Projecten

Evaluation of an intensified treatment monitoring strategy to prevent accumulation and spread of HIV-1 drug resistance in resource limited settings; the ITREMA project

Afgerond (oktober 2014 - januari 2019)

In ontwikkelingslanden ontvangen meer dan 10 miljoen mensen die zijn geïnfecteerd met het humaan immuundeficiëntievirus (HIV) antiretrovirale therapie. HIV kan ongevoelig worden voor therapie, door bijvoorbeeld onvoldoende therapietrouw. Om therapiefalen vroegtijdig te signaleren, luidt de aanbeveling de virale lading (hoeveelheid virus in het bloed) regelmatig te controleren. In...

Bekijk dit project

The transproter of bacterial cell wall precursors: the ideal drug target.

Afgerond (november 2010 - september 2016)

Van oudsher is de opbouw van de bacteriële celwand hèt doel geweest voor antibiotica en de ontwikkeling hiervan. Door de toenemende antimicrobiële resistentie tegen penicillines en aanverwante antibiotica verliezen we langzaam onze grip op dit belangrijke doelwit. Recent onderzoek heeft binnen de celwand een nieuw doelwit blootgelegd: de transporter van de celwandbouwstenen. Remmers van de...

Bekijk dit project

The attributable burden and costs of infections caused by antibiotic-resistant Gram-negative bacteria in Dutch hospitals

Afgerond (april 2012 - februari 2017)

Wereldwijd, inclusief Nederland, is er een evidente toename van antibiotica-resistente Gram-negatieve bacteriën. Tot nu toe ontbreekt een adequate en nauwkeurige berekening van de ziektelasten en -kosten van infecties veroorzaakt door deze antibiotica resistente bacteriën. In een prospectieve cohort studie zullen we patiënten met een kweek-bewezen infectie met antibiotica-resistente...

Bekijk dit project

Selection of appropriate treatment and infection control measures by integrated high throughput genotyping and drug resistance determination of M. tuberculosis clinical isolates

Afgerond (november 2010 - juni 2015)

In gebieden zoals de voormalige Sovjet-Unie is een sterke toename van antibioticaresistente tuberculose te zien. 6-11% van de gevallen behelst een multiresistente TBC (MDR-TB), een vorm van TBC die moeilijk te genezen is. Voor het voorkomen en bestrijden van MDR-TB is het noodzakelijk om patiënten tijdig op te sporen, maar ook om behandelingen eventueel aan te passen.Onderzoekers van KIT...

Bekijk dit project

Reducing prescription of antimicrobials in farm animal practice: a pragmatic trial

Afgerond (december 2010 - januari 2017)

Dierenartsen schrijven bij landbouwhuisdieren zoals kippen, varkens en vleeskalveren grote hoeveelheden antibiotica voor. Bekend is dat antibioticagebruik tot resistente bacteriën leidt. Resistente bacteriën zorgen niet alleen bij dieren, maar ook bij de mens voor problemen bij de behandeling van infectieziekten. Welke overweging maakt een dierenarts bij de beslissing wel of geen antibiotica te...

Bekijk dit project

Reduce antibiotics use by wait-and-see prescription

Afgerond (september 2010 - maart 2014)

Huisartsen schrijven vaak antibiotica voor die niet nodig zijn. Onderzoekers kijken of een zogenaamd ‘uitgesteld recept’ onnodig voorschrijven kan terugdringen. De tien deelnemende groepen bestaan uit huisartsen en apothekers. Zij zijn betrokken bij een Farmacotherapieoverleg (FTO). De helft van de deelnemende groepen fungeert als controlegroep. De huisartsen en apothekers doen mee aan...

Bekijk dit project

RAPDIF: a rapid diagnostic test for non-malaria fevers

Afgerond (oktober 2014 - november 2018)

Omdat koorts een niet specifiek symptoom is, wordt aan kinderen met koorts vaak in sub-Sahara Afrika, zonder dat een juiste diagnose is gesteld antibiotica voorgeschreven. Vroeger waren dit vooral anti-malaria middelen (‘koorts = malaria’), maar dankzij de introductie van diagnostische snel testen kan malaria vaak goed worden vastgesteld en kunnen kinderen met deze ziekte een juist geneesmiddelen...

