de dagelijkse praktijk in ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en eerste lijn. Veruit de meeste projecten (6) zijn gehonoreerd binnen het thema ‘Infectieziektepreventie: innovatieve benaderingen om resistentie te voorkomen’. Voorbeelden uit deze categorie zijn een onderzoek naar de toegevoegde waarde van geïsoleerd verplegen en een onderzoek naar handhaving van resistentie in de darmbacteriën in kippen, aan de hand van mathematische modellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website