Bekijk dit project

Population and Evolutionary Dynamics of ESBLs in Poultry (PEDEP)

Afgerond (januari 2011 - september 2014)

Waarom verspreiden ESBL’s zich in kippen? Dit onderzoek wil een antwoord op deze vraag om de verspreiding vanuit de kip naar de mens in de toekomst te beperken.ESBL’s kunnen bepaalde antibiotica onwerkzaam maken. De afkorting ESBL staat voor ‘Extended Spectrum Beta-Lactamase’. ESBL is een groep enzymen die door bacteriën gemaakt worden. De mogelijkheden om infecties antibiotisch te bestrijden zijn...

Bekijk dit project

Improving rational prescribing of antibiotics in Long Term Care facilities (IMPACT)

Afgerond (december 2010 - december 2015)

Doel van dit project is om het voorschrijfbeleid van antibiotica in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren. Het project bestaat uit een stapsgewijze benadering. Eerste stap is om de factoren in beeld te brengen die van invloed zijn op het wel of niet voorschrijven van antibiotica aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het tweede onderdeel bestaat uit een onderzoek...

Bekijk dit project

Improving antibiotic use for children with acute respiratory tract infections

Afgerond (september 2012 - december 2016)

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven voor kinderen met luchtweginfecties. Antibiotica helpen vaak niet om klachten te verminderen, of er sneller vanaf te komen. Wel kunnen antibiotica vervelende bijwerkingen geven en bijdragen aan de ontwikkeling van resistente bacteriën. Het RAAK onderzoek heeft aangetoond dat huisartsen die een online scholing volgden en ouders een informatieboekje...

Bekijk dit project

Impact of international travel on the emergence and spread of antimicrobial resistance in The Netherlands

Afgerond (mei 2012 - oktober 2017)

Wereldwijd worden steeds meer bacteriën resistent tegen antibiotica. Ook in Nederland wordt het probleem groter, hoewel veel minder in vergelijking met andere landen. Nederlanders reizen echter steeds meer naar verre bestemmingen waar relatief veel resistente bacteriën voorkomen. Binnen de COMBAT-studie werd de invloed van reizen op de import en verspreiding van resistente bacteriën onderzocht. ...

Bekijk dit project

Guiding prudent use of antimicrobials in companion animal practice to protect animal and human health

Afgerond (november 2014 - februari 2019)

In het Antimicrobial Stewardship and Pets (ASAP) project is onderzocht of door middel van een gerichte aanpak binnen gezelschapsdierenpraktijken er verantwoorder met antibiotica wordt omgegaan. Aan de hand van een literatuurstudie, een interviewstudie en een enquête, is een zgn. Antimicrobial Stewardship Programma (ASP) ontwikkeld en uitgerold in 44 Nederlandse gezelschapsdierenpratijken. Het ASP...

Bekijk dit project

Glycosyl transferases as antibiotic targets: mechanistic studies and inhibitor design

Afgerond (november 2010 - augustus 2016)

Wetenschappers zijn continu op zoek naar achilleshielen van bacteriële cellen om bacteriële infecties effectief te bestrijden. Met dit project willen de onderzoekers een basis leggen voor de antibiotica van de toekomst.Het vinden van achilleshielen is allesbehalve eenvoudig. Nieuwe antibiotica zijn vaak slechts varianten op bestaande antibiotica. Resistentie treedt daardoor steeds sneller op....

Bekijk dit project

Exploiting Staphylococcus aureus sortase for anti-infective purposes

Afgerond (december 2010 - juli 2015)

Steeds meer bacteriën zijn resistent tegen bepaalde antibiotica. Vooral staphylococcus aureus baart grote zorgen. Dit onderzoek wil het enzym sortase gebruiken als aangrijpingspunt voor nieuw te ontwikkelen antibiotica tegen staphylococcus aureus.De overleving in de bloedbaan van staphylococcus aureus wordt veroorzaakt door eiwitten aan het oppervlak van de bacterie. Sortase is een enzym dat deze...

Bekijk dit project

A next generation mass spectrometry platform for rapid and accurate identification of (multi-)drug resistant Gram-negative bacteria

Afgerond (juni 2012 - februari 2018)

Antibiotica resistentie van bacteriën is een toenemend probleem bij de behandeling van infectieziekten. Omdat de routine laboratoriumbepalingen tenminste twee dagen in beslag nemen, hebben wij met nieuwe technieken op basis van massaspectrometrie bacteriën onderzocht op antibiotica resistentie. De resistentie tegen beta-lactam antibiotica (penicillines, cefalosporines en carbapenems) bleek snel en...

Bekijk dit project

Efflux pump inhibition or cell membrane destabilization in Mycobacterium tuberculosis to enhance the activity of TB drugs and prevent drug resistance

Afgerond (juli 2012 - maart 2018)

DoelDe basis leggen voor een nieuwe aanpak in de behandeling van tuberculose (TB). De aanpak richt zich op remming van pompen die de TB-bacterie gebruikt om anti-TB-geneesmiddelen uit de bacterie te verwijderen. BelangDe TB-bacterie wordt overal ter wereld ongevoelig voor anti-TB-middelen, mede door toedoen van bacteriële geneesmiddelpompen. WerkwijzeEr werd een farmacologisch...

Bekijk dit project

Development of generic quality indicators for the optimalisation of antibiotic use in the hosptial

Afgerond (december 2010 - december 2014)

Dit onderzoek wil de kwaliteit van antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen onder de loep nemen. Doel is om tot gestandaardiseerde metingen in ziekenhuizen te komen. Door de hoge antibioticaconsumptie stijgt de resistentie tegen antibiotica. Recent onderzoek naar luchtweg- en urineweginfecties laat zien dat een groot deel van het antibioticagebruik niet adequaat is. De onderzoekers willen de...

Bekijk dit project

Controlling nosocomial spread of ESBL-producing bacteria: Guidance of prevention by way of mathematical modelling

Afgerond (december 2010 - maart 2016)

De verspreiding van ESBL-producerende bacteriën groeit snel, zowel in Nederlandse ziekenhuizen als wereldwijd. ESBL’s kunnen bepaalde antibiotica onwerkzaam maken. De beste strategie om de verspreiding in ziekenhuizen te voorkomen is echter onbekend.Voor deze studie maken de onderzoekers een specifiek wiskundig model. Wiskundige modellen zijn een goedkoop en snel alternatief voor klinische studies...

Bekijk dit project

Consequences of early-life antibiotic exposure on antimicrobial gene selection: what regimen causes least harm?

Afgerond (november 2014 - december 2018)

De samenstelling van darmbacteriën is bij kinderen nog volop in ontwikkeling en daarom kwetsbaar voor verstoringen door antibiotica. De hypothese van de onderzoekers was dat antibiotica toegediend op jonge leeftijd belangrijke gevolgen kan hebben voor: 1) de gezonde samenstelling van darmbacteriën en 2) op de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Om dit te bestuderen volgden de onderzoekers...

Bekijk dit project

Comprehensive Analysis of the Effect of Oropharyngeal and Intestinal Decontamination on Antibiotic Resistance - Towards Decision Criteria for a Risk-Benefit Analysis of Prophylactic Antibiotic Therapies

Afgerond (december 2010 - oktober 2015)

Bacteriële infecties komen vaak voor bij patiënten op de Intensive Care (IC). Om infecties te voorkomen, worden patiënten bij opname op de IC preventief behandeld met antibiotica. Dit onderzoek gaat na welk effect deze aanpak heeft op het ontstaan van antibioticumresistentie.Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dergelijke preventiestrategie met antibiotica (selectieve decontaminatie) de...

Bekijk dit project

Carbapenemase producing Enterobacteriaceae in The Netherlands: Development of phenotypical and molecular assays for detection and evaluation of the prevalence, risk factors and molecular epidemiology

Afgerond (december 2010 - december 2015)

Bekijk dit project

Carbapenem-resistance selection and characterization of Enterobacteriaceae carrying plasmid-encoded AmpC beta-lactamases

Afgerond (juni 2012 - april 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bioprospecting for novel antibiotics

Afgerond (juli 2012 - februari 2018)

Zoektocht naar nieuwe antibiotica Bacteriële infecties vormen een grote bedreiging voor onze gezondheid. Antibiotica zijn ontwikkeld als medicijn tegen bacteriële infecties, maar bacteriën kunnen resistent worden. Dit project was gericht op de identificatie van nieuwe antibiotica tegen multiresistente pathogene bacteriën. Schimmels zijn bekende bronnen van antibiotica. Op zoek naar nieuwe...

Bekijk dit project

Bacterial DNA Load (BDL) detection as a rapid diagnostic and monitoring tool for optimal antibiotic treatment in bacterial endocarditis

Afgerond (november 2010 - juni 2015)

Het is vaak niet gemakkelijk vast te stellen of er bij een patiënt sprake is van een ontsteking van de hartkleppen (endocarditis). Dit vertraagt het starten van de juiste behandeling. Endocarditis is een ernstige infectie die zo snel mogelijk met de juiste antibiotica behandeld moet worden. Doel van dit onderzoek is om binnen vier uur een uitslag te geven. Dit gebeurt op basis van het aanwezige...

Bekijk dit project

Assessing the need for isolation in a single room of patients colonized with highly resistant Enterobacteriaceae: a cluster-randomized trial

Afgerond (december 2010 - december 2015)

Resistentie tegen antibiotica is een snel toenemend probleem. Onderzoek is noodzakelijk omdat resistente bacteriën voor problemen zorgen bij de behandeling van infectieziekten.Het onderzoek vindt in meerdere ziekenhuizen plaats en heeft drie doelstellingen. Ten eerste willen de onderzoekers een wetenschappelijke onderbouwing van het nut van een eenpersoonskamer om de overdracht van resistente...

Bekijk dit project

Assessing the (cost)effectiveness of recommended strategies to evaluate and improve the quality of antibiotic use in Antimicrobial Stewardship programs

Afgerond (november 2014 - november 2018)

Een van de pijlers van antibiotic stewardship programma’s in ziekenhuizen is het uitvoeren van systematische metingen naar de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Verschillende methoden worden aanbevolen om dit te evalueren: continu monitoren van hoeveelheid antibioticagebruik op ziekenhuisniveau danwel het uitvoeren van puntprevalentiemetingen (PPS) op patiëntniveau. In een studie in 21...

Bekijk dit project

Antimicrobial drug resistance: the human-animal interface in Vietnam

Afgerond (december 2010 - augustus 2017)

Antimicrobiële resistentie (AMR) neemt wereldwijd toe. Een aantal micro-organismen laat zich moeilijk, of niet meer bestrijden met antibiotica. In deze studie bestuderen de onderzoekers antimicrobiële resistentie in Salmonella en Escherichia coli bacteriën bij kippen en mensen in het zuiden van Vietnam. De bacteriën zijn gekweekt uit de ontlasting van kippen en mensen in de provincie Tien Gian. De...

Bekijk dit project

An innovative Staphylococcal vaccine: Inhibit the inhibitor

Afgerond (februari 2012 - december 2016)

Multiresitente Staphylococcus aureus (MRSA) is een groeiend probleem wereldwijd in ziekenhuizen en daar buiten en behandeling met antibiotica heft een grens berijkt. Wij willen een vaccin ontwerpen dat virulentie eigenschappen van de bacterie remt en dus onze eigen afweer weer mee laat werken aan het bestrijden van de infectie. Een deel van het project ging over de karakterisatie van nieuwe...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